GRI-indeks

Tabellen viser SpareBank 1 SMN sin rapportering for 2019 i henhold til GRI-standardens kjernekrav fra GRI Standards 2016.

GRI indikator  Navn på indikatoren Besvarelse/kilde 
     
Generell informasjon
     
Organisasjonsprofil
102-1 Navn på organisasjonen SpareBank 1 SMN
102-2 Viktigste produkter og tjenester Bærekraftsrapport - kapittel historien om SpareBank 1 SMN
102-3 Adressse til organisasjonens hovedkontor Trondheim, Norge
102-4 Antall land organisasjonen har virksomhet i Norge
102-5 Eierskap og juridisk selskapsform Sparebank med egenkapitalbevis
102-6 Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i Midt-Norge
102-7 Organisasjonens størrelse og omfang Årsrapport - kapittel om banken
102-8 Totalt antall ansatte etter ansettelsesform og ansettelseskontrakt, fordelt på lokasjon og kjønn Bærekraftsrapport - kapittel A
102-9 Beskrivelse av selskapets leverandørkjede Vi har 1.000 leverandører hovedsakelig fra Norge.
IKT representerer 41 % av vårt innkjøpsvolum.
FDV representerer 17 % av vårt innkjøpsvolum.
102-10 Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede Ingen vesentlige endringer
102-11 Beskrivelse av om og hvordan «føre-var»-prinsippet er implementert i organisasjonen Bærekraftsrapport - kapittel D
102-12 Eksterne initiativer eller prinsipper for det økonomiske, miljø- og samfunnsmessige arbeidet som organisasjonen har gitt sin tilslutning til Bærekraftsrapport - vedlegg våre medlemskap
102-13 Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjoner Bærekraftsrapport - vedlegg våre medlemskap
     
Strategi
102-14 Uttalelse fra konsernsjef Årsrapport - konsernsjefen har ordet
     
Etikk og integritet
102-16 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd Årsrapport - kapittel sentrale mål og strategier
     
Styring
102-18 Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer Årsrapport - kapittel styring og ledelse
     
Interessentdialog
102-40 Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med Bærekraftsrapport - kapittel organisasjon og ansvar forankret i våre verdier
102-41 Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtaler Bærekraftsrapport - kapittel A
102-42 Beskrivelse av hvordan organisasjonen identifiserer viktige interessenter Bærekraftsrapport - kapittel ansvarlig finanshus gjennom snart 200 år
102-43 Tilnærming til interessentsamarbeid og hvor ofte organisasjonen involverer de ulike interessentene Bærekraftsrapport - kapittel ansvarlig finanshus gjennom snart 200 år
102-44 Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter og selskapets respons Bærekraftsrapport - kapittel ansvarlig finanshus gjennom snart 200 år
     
Praksis for rapportering
102-45 Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsrapport Årsrapport - kapittel resultatregnskap
102-46 Beskrivelse av prosess for å definere rapportens innhold, avgrensninger og integrering av GRI-prinsippene Årsrapport - kapittel resultatregnskap
102-47 Oversikt over alle temaer som er identifisert som vesentlige Årsrapport - kapittel resultatregnskap
102-48 Endring av historiske data fra tidligere rapporter Årsrapport - kapittel resultatregnskap
102-49 Vesentlige endringer i rapportens innhold, omfang, avgrensning eller målemetoder Ingen vesentlige endringer
102-50 Rapporteringsperiode Regnskapsåret 2019
102-51 Dato for utgivelse av forrige rapport Mars 2019
102-52 Rapporteringsfrekvens Årlig
102-53 Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten Jan-Eilert Nilsen
102-54 Rapporteringsnivå Kjernekrav (core option)
102-55 GRI-indeks GRI Indeks
102-56 Ekstern verifikasjon av rapporteringen PwC
     
Spesifikk informasjon
     
Økonomisk prestasjon
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - kapittel resultatregnskap
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - kapittel resultatregnskap
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - kapittel resultatregnskap
201-1 Direkte økonomisk verdi generert og distribuert Årsrapport - kapittel resultatregnskap
     
Etikk og antikorrupsjon 
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A og E
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A og E
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel A og E
205-1 Andel av selskapets lokasjoner som er evaluert for risiko knyttet til korrupsjon Bærekraftsrapport - kaoittel ansvarlig finanshus gjennom snart 200 år
205-2 Kommunikasjon og opplæring i policy og rutiner knyttet til anti-korrupsjon Bærekraftsrapport - kapittel A og E
205-3 Bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak Ingen tilfeller
     
Klimagassutslipp
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel D
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel D
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel D
305-1  Direkte klimagassutslipp (Scope 1)  Bærekraftsrapport - kapittel D
305-2  Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk (Scope 2) Bærekraftsrapport - kapittel D
305-3  Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) Bærekraftsrapport - kapittel D
     
Miljøvurdering av leverandører
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel D
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel D
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel D
308-2 Betydelige faktiske og potensielle negative miljøkonsekvenser av arbeidspraksisen i leverandørkjeden og iverksatte tiltak Bærekraftsrapport - kapittel D
     
Ansatte
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel A
401-1 Nyansettelser og turnover Bærekraftsrapport - kapittel A
     
Opplæring og utdanning 
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel A
404-2 Programmer for medarbeiderutvikling og livslang læring Bærekraftsrapport - kapittel A
A. Karriereutvikling for 10 medarbeidere. Andre forhold er kommentert i bærekraftsrapportens kapittel A.
B. 1 medarbeider har fått kompetansetilbud som del av sluttpakke.
     
Mangfold og likestilling 
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel A
405-1 Mangfold i styrende organer og ulike ansattkategorier Bærekraftsrapport - kapittel A
405-2 Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner Bærekraftsrapport - kapittel A
     
Ikke-diskriminering 
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel A
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel A
406-1 Identifiserte tilfeller av diskriminering og implementerte korrigerende tiltak Ingen tilfeller
     
Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester 
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel B
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel B
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel B
417-2 Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til informasjon og merking av produkter og tjenester Bærekraftsrapport - kapittel B
417-3 Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til kommunikasjon og markedsføring Bærekraftsrapport - kapittel B
     
Personvern og informasjonssikkerhet 
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel E
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel E
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel E
418-1 Antall dokumenterte klager knyttet til brudd
på personvernet eller tap av kundedata 
Bærekraftsrapport - kapittel E
     
Antihvitvasking
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel E
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel E
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel E
SMN -1 Antall transaksjoner flagget som mistenkelig, undersøkt og innrapportert Bærekraftsrapport - kapittel E
     
Ansvarlig kreditt
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel B og E
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel B og E
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel B og E
FS7 Pengeverdien av låneprodukter utviklet for å levere en samfunnsmessig fordel Bærekraftsrapport - kapittel B 
FS8 Pengeverdien av låneprodukter utviklet for å levere en miljømessig fordel  Bærekraftsrapport - kapittel B 
FS10 Andel og antall selskaper i BM-porteføljen som virksomheten har samhandlet med om miljø- eller samfunnsmessige forhold  
     
Ansvarlige investeringer og krav til finansielle leverandører
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel C
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel C
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel C
FS10 Andel og antall selskaper i investeringsporteføljen som virksomheten har samhandlet med om miljø- eller samfunnsmessige forhold Bærekraftsrapport - kapittel C
FS11 Andel av selskaper i investeringsporteføljen med positiv og negativ screening for miljø- og samfunnsmessige forhold Bærekraftsrapport - kapittel C
     
Innovasjon og digitalisering 
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel B
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bærekraftsrapport - kapittel B
103-3 Evaluering av styringssystemet Bærekraftsrapport - kapittel B
SMN-2 Andel digitale salg Bærekraftsrapport - kapittel B

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN