Note 21 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
2018 2019 (mill. kr) 2019 2018
217 234 IT-kostnader 321 293
12 19 Porto og verditransport 23 17
53 63 Markedsføring 101 106
66 109 Ordinære avskrivninger (note 31,32 og 33) 172 99
108 42 Driftskostnader faste eiendommer 57 153
93 134 Kjøpte tjenester 193 151
134 149 Andre driftskostnader 231 221
685 750 Sum andre driftskostnader 1.098 1.040
         
    Godtgjørelse til revisor (i 1000 kroner)    
1.104 654 Lovpålagt revisjon 1.764 2.386
72 191 Andre attestasjonstjenester 279 159
38 14 Skatterådgivning 47 395
33 301 Andre tjenester utenfor revisjonen 379 108
1.247 1.160 Sum inklusive merverdiavgift 2.468 3.049

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN