Note 4 - Segmentinformasjon

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.  

Konsern 31. desember 2019 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings- liv SB 1 Markets EM 1 SB 1 Finans
MN
SB 1
Regnskaps-
huset SMN
SB 1 Gruppen BN
Bank
Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter   1.160 1.024 -17 -1 313 -0 - - 207 2.687
Renter av anvendt kapital 211 147 - - - - - - -358 -
Sum renteinntekter 1.372 1.171 -17 -1 313 -0 -  -  -151 2.687
Netto provisjons- og andre inntekter 805 205 509 540 73 502 - - -345 2.290
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   0 12 117   - - 252 107 714 1.201
Sum inntekter  2.177 1.388 609 540 386 502 252 107 218 6.178
Sum driftskostnader 875 410 566 538 184 394     -169 2.797
Resultat før tap 1.302 978 43 1 202 108 252 107 386 3.380
Tap på utlån, garantier m.v.    32 213 - - 52 - - - 2 299
Resultat før skatt  1.270 765 43 1 150 108 252 107 384 3.081
EK avkastning *) 13,1 % 11,7 %               13,7 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   119.381 40.162 - - 8.897 - - - -663 167.777
Herav solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt  -40.122 -1.378 - - - - - - -0 -41.500
Nedskrivning utlån   -119 -819 - - -56 - - - -4 -998
Andre eiendeler   220 5.495 3.669 309 21 527 1.609 1.425 28.109 41.384
Sum eiendeler 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   41.639 42.756 - - - - - - 1.522 85.917
Annen gjeld og egenkapital   37.721 704 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 25.920 80.745
Sum egenkapital og gjeld 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662

 

 

Konsern 31. desember 2018
Resultatregnskap (i mill kr) Privat- marked Nærings- liv SB 1 Markets EM 1 SB 1 Finans
MN
SB1-
Regnskaps-
huset SMN
SB1
Gruppen
BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter 1.056 981 -14 -1 275 -0 - - 105 2.403
Renter av anvendt kapital 177 129 - - - - - - -306 -
Sum renteinntekter 1.234 1.110 -14 -1 275 -0 -  -  -201 2.403
Netto provisjons- og andre inntekter 793 202 460 497 62 444 - - -282 2.177
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 17 105 - - - 289 92 255 757
Sum inntekter 2.027 1.329 551 496 337 444 289 92 -228 5.337
Sum driftskostnader 804 373 536 519 155 373  -  - -137 2.624
Resultat før tap 1.223 956 15 -23 182 71 289 92 -92 2.713
Tap på utlån, garantier m.v.  17 212  - - 34 - - - - 263
Resultat før skatt  1.206 744 15 -23 149 71 289 92 -92 2.450
EK avkastning*) 13,2%  11,3%               12,2%
                     
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 112.723 40.458 - - 7.760 - - - -714 160.317
Herav solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt -38.189 -1.656 - - - - - - 0 -39.844
Nedskriving utlån -103 -594 - - -45 - - - -2 -744
Andre eiendeler 121 4.261 2.258 276 9 394 1.569 1.238 30.850 40.975
Sum eiendeler 74.552 42.560 2.258 276 7.723 394 1.569 1.238 30.134 160.704
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 40.046 39.236 - - - - - - 1.333 80.615
Annen gjeld og egenkapital 34.506 3.324 2.258 276 7.723 394 1.569 1.238 28.801 80.089
Sum egenkapital og gjeld 74.552 42.560 2.258 276 7.723 394 1.569 1.238 30.134 160.704

 *) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året

 

**) Spesifikasjon av netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser (mill. kr)  31.12.19 31.12.18
Utbytte    15 8
Gevinst/(tap) på aksjer 120 96
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -20 -77
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 132 187
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring ***) -9 -4
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 9 10
Gevinst/(tap) på valuta 22 63
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 54 58
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 307 334
SpareBank 1 Gruppen 252 289
Gevinst Fremtind Forsikring   460 0
SpareBank 1 Boligkreditt  26 -7
SpareBank 1 Næringskreditt 21 15
BN Bank 113 97
SpareBank 1 Kredittkort   13 23
SpareBank 1 Betaling   3 -12
Andre selskaper -8 12
Sum avkastning på eierinteresser 879 416
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser  1.201 757
     
***) Spesifikasjon av virkelig- verdi sikring    
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -65 -46
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 56 42
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -9 -4

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN