Note 39 - Investering i eierinteresser

Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg.

Firma Org.nr Forretningskontor Eierandel i prosent
Investering i datterselskaper      
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  936159419 Trondheim 87,0
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  936285066 Trondheim 88,7
SpareBank 1 Invest  990961867 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  938521549 Trondheim 61,2
SpareBank 1 SMN Kvartalet 990283443 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  934352718 Trondheim 100,0
St. Olavs Plass  999263380 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bilplan 979945108 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Markets  992999101 Oslo 66,7
SpareBank 1 SMN Spire Finans 916585837 Trondheim 100,0
       
Aksjer eid av datter- og datterdatterselskaper       
GMA Invest 994469096 Trondheim 100,0
Sentrumsgården  975856828 Leksvik 24,0
Aqua Venture  891165102 Trondheim 37,6
Omega-3 Invest  996814262 Namsos 33,6
Tjeldbergodden Utvikling  979615361 Aure 35,3
Grilstad Marina  991340475 Trondheim 35,0
GMN 6  994254707 Trondheim 30,0
GMN 51  996534316 Trondheim 30,0
GMN 52  996534413 Trondheim 30,0
GMN 53  996534502 Trondheim 30,0
Brauten Eiendom  917066221 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Kapitalforvaltning  980300609 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Capital Markets    New York 100,0
Leksvik Regnskapskontor 980491064 Leksvik 50,0
Viken Regnskap 976108418 Stjørdal 100,0
Reinheim Regnskap 974376113 Lesja 100,0
       
Investeringer i felleskontrollert virksomhet       
SpareBank 1 Gruppen  975966372 Tromsø 19,5
SpareBank 1 Utvikling 986401598 Oslo 18,0
       
Investeringer i tilknyttede selskaper       
SpareBank 1 Boligkreditt  988738387 Stavanger 20,9
BN Bank  914864445 Trondheim 35,0
SpareBank 1 Næringskreditt  894111232 Stavanger 31,0
Bjerkeløkkja 998534976 Oppdal 40,7
SpareBank 1 Kredittkort 975966453 Trondheim 17,3
SMB Lab  917143501 Trondheim 20,0
Proaware 995756080 Tromsø 20,0
SpareBank 1 Betaling  919116749 Oslo 21,5
       
Investering i selskaper holdt for salg      
Mavi XV  890899552 Trondheim 100,0
Mavi XXV  999239242 Trondheim 100,0
Mavi XXVIII  999239455 Trondheim 100,0
Byscenen Kongensgt 19  992237899 Trondheim 94,0

 


Aksjer i datterselskaper morbank

Investeringen er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Det foretas full konsolidering i konsernregnskapet. Sum kostnader er inkludert skattekostnad. Bokført verdi av datterselskaper i tabellene under er morbankens bokførte verdi. Resultatkolonnen viser selskapets årsresultat.  

2019 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK IKE av EK 1) Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av res. 1) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  922.590 92.259 10,0 8.861 7.567 1.295 458 527 413 114 43 666
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 666
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  66.611 5.505 12,1 309 140 169 22 390 389 1 0 155
SpareBank 1 SMN Kvartalet  30.200 30.200 1,0 318 221 97 0 34 26 7 - 126
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  19.278 238 81,0 527 161 367 42 505 420 85 10 231
SpareBank 1 Invest  457.280 457.280 1,0 603 39 564 - 52 6 47 - 540
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  6.100 100 61,0 50 14 36 - 4 3 1 - 40
St. Olavs Plass  10.000 100.000 0,1 80 26 54 - 7 5 3 - 50
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 5 1 4 - 4 2 1 - 4
SpareBank 1 Markets  529.221 3.168.991 0,2 3.669 2.950 718 239 626 583 43 14 456
SpareBank 1 SMN Spire Finans 4.503 75.044.932 0,0 106 56 51 - 21 40 -20 - 41
Sum investering i andre datterselskaper 1.643
Sum investeringer i konsernselskap morbank 2.309
1) IKE : Ikke-kontrollerende eierinteresser 

 

2018 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK IKE av EK 1) Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av res. 1) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  772.590 77.259 10,0 7.723 6.580 1.143 364 337 226 111 39 602
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 602
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  66.611 5.505 12,0 276 91 186 24 496 517 -20 -3 143
SpareBank 1 SMN Kvartalet  98.753 30.200 0,0 310 10 300 - 30 24 5 - 332
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  18.564 238 78,0 394 112 282 13 444 390 54 2 201
SpareBank 1 Invest  457.280 457.280 1,0 793 45 748 - 13 6 7 - 739
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  6100 100 61,0 49 1 49 - 4 3 1 - 53
SpareBank 1 Card Solution  200 2.000 0,1 5 0 5 - 2 2 0 - 5
St. Olavs Plass  10.000 100.000 0,1 78 1 77 - 7 6 1 - 75
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 5 3 3 - 8 10 -2 - 4
SpareBank 1 Markets  529.221 3.168.991 0,2 2.258 1.582 676 225 551 535 16 5 456
Sum investering i andre datterselskaper 2.008
Sum investeringer i konsernselskap morbank 2.610
1) IKE: Ikke-kontrollerende eier-interesser   

 

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. Konserntall er presentert etter egenkapitalmetoden.

Morbank   Konsern
31.12.18 31.12.19 (mill. kr) 31.12.19 31.12.18
3.940 4.309 Balanseført verdi per 1.1. 6.098 5.638
369 221 Tilgang/avgang 210 168
- -4 Nedskrivning - -
- - EK-føringer -15 -74
- - Resultatandel 879 437
- - Utbetalt utbytte -704 -410
4.309 4.526 Balanseført verdi per 31.12 6.468 6.098

 

Spesifikasjon av årets endring på konsern  Tilgang/avgang   EK-endring 
SpareBank 1 Gruppen  - 2
SpareBank 1 Boligkreditt  153 -12
SpareBank 1 Næringskreditt  -40 -1
SpareBank 1 Kredittkort  -1 2
Sparebank 1 Betaling  22 -0
BN Bank  83 -4
Øvrige selskap -7 -3
Sum  210 -15


Utbytte fra investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 

(mill. kr) 2019 2018
SpareBank 1 Gruppen  663 287
SpareBank 1 Boligkreditt  - 14
BN Bank  - -
SpareBank 1 Næringskreditt  15 17
SpareBank 1 Kredittkort 25 38
Sum utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 704 355

 

Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet
Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som SMN-konsernets andel. Badwill og amortiseringseffekter knyttet til oppkjøp er inkludert i resultatandelen. Bokført verdi er konsernverdi i SMN-konsernet.

2019 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi
31.12
Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen  93.560 82.689 25.820 24.317 7121) 1.609 381.498
SpareBank 1 Boligkreditt  245.621 233.340 260 92 26 2.319 15.898.802
SpareBank 1 Næringskreditt  11.411 9.316 92 30 21 650 5.034.161
SpareBank 1 Kredittkort  5.817 4.794 548 473 13 177 498.720
Sparebank 1 Betaling  773 4 0 58 3 166 3.980.651
BN Bank  31.917 27.620 768 441 107 1.425 4.943.072
Øvrige selskaper         -2 123  
Sum 879 6.468  

 1) Inkl gevinst salg eierandel til DNB i Fremtind Forsikring 460 mill. kr

 

2018 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi
31.12
Antall
aksjer
SpareBank 1 Gruppen  75.383 67.177 13.719 12.239 289 1.558 381.498
SpareBank 1 Boligkreditt  245.521 233.938 3.578 3.573 -7 2.152 14.879.609
SpareBank 1 Næringskreditt  13.365 11.287 262 211 15 685 5.353.070
SpareBank 1 Kredittkort  5.948 4.867 1.122 991 23 188 502.131
Sparebank 1 Betaling  656 0 - 57 -12 141 1.635
BN Bank  29.021 24.739 658 364 92 1.239 4.658.389
Øvrige selskaper         17 135  
Sum 416 6.098  

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMN eier 100 prosent av Mavi XV AS som følge av misligholdt engasjement.  Bankens strategi er at denne type eierskap i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lenger enn et år. Investeringen bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, mens det i konsernregnskapet foretas en enlinjes konsolidering (skatteeffekt hensyntatt). 

2019 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV AS konsern 40 0 5 -5 0 100 %
             
2018 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Antall aksjer
Mavi XV AS konsern 43 1 5 -1 5 100 %
Søndre gate 4-10 - - 144 - 144 100 %
Sum holdt for salg 43 1 148 -1 149  

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN