Note 32 - Eiendom, anlegg og utstyr

 

2019        
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill. kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
104 181 285 Anskaffelseskost 1.1 569 268 301
- - - Ansk. kost. som følge av virksomhetssammenslutninger 3 3 -
15 11 26 Tilgang 44 19 25
- -27 -27 Avgang -35 -35 -1
- - - Korreksjon - -0 -0
119 165 284 Anskaffelseskost 31.12 580 255 325
             
58 130 188 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 336 201 135
- - - Akk. avskr. som følge av virksomhetssammenslutninger 3 3 -
9 18 26 Årets avskrivning 39 24 15
2 0 3 Årets nedskrivning 3 0 3
- -19 -19 Avgang -24 -24 -
2 - 2 Reversering av akk av- og nedskrivninger 1 - 1
71 128 199 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 358 204 154
             
48 37 85 Balanseført verdi 31.12 222 52 171

 

2018    
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill. kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
111 187 298 Anskaffelseskost 1.1 594 276 318
- - - Ansk.kost som følge av virksomhetssammenslutninger 8 7 1
2 11 13 Tilgang 19 17 2
-10 -17 -27 Avgang -53 -32 -21
1 0 1 Korreksjon 1 0 1
104 181 285 Anskaffelseskost 31.12 569 268 301
             
58 125 183 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 331 196 135
- - - Akk.avskrivning som følge av virksomhetssammenslutninger 6 6 -
8 21 29 Årets avskrivning 47 28 19
1 1 2 Årets nedskrivning 2 2 1
-8 -19 -27 Avgang -52 -33 -19
-1 2 1 Reversering av akk. av- og nedskrivninger 1 2 -1
58 130 188 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 336 201 135
             
46 51 97 Balanseført verdi 31.12 234 67 167

 

 

Avskrivning
Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet levetid innenfor følgende rammer:

  • Maskiner 3-5 år
  • Inventar 5-10 år
  • Teknisk anlegg 5-10 år
  • Transportmidler 10 år
  • Bygg og annen fast eiendom 25 år

Sikkerhetsstillelse
Konsernet har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler med unntak av SpareBank 1 Markets som har sikkerhetsstilt blant annet driftsmidler til DNB i forbindelse med banktjenester tilknyttet verdipapiroppgjøret. 

Anskaffelseskost av avskrevne eiendeler
Anskaffelseskost av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk i banken i 2019 utgjør 83 millioner kroner (114 millioner).

Bruttoverdi av anleggsmidler som er midlertidig ute av drift
Konsernet har ikke vesentlige anleggsmidler som midlertidig er ute av drift per 31. desember 2019.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN