Konsernsjefen har ordet

Mer enn en bank: SpareBank 1 SMN har i snart 200 år bidratt til utvikling i Trøndelag og det siste tiåret også på Nordvestlandet. Dette gjør vi både ved kunnskapsbasert finansiering av bedrifter og privatpersoner, og at deler av bankens overskudd gis til en rekke gode formål innen næringsutvikling, kultur og idrett. På den måten er vi mer enn en bank for våre kunder.

For å fylle denne rollen må vi være lønnsom og solid. Vi må være minst like lønnsom som våre konkurrenter og ha en soliditet slik at vi har evne til å tilfredsstille de regulatoriske kravene vi til enhver tid må innrette oss etter.

Det er med stor tilfredshet vi ved utgangen av 2016 kunne konstatere at arbeidet med kapitaloppbygging har vært vellykket. Vi har nådd kapitalmålet på 14,5 prosent med god margin, og kan nå gå inn i en normal driftsfase hvor egenkapitalbeviseierne kan forvente et høyere utbytte enn under kapitaloppbyggingen.

SpareBank 1 SMN har i de fleste årene etter bankkrisen tidlig på 90-tallet levert solide resultater. I 2002 fikk vi nullresultat hovedsakelig som følge av de tapene vi pådro oss i krisen som rammet norsk havbruksnæring. I 2016 har vi opplevd en dyp og alvorlig krise innen leverandørindustrien til oljebransjen. Dette har påført banken det høyeste utlånstapet målt i nominelle kroner siden 1991.

Likevel opplever vi solid resultatforbedring. Dette bekrefter at banken etter en periode med kapitaloppbygging står bedre rustet enn noensinne til å tåle svingninger. Tross eksponeringen mot en av nasjonens viktigste næringer har vi systematisk redusert risikoen på bankens balanse. Vi har redusert konsentrasjonsrisikoen ved å ta ned antallet store låneengasjement og vi har hatt en sterk og lønnsom vekst i privatmarkedet. I tillegg til økt satsing mot familier, barn og unge vil vi fremover markere oss enda sterkere som bank for den vanlige SMB-bedriften.

Med dette har vi både bygd opp en soliditet som gjør oss til en av landets best kapitaliserte banker og vi har redusert risikoen i bankens utlån. I tillegg gjør vi innenfor SpareBank 1-alliansen betydelige investeringer i digitalisering og robotisering for å bedre kundeopplevelsen og redusere våre driftskostnader. I sum gjør dette at vi har et svært solid grunnlag for gode resultatprestasjoner i årene som kommer.

Derfor opprettholder vi målsettingen om 12 prosent avkastning på egenkapitalen, selv i økonomiske omgivelser med svært lav risikofri rente. Vi signaliserer like tydelig at vi vil sikre våre egenkapitalbeviseiere forutsigbarhet og høye og stabile utbytter fremover.

Banken tar hvert år gjennom Konjunkturbarometeret temperaturen på næringslivet i landsdelen. 2016 kan oppsummeres med at det går godt i det meste av Trøndelag, og at det på Nordvestlandet etter en tøff periode kan se lysere ut. Arbeidsledigheten i begge trøndelagsfylkene er nå lavere enn begge de foregående årene, mens Møre og Romsdal fortsatt merker ringvirkningene av utfordringene i oljesektoren.

Det er krevende når en hel næring opplever at verdier som har vært bygd opp gjennom generasjoner viskes ut, og hele lokalsamfunn blir rammet gjennom arbeidsløshet og redusert skatteinngang. Vi har vært med på mange oppturer og nedturer siden banken ble etablert i 1823. Vi har lært at nedturene kan være smertefulle og påføre både eiere, ansatte, banken og samfunnet betydelig tap, men vi har også erfart at det ved nært samarbeid mellom alle disse aktørene er fullt mulig å komme styrket ut av en krise. Norsk havbruksnæring er et fremragende eksempel nettopp på dette.

Noen av våre større næringslivskunder har i 2016 vært gjennom en omfattende restrukturering. Banken fikk en solid markedsposisjon i oljeleverandørindustrien på Sunnmøre da vi i 2008 ervervet Glitnirs bankvirksomhet i Norge. Vi har siden opplevd god inntjening og et nært og godt samarbeid med våre kunder.

Vi har tatt relativt store tap, og vi tror at det vil komme noe mer fremover. Mange arbeidsplasser og verdier har gått tapt, men det er også gjort mye for å sikre arbeidsplasser lokalt og at verdier og eierskap skal forbli i landsdelen. Det betyr derfor mye for oss når en aktør som Farstad Shipping etter et år med krevende forhandlinger offentlig takker banken for å ha opptrådt på en ryddig og ordentlig måte. Kunden har sett verdien av tilstedeværelse og at beslutninger fattes lokalt.

Det er likevel egnet til bekymring at store deler av den maritime næringsklyngen på Sunnmøre er konsolidert inn i større enheter med sine hovedkontor andre steder. Vi gleder oss over at mange har opprettholdt sitt regionale eierskap og håper intenst på at restruktureringen som nå er gjennomført, viser seg å være robust nok til å håndtere potensielt nye nedturer.

I SpareBank 1 SMN har vi genuin tro på at det har stor verdi å være tett på lokalsamfunnene og kundene. Derfor er vi fysisk til stede i hele landsdelen. Dette betyr ikke at vi ikke tilpasser vår distribusjon til mer krevende rammevilkår. I likhet med våre konkurrenter må vi fokusere på reduserte kostnader. Men vi gjør dette litt annerledes. Vi reduserer våre kostnader gjennom færre ansatte og billigere lokaler, samtidig som vi legger til rette for at kundene våre til daglig benytter selvbetjente løsninger. Slik er vi fysisk til stede der folk bor med en tilgjengelighet tilpasset det reelle behovet, og vi oppnår sterk kundelojalitet i en digital verden.

Siden etableringen av SpareBank 1-alliansen i 1996 har vi hatt en strategi der målet er å øke provisjonsinntektene. Våre datterselskaper og tilknyttede selskaper utvikler seg svært tilfredsstillende og bidrar til at vi i 2016 hadde inntekter utover margininntektene som utgjør nær halvparten av de samlede inntektene for konsernet. Dermed har vi nådd nok et mål, nemlig en inntektsdifferensiering som gjør oss mindre sårbare for svingninger i renteinntektene.

Alle ansatte i banken har i 2016 bidratt i utviklingen av bankens nye visjon og verdier som vi som organisasjon mener skal være rettledende for vår adferd og forretningsutvikling. Den nye visjonen er: «Sammen får vi ting til å skje».

Visjonen uttrykker på en god måte vår sterke vilje til å videreføre vår nesten 200 år lange tradisjon for å stå sammen med våre kunder og de samfunnene vi betjener i årene som kommer. Målet er å videreføre en sunn bankdrift gjennom sterk soliditet og gode resultater og derigjennom være en pådriver for å utvikle vår region slik at næringslivet blomster og våre ungdommer og folk flest har lyst til å bo nettopp her.

Vi har lagt et godt, men krevende år bak oss. Etter min mening er vi svært godt rustet til å levere gode resultater og samfunnsnyttige bidrag også i 2017 og årene som kommer.

Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN