Note 31 - Immaterielle eiendeler

2019            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill. kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle
eiendeler
175 447 622 Anskaffelseskost 1.1 1.034 730 303
19 - 19 Tilgang 60 21 39
- - - Avgang -4   -4
      Tilgang datter 16 16  
194 447 640 Anskaffelseskost 31.12 1.106 767 338
- - -   - - -
89 - 89 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 183 34 149
34 - 34 Årets avskrivning 46 - 46
0 - 0 Årets nedskrivning 0 - 0
- - - Avgang -1 - -1
5 - 5 Tilgang datter 6 - 6
128 - 128 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 233 34 199
             
66 447 512 Balanseført verdi 31.12 872 734 139

 

2018            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill. kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle
eiendeler
128 447 575 Anskaffelseskost 1.1 935 681 254
47 - 47 Tilgang 113 50 63
-0 - -0 Avgang -14 - -14
175 447 622 Anskaffelseskost 31.12 1.034 730 303
- - -   - - -
54 - 54 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 141 28 113
36 - 36 Årets avskrivning 49 - 49
- - - Årets nedskrivning 4 4 -
-0 - -0 Avgang -13 - -13
- - - Tilgang datter 2 2 -
89 - 89 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 183 34 149
- - -   - - -
86 447 533 Balanseført verdi 31.12 851 697 154

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN