Note 18 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
2018 2019 (mill. kr) 2019 2018
         
    Provisjonsinntekter    
73 61 Garantiprovisjon 59 72
- Meglerprovisjon 252 225
60 48 Provisjon spareprodukter 117 113
350 349 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 349 350
16 16 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 16 16
369 397 Betalingsformidling 393 360
174 183 Provisjon fra forsikringstjenester 183 174
60 74 Andre provisjonsinntekter 67 78
1.102 1.127 Sum provisjonsinntekter 1.437 1.387
         
    Provisjonskostnader    
78 84 Betalingsformidling 101 93
15 11 Andre provisjonskostnader 92 75
92 95 Sum provisjonskostnader 193 168
         
    Andre driftsinntekter    
25 21 Driftsinntekter fast eiendom 25 27
- - Eiendomsforvaltning og -omsetning 138 124
0 - Verdipapiromsetning 383 350
- - Regnskapsførerhonorarer 473 411
6 9 Andre driftsinntekter 28 46
32 30 Sum andre driftsinntekter 1.046 958
1.042 1.061 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 2.290 2.177

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN