Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Morbank   Konsern
31.12.2018 31.12.2019 (mill. kr) 31.12.2019 31.12.2018
113.356 117.970 Brutto utlån 126.277 120.473
697 937 Tapsavsetninger 998 744
112.659 117.033 Utlån til og fordringer på kunder 125.279 119.728
         
    Tilleggsinformasjon    
38.062 39.833 Utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 39.833 38.062
614 608 - herav utlån til ansatte 1.061 1.013
1.782 1.667 Utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 1.667 1.782
         
48 43 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner 43 48
888 998 Utlån til ansatte1) 1.924 1.513
 
1) Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto.  Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder.

     

Utlån og engasjementer fordelt på type      
          
Morbank   Konsern
31.12.2018 31.12.2019 Utlån og engasjementer fordelt på type (mill. kr) 31.12.2019 31.12.2018
         
    Brutto utlån    
- - Leiefinansieringsavtaler (Finansiell lease) 5.849 2.934
13.657 13.222 Kasse-/drifts- og brukskreditter 12.588 13.056
3.761 3.161 Byggelån 3.161 3.761
95.937 101.587 Nedbetalingslån 104.680 100.722
113.356 117.970 Sum brutto utlån 126.277 120.473
         
    Øvrige engasjementer    
4.009 4.538 Finansielle garantier, herav: 4.538 4.009
699 1.064 Betalingsgarantier 1.064 699
1.125 1.108 Kontraktsgarantier 1.108 1.125
1.960 1.172 Lånegarantier 1.172 1.960
85 100 Garantier for skatter 100 85
141 1.093 Annet garantiansvar 1.093 141
         
918 998 Ubenyttede garantitilsagn 998 918
16.186 16.781 Ubenyttede kreditter 16.796 16.202
1.582 1.597 Innvilgede lånetilsagn 1.692 1.706
40 12 Remburser 12 40
22.736 23.925 Sum øvrige engasjementer 24.036 22.875
         
136.092 141.895 Sum Totale engasjementer 150.313 143.348

 

Utlån og engasjementer fordelt på sektor og næring

  31.12.2019 31.12.2018
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 69.711 5.669 75.380 65.475 6.021 71.496
Offentlig forvaltning 2 513 515 44 603 647
Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 13.203 943 14.146 12.362 1.453 13.815
Havbruk 833 766 1.599 869 798 1.667
Industri og bergverk 2.212 3.069 5.282 3.438 2.379 5.818
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 3.157 2.707 5.864 2.947 2.951 5.898
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.181 2.379 4.561 2.335 2.136 4.471
Sjøfart og offshore 4.660 3.227 7.887 4.227 2.560 6.787
Eiendomsdrift 13.133 855 13.988 13.324 1.029 14.353
Forretningsmessig tjenesteyting 2.445 874 3.319 2.531 931 3.462
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.542 2.420 6.962 4.145 1.395 5.540
Øvrige sektorer 1.890 503 2.393 1.658 481 2.138
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 117.970 23.925 141.895 113.356 22.736 136.092
             
             
             
             
  31.12.2019 31.12.2018
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 75.203 5.728 80.932 70.070 6.094 76.163
Offentlig forvaltning 12 513 525 55 603 658
Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 13.558 947 14.505 12.686 1.458 14.144
Havbruk 1.132 769 1.901 1.180 803 1.983
Industri og bergverk 2.595 3.073 5.668 3.787 2.385 6.172
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 3.970 2.716 6.686 3.661 2.962 6.623
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.517 2.392 4.908 2.621 2.140 4.761
Sjøfart og offshore 4.660 3.227 7.887 4.227 2.560 6.787
Eiendomsdrift 13.211 856 14.067 13.386 1.030 14.416
Forretningsmessig tjenesteyting 2.146 877 3.023 2.162 943 3.105
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.409 2.435 7.844 4.961 1.416 6.377
Øvrige sektorer 1.863 503 2.367 1.679 481 2.160
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 126.277 24.036 150.313 120.473 22.875 143.348

 

Utlån og øvrige engasjementer fordelt på geografiske områder

  31.12.2019 31.12.2018
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 76.405 13.927 90.331 74.312 13.820 88.132
Møre og Romsdal 24.428 8.504 32.932 23.993 7.051 31.044
Sogn og Fjordane 691 40 731 819 209 1.028
Nordland 1.158 40 1.198 984 47 1.031
Oslo 6.686 553 7.240 5.592 759 6.352
Landet for øvrig 8.253 849 9.102 7.148 818 7.966
Utlandet 349 13 362 507 31 538
Sum 117.970 23.925 141.895 113.356 22.736 136.092
             
  31.12.2019 31.12.2018
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 79.487 13.976 93.462 77.102 13.881 90.983
Møre og Romsdal 26.113 8.522 34.635 25.495 7.075 32.570
Sogn og Fjordane 1.159 45 1.204 1.262 216 1.477
Nordland 1.296 42 1.337 1.097 49 1.145
Oslo 6.276 555 6.831 5.151 762 5.913
Landet for øvrig 11.597 884 12.481 9.859 861 10.720
Utlandet 349 13 362 507 31 538
Sum 126.277 24.036 150.313 120.473 22.875 143.348


Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.2019 31.12.2018
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 29.451 1.822 31.274 28.208 1.938 30.145
Møre og Romsdal 5.844 426 6.270 5.790 453 6.244
Sogn og Fjordane 341 14 355 323 14 337
Nordland 179 6 185 157 6 163
Oslo 1.619 56 1.675 1.516 60 1.575
Landet for øvrig 2.352 94 2.446 2.007 88 2.096
Utlandet 45 1 46 60 1 61
Sum 39.833 2.419 42.252 38.062 2.560 40.621

 
Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.2019 31.12.2018
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 1.081 0 1.081 862 0 862
Møre og Romsdal 60 0 60 158 0 158
Sogn og Fjordane 0 0 0 0 0 0
Nordland 59 0 59 63 0 63
Oslo 419 0 419 650 0 650
Landet for øvrig 48 0 48 50 0 50
Utlandet 0 0 0 0 0 0
Sum 1.667 0 1.667 1.782 0 1.782

 

 Utlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler

Konsern (mill. kr) 31.12.2019 31.12.2018
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler    
- Inntil 1 år 129 118
- Mellom 1 og 5 år 2.184 2.070
- Over 5 år 823 827
Sum brutto fordringer 3.135 3.015
     
Mottatt, ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler 87 81
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler 3.048 2.934
     
Netto investeringer i finansielle leieavtaler kan analyseres på følgende måte:    
- Inntil 1 år 121 110
- Mellom 1 og 5 år 2.118 2.009
- Over 5 år 809 815
Sum netto fordringer 3.048 2.934


Utlån og øvrige engasjement fordelt på risikogrupper
Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt.  Misligholdssannsynligheten  beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd.  Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 11 for inndeling av risikoklasser.  Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem.

Øvrige engasjement inkluderer remburser, garantier, ubenyttede kreditter og lånetilsagn. Engasjementsoppfølging gjøres ut ifra engasjementets størrelse, risiko og migrering.  Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement.  

Banken benytter makrobaserte stresstester for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som  ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet. Risikogruppe tapsutsatte og/eller misligholdte består av kunder med mislighold over 90 dager og/ eller objektive bevis på verdifall som medfører redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. Se note 2 Regnskapsprinsipper for utfyllende beskrivelse av disse engasjementene.

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.19 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 56.284 8.904 3.536 977 1.230 405 71.336
Trinn 1 56.284 7.839 1.480 306 200 - 66.109
Trinn 2 - 1.065 2.056 671 1.030 - 4.822
Trinn 3 - - - - - 405 405
               
Amortisert kost 20.473 7.922 10.468 1.135 408 1.552 41.957
Trinn 1 20.448 7.359 7.512 705 102 - 36.126
Trinn 2 25 563 2.956 430 306 - 4.279
Trinn 3 - - - - - 1.552 1.552
               
Virkelig verdi over resultatet 3.940 490 152 49 36 10 4.677
Sum brutto utlån 80.697 17.316 14.156 2.161 1.674 1.967 117.970
               
Øvrige engasjementer 13.232 3.926 4.672 932 157 1.005 23.925
Trinn 1 13.232 3.244 3.663 807 68 - 21.014
Trinn 2 - 682 1.009 126 90 - 1.907
Trinn 3 - - - - - 1.005 1.005
               
Totale engasjementer 93.929 21.242 18.829 3.093 1.831 2.972 141.895

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.19 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 56.284 8.904 3.536 977 1.230 405 71.336
Trinn 1 56.284 7.839 1.480 306 200 - 66.109
Trinn 2 - 1.065 2.056 671 1.030 - 4.822
Trinn 3 - - - - - 405 405
               
Amortisert kost 19.924 9.363 16.424 1.845 1.003 1.704 50.264
Trinn 1 19.899 8.798 13.136 998 201 - 43.031
Trinn 2 25 565 3.288 848 803 - 5.528
Trinn 3 - - - - - 1.704 1.704
               
Virkelig verdi over resultatet 3.940 490 152 49 36 10 4.677
Sum brutto utlån 80.148 18.757 20.112 2.871 2.269 2.119 126.277
               
Øvrige engasjementer 13.234 3.941 4.753 940 164 1.005 24.036
Trinn 1 13.234 3.259 3.739 807 68 - 21.106
Trinn 2 - 682 1.014 133 96 - 1.926
Trinn 3 - - - - - 1.005 1.005
               
Totale engasjementer 93.382 22.698 24.864 3.811 2.433 3.124 150.313

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.18 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 50.134 7.035 2.542 598 801 242 61.353
Trinn 1 50.134 6.212 1.051 139 94 - 57.630
Trinn 2 - 823 1.491 459 707 - 3.480
Trinn 3 - - - - - 242 242
               
Amortisert kost 22.009 9.228 11.070 2.582 1.347 1.300 47.536
Trinn 1 21.984 8.323 8.074 1.305 141 - 39.828
Trinn 2 25 905 2.996 1.277 1.205 - 6.408
Trinn 3 - - - - - 1.300 1.300
               
Virkelig verdi over resultatet 3.785 468 152 23 39 - 4.467
Sum brutto utlån 75.928 16.731 13.765 3.203 2.186 1.543 113.356
               
Øvrige engasjementer 11.749 4.445 5.018 540 201 783 22.736
Trinn 1 11.749 3.715 3.305 303 24 - 19.096
Trinn 2 - 729 1.713 237 177 - 2.857
Trinn 3 - - - - - 783 783
               
Totale engasjementer 87.677 21.176 18.783 3.743 2.387 2.326 136.092

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.18 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 50.134 7.035 2.542 598 801 242 61.353
Trinn 1 50.134 6.212 1.051 139 94 - 57.630
Trinn 2 - 823 1.491 459 707 - 3.480
Trinn 3 - - - - - 242 242
               
Amortisert kost 21.662 10.576 16.028 3.191 1.755 1.441 54.653
Trinn 1 21.637 9.668 12.740 1.608 209 - 45.863
Trinn 2 25 908 3.287 1.583 1.546 - 7.349
Trinn 3 - - - - - 1.441 1.441
               
Virkelig verdi over resultatet 3.785 468 152 23 39 - 4.467
Sum brutto utlån 75.581 18.079 18.722 3.812 2.595 1.683 120.473
               
Øvrige engasjementer 11.754 4.466 5.114 550 208 783 22.875
Trinn 1 11.754 3.737 3.305 303 24 - 19.123
Trinn 2 - 729 1.808 247 184 - 2.969
Trinn 3 - - - - - 783 783
               
Totale engasjementer 87.334 22.546 23.836 4.362 2.803 2.466 143.348

 

 Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.2019 31.12.2018
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 34.808 2.410 37.217 33.532 2.551 36.083
Lav risiko 3.457 7 3.464 3.175 6 3.181
Middels risiko 1.075 1 1.076 867 1 868
Høy risiko 208 0 208 279 1 279
Høyeste risiko 267 1 268 196 0 197
Tapsutsatte og/eller misligholdte 18 0 18 12 1 13
Sum 39.833 2.419 42.252 38.061 2.560 40.621

 

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.2019 31.12.2018
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 1.667 0 1.667 1.496 0 1.496
Lav risiko 0 0 0 0 0 0
Middels risiko 0 0 0 287 0 287
Høy risiko 0 0 0 0 0 0
Høyeste risiko 0 0 0 0 0 0
Tapsutsatte og/eller misligholdte 0 0 0 0 0 0
Sum 1.667 0 1.667 1.782 0 1.782

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN