Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2018 2019 (mill. kr) Noter 2019 2018
           
3.335 3.732 Renteinntekter effektiv rentes metode 17 4.121 3.660
401 509 Andre renteinntekter 17  505 398
1.640 1.916 Rentekostnader  17 1.939 1.655
2.097 2.325 Netto renteinntekter 4 2.687 2.403
           
1.102 1.127 Provisjonsinntekter 18 1.437 1.387
92 95 Provisjonskostnader 18 193 168
32 30 Andre driftsinntekter 18 1.046 958
1.042 1.061 Netto provisjons- og andre inntekter 4 2.290 2.177
           
516 884 Utbytte 19,44 15 8
- - Netto resultat fra eierinteresser 19,39 879 416
152 54 Netto resultat fra finansielle instrumenter 19 307 334
668 937 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 4  1.201 757
           
3.807 4.324 Sum inntekter   6.178 5.337
           
577 614 Personalkostnader 20,22 1.699 1.584
685 750 Andre driftskostnader 21,31,32,33 1.098 1.040
1.262 1.364 Sum driftskostnader 4 2.797 2.624
           
2.546 2.960 Resultat før tap   3.380 2.713
           
229 245 Tap på utlån og garantier 4,10 299 263
2.316 2.715 Resultat før skatt    3.081 2.450
           
456 452 Skattekostnad 23 518 509
62 - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 39 0 149
1.922 2.263 Resultat for regnskapsåret   2.563 2.090
           
36 47 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   49 37
1.207 1.417 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.572 1.291
680 799 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   886 727
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 56 34
1.922 2.263 Resultat for regnskapsåret   2.563 2.090
    Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis (kroner)   12,14 9,97

  

 

Totalresultat

Morbank     Konsern
2018 2019 (mill. kr) Noter 2019 2018
1.922 2.263 Resultat for regnskapsåret   2.563 2.090
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
18 -33 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 22 -33 18
-6 8 Skatt på estimatavvik pensjon   8 -6
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   21 1
12 -25 Sum    -4 13
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
- - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultatet   - -
-2 6 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat   6 -2
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   -12 -38
- - Skatt   - -
-2 6 Sum   -5 -40
11 -18 Sum utvidet resultat   -9 -27
1.933 2.245 Totalresultat for regnskapsåret   2.554 2.063
           
36 47 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat   49 37
1.213 1.405 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat   1.566 1.274
684 792 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat   883 718
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat   56 34
1.933 2.245 Totalresultat for regnskapsåret   2.554 2.063
           
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN