Note 19 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
2018 2019 (mill kr) 2019 2018
    Vurdert til virkelig verdi over resultatet    
         
-208 -163 Verdiendring på renteinstrumenter  -16 -83
         
    Verdiendring på derivater/sikring    
-4 -9 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -9 -4
10 9 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 9 10
277 132 Øvrige derivater 186 336
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
- - Inntekter fra eierinteresser 879 416
506 866 Utbytte fra eierinteresser - -
-8 22 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 1 -3
10 18 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 15 8
16 44 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 119 9
599 918 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 1.183 688
         
    Vurdert til amortisert kost    
         
    Verdiendring på renteinstrumenter    
4 -6 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall -6 4
- - Verdiendring på renteinstrumenter lån og fordring - -
4 -6 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -6 4
         
65 24 Netto inntekter fra valutahandel 24 65
668 937 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 1.201 757

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN