Næringsliv

I forretningsområdet Næringsliv tilbys finansiering av investeringer og drift, rådgiving, betalingsformidling innland og utland, sikring av rente- og valutaforretninger, plassering av overskuddslikviditet, forsikring av personer samt bygg og løsøre til næringslivet. Mye av virksomheten skjer i tett samhandling med Privatmarked, SpareBank 1 Markets samt datterselskaper og tilknyttede selskaper som tilbyr leasing, factoring samt regnskap- og rådgivingstjenester. Virksomheten er fysisk lokalisert i hele bankens markedsområde for å sikre nærhet til kundene. Forretningsområdet har enheter med spesialisert bransje- og produktkunnskap.

Banken er IRB-godkjent og benytter avansert IRB-metode for beregning av kapitalkrav og kredittrisiko. Banken har gode kredittmodeller, prosesser og verktøy samt organisering av bransjekompetanse som sikrer god kunnskap og styring av låneporteføljen. Dette skal medvirke til at videre vekst skjer i tråd med bankens ansvar som regional markedsleder samtidig som eksponert risiko er i overensstemmelse med bankens kredittstrategi.  Sammen med de andre bankene i SpareBank 1-alliansen legges det ned betydelige ressurser i stadig utvikling og forbedring av kredittmodellene.

Kunder og markedsposisjon
I 2019 ble det registrert 1015 nye næringslivskunder. SpareBank 1 SMN har en markedsandel på ca. 35 prosent i bedriftsmarkedet i regionen, målt i antall kunder. I tillegg betjener banken en rekke kunder innen forretningsområder som forsikring, kapitalmarked, leasing, factoring og regnskapsførsel. Næringslivet i Trøndelag og Møre og Romsdal preges av et stort antall små og mellomstore bedrifter. Denne strukturen gir klare føringer for bankens organisering av virksomheten.

Direktebank Bedrift gir kundene god oppfølging og relevant rådgiving i valg av produkter og tjenester samt bruk av digitale tjenester. I egen kundetilfredshetsmåling scorer Direktebank Bedrift svært høyt på områder som kompetanse, service, informasjon og initiativ. 

Finansiell utvikling
Næringsliv økte inntektene med nær 50 millioner kroner til 1,25 milliarder i 2019. Inntektene genereres fra positiv utvikling innenfor alle forretningsområder, men spesielt fra økte innskuddsmarginer og økte garantiprovisjoner. Inntektene fra forsikring (skade og liv) øker og stadig flere bedrifter ser verdien av å samle sine finansielle tjenester hos en lokal leverandør som tilbyr lokal kompetanse på alle produktområder.

I takt med digitalisering av våre produkter og tjenester har Næringsliv redusert antall ansatte og derigjennom kostnadene på forretningsområdet. Det er høyt fokus på digitalisering av produkter og prosesser og det jobbes kontinuerlig med effektivisering av arbeidsprosesser.

Siden 2014 har oljeprisnedgang medført en vesentlig forverring av utsiktene til selskapene som jobber innenfor olje og offshore. Vi har derfor bokført en del tap mot dette segmentet. I all hovedsak er nedskrivingene relatert til en portefølje av offshoreservice fartøyer. Det er liten smitteeffekt av lav oljepris til andre næringer, og tap og mislighold på øvrige deler av porteføljen er derfor lave.

Vegard_2019_NO

 

Løfter bærekraft høyere opp
Banken legger stor vekt på å ha næringslivsrådgivere med praktisk forretningsforståelse. For 2020 blir kompetansekravene innen bærekraft prioritert. 

Banken vil i løpet av året foreta ESG-klassifisering av utlånsporteføljen, gjøre risikovurderinger innen hver bransje som implementeres i bankens kredittmodeller og ikke minst tilføre den enkelte kunde nødvendig rådgivning for å bevege banken mot klimanøytralitet.  Rente på lån og innskudd vil i større grad bli brukt som så vel belønning som straff avhengig av kundenes evne til å implementere bærekraftsmålene i egen forretning.

Næringsliv arbeider systematisk med rekruttering av nye kunder og alle kunderådgiverne har egne mål for kunderekruttering. Arbeid med kontinuerlig forbedring er sentralt for å frigi tid til kunderådgiverne slik at deres primære hovedoppgave blir å ivareta eksisterende kunder og rekruttere nye. I 2019 vil vi fortsette å fokusere på SMB-segmentet slik at konsentrasjoner mot enkeltnæringer eller enkeltkundegrupperinger reduseres.

Løsningen ligger i nærhet til dyktige rådgivere i banken kombinert med utvikling av nye digitaliserte løsninger som gjør det enklere å utføre dagligbanktjenester og som frigjør tid og ressurser for god rådgiving og skreddersydde løsninger for kunden. Banken har i samarbeid med øvrige banker i SpareBank 1-alliansen utviklet nye digitale tjenester for næringslivet. Dette foregår i et innovasjonsmiljø som har til hensikt å utvikle konsepter, produkter og tjenester som til enhver tid er tilpasset behovene til små og mellomstore bedrifter og gjøre hverdagen enklere for disse.

Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse vår kundeflate til det næringslivet etterspør av informasjon. I 2020 skal vi bidra til å øke selvbetjeningsgraden og gi mer rådgivning i digitale kanaler.

Banken har mål om å redusere tapene i forhold til de nivåer vi har sett i 2019. Sammen med et lønnsomhetsforbedringsprogram for forretningsenheten, vil dette bedre resultatet og den risikojusterte avkastningen. Banken er fortsatt beredt til å ta nødvendige grep for å møte problemer som eventuelt måtte dukke opp innen olje og offshore. I tett samarbeid med kundene tilstreber banken å finne løsninger som ivaretar felles interesser under de til enhver tid rådende konjunkturer. Således vil Næringsliv opprettholde kapasitet og kompetanse og på lang sikt vil være nær og dyktig med sine finansielle tjenester.

Selv om makrobildet er usikkert på overordnet nivå, er utfordringene ulik i de bransjene bankens kunder er eksponert i. Banken publiserte også i 2019 et eget konjunkturbarometer for Midt-Norge som tar pulsen på de viktigste bransjene i regionen i tillegg til å lage prognoser for økonomisk vekst i våre to fylker. Etter to intense år i midtnorsk næringsliv er det mer usikkert om tempoet kommer til å bli like høyt i 2020. Derfor endret vi prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men vi tror fortsatt på høy aktivitet.

Næringsliv 2019 2018
Innskudd 42,8 mrd  39,2 mrd 
Utlån 40,2 mrd  40,5 mrd
Antall kunder 15.000  15.000 
Antall årsverk 158  148
Resultat før skatt 765 mill  744 mill
Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN