Note 22 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning
Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer. I tillegg ble det i styremøte i oktober 2016 besluttet at ansatte som var igjen i den sikrede ytelsesbaserte pensjonsavtalen må gå over til innskuddsbasert pensjonsordning fra 1. januar 2017. Ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning fikk ansatte som var med i ytelsesordningen fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Endringen har medført reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Dette ble behandlet som en avviklingsgevinst og reduserte pensjonskostnaden i 2016.

Fripoliser forvaltes av pensjonkassen som fra 1. januar 2017 er en fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som blant annet omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Ved utgangen av 2018 er ordningen overfinansiert med 172 millioner.

Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltakere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen.

I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom pensjonskassen, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som ikke kan dekkes av midlene i de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder personer som ikke er innmeldt i pensjonskassen, tilleggspensjoner utover 12 G, ordinære førtidspensjoner og førtidspensjoner etter AFP (Avtalefestet pensjon).

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 21 personalkostnader. 

      2019 2018
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser
Diskonteringsrente 2,6 % 2,3 % 2,4 % 2,6 %
Forventet avkastning på midlene 2,6 % 2,3 % 2,4 % 2,6 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 2,50 % 2,00 % 2,25 % 2,50 %
Forventet G-regulering 2,50 % 2,00 % 2,25 % 2,50 %
Forventet pensjonsregulering 0%/2,5% 0%/2,0% 0%/2,25% 0%/2,5%
Arbeidsgiveravgift 19,1 % 19,1 % 19,1 % 19,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
             
Dødelighetstabell   K2013BE      
Uførhet      IR73      

 

  

Morbank    Konsern 
2018 2019 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill kr). Finansiell status 1.1 2019 2018
611 588 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 588 611
-748 -749 Virkelig verdi av pensjonsmidler -749 -748
-138 -161 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -161 -138
4 3 Arbeidsgiveravgift 3 4
-134 -158 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -158 -134

 

 

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1
 
Konsern 2019   2018
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 570 17 588   590 20 611
Virkelig verdi av pensjonsmidler -749 - -749   -748 - -748
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -179 17 -161   -158 20 -138
Arbeidsgiveravgift 0 3 3   0 4 4
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. -179 21 -158   -158 24 -134

 

2018 2019 Periodens pensjonskostnad  2019 2018
1 0 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  0 1
-3 -4 Netto renteinntekt -4 -4
-2 -4 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. -4 -3
0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0
-2 -4 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad  -4 -2
5 7 Avtalefestet pensjon, ny ordning 12 5
43 43 Innskuddsbasert pensjonskostnad 96 93
46 46 Periodens pensjonskostnad 105 96

 

 Aktuarielle tap og gevinster ført over andre inntekter og kostnader 2019 2018
  Usikret  Sikret  Sum Usikret  Sikret  Sum
Endring diskonteringsrente 0 26 26 0 -17 -18
Endring i andre økonomiske forutsetningene -0 - -0 - - -
Endring i andre forhold DBO -3 14 12 -1 7 6
Endring i andre forhold pensjonsmidler - -3 -3 - -8 -8
Aktuarielle tap (gevinst) i perioden -3 37 34 -2 -18 -19

 

2018 2019 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 2019 2018
-134 -158 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -158 -134
-18 33 Aktuarmessige tap og gevinster gjennom året 33 -18
-2 -4 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement -4 -2
-3 -3 Utbetalinger over drift -3 -3
-158 -132 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 -132 -158
         
         
2018 2019 Finansiell status 31.12 2019 2018
588 608 Pensjonsforpliktelse 608 588
-749 -743 Verdi av pensjonsmidler -743 -749
-161 -135 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -135 -161
3 3 Arbeidsgiveravgift 3 3
-158 -132 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * -132 -158

  

 

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
 
Konsern 2019   2018
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 595 13 608   570 17 588
Verdi av pensjonsmidler -743 - -743   -749 - -749
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -148 13 -135   -179 17 -161
Arbeidsgiveravgift - 3 3   - 3 3
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift -148 16 -132   -179 21 -158

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 2019 2018
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 588 611
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 1
Utbetaling/utløsning fra ordning -29 -28
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 15 14
Aktuariell tap/(gevinst) 34 -10
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 608 588

 

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 2019 2018
IB pensjonsmidler 749 748
Innbetalinger  3 3
Utbetalinger/utløsning fra fond -29 -28
Forventet avkastning 19 18
Aktuarielle endringer 1 8
UB markedsverdi av pensjonsmidler 743 749

  

Sensitivitet konsern   + 1 %-poeng diskonteringsrente  - 1 %-poeng diskonteringsrente  + 1 %-poeng lønnsjustering  - 1 %-poeng lønnsjustering  + 1 %-poeng pensjonsregulering
2019          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året 0 0 0 0 0
Endring i pensjonsforpliktelse -81 101 0 0 103
           
2018          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året 0 0 0 0 0
Endring i pensjonsforpliktelse -77 96 0 0 89

 

2018 2019 Medlemmer 2019 2018
764 749 Antall personer som er med i pensjonsordningen 749 764
253 242 herav aktive 242 253
511 507 herav pensjonister og uføre 507 511

 

 

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2019 2018
Omløpsobligasjoner 38 % 38 %
Anleggsobligasjoner 5 % 5 %
Pengemarked 23 % 24 %
Aksjer 27 % 27 %
Eiendom 7 % 6 %
Annet 0 % 0 %
Sum 100 % 100 %

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen. Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN