Styrets årsberetning

Makroøkonomiske forhold

Veksten i verdensøkonomien stabiliserte seg i 2019

Global vekst stabiliserte seg på tre prosent i 2019, etter nedbremsing gjennom året før. 2019 har vært preget av handelskonflikt og geopolitisk usikkerhet, som har dempet globale handelsstrømmer og bedriftenes investeringer. Industriproduksjonen hos våre handelspartnere falt. USA og Kina inngikk ny avtale høsten 2019 og handelskonfliktene roet seg. Det ble heller ingen hard Brexit i denne omgang etter parlamentsvalget i Storbritannia. Dette har dempet usikkerheten globalt, selv om det fortsatt er betydelig risiko både med hensyn til forholdet mellom USA og Kina, og hvordan den endelige avtalen mellom Storbritannia og EU vil se ut.

Arbeidsledigheten er lav, og i OECD-området er ledigheten den laveste siden 1980. Lønnsveksten har tross dette flatet ut eller avtatt i mange vestlige land. Bedriftenes overskudd er likevel under press i flere land på grunn av lavere produktivitetsvekst, særlig i USA og Tyskland. Kjerneinflasjonen i rike land har økt, mens lavere energipriser har dempet samlet prisvekst.

Globale vekstindikatorer ble endret mot slutten av året, og signaliserte noe høyere global BNP-vekst inn i 2020. Til tross for bedring i korttidsindikatorene, er vekstpotensialet i mange rike land begrenset. Høye investeringsnivåer og lav arbeidsledighet legger press på inntjeningen.

Aksjemarkedene hadde positiv utvikling i 2019. Frykt for effektene av handelskonflikter og usikkerhet førte til at flere sentralbanker iverksatte ulike tiltak. I USA ble renten kuttet tre ganger i 2019. Den europeiske sentralbanken gjeninnførte kvantitative lettelser og kuttet renten. Nå signaliserer mange sentralbanker en mer avventende holdning. Nominelle renter er svært lave – og mange er også negative – i eurosonen. I finansmarkedene har Corona-viruset bidratt til usikkerhet, uro og noe nedgang. Dersom tillitssjokket gir en dyp og langvarig nedgang, vil effektene for realøkonomien kunne bli negative.

Veksttoppen passert for norsk økonomi

Norsk økonomi var i 2019 i en moderat oppgangskonjunktur med vekst over det langsiktige vekstpotensialet. Fastlands-BNP steg med 2,4 prosent mot 2,5 prosent i 2018. Veksten ble imidlertid redusert i fjerde kvartal og bedriftsbarometrene signaliserer videre nedbremsing. Arbeidsledigheten har flatet ut på et lavt nivå. Veksten i sysselsettingen avtar, men er fortsatt høyere enn befolkningsveksten. Arbeidsstyrken har økt, og kan tilsi at det er ledig kapasitet i økonomien. Produktivitetsveksten er fortsatt lav. Lønnsveksten økte til 3,4 prosent i 2019, og det bidro til positiv reallønnsvekst etter flere år med nullvekst.

Til tross for økt lønnsvekst har forbruksveksten vært moderat det siste året, som følge av at sparingen har steget etter fallet de foregående årene. Boligprisene stiger moderat og jevnt på landsbasis, men veksten i boligbyggingen har avtatt. Kredittveksten hos husholdningene er redusert, og gjeldsgraden faller nå marginalt.

I 2018 og 2019 ga oljeinvesteringene et solid bidrag til veksten i fastlandsøkonomien, men denne er nå flatet ut. Med mindre oljeselskapene øker sine investeringsbudsjetter, vil investeringene falle gjennom 2020. Samtidig vil trolig investeringene i fastlandsbedriftene avta. Industrien melder om kutt etter kraftig oppgang. Med lite oppsidepotensiale på forbruket, ligger BNP-veksten an til å avta i 2020 og i 2021. Bedriftene i regionalt nettverk i Norges Bank og andre barometre bekrefter et taktskifte i norsk økonomi, i retning av en BNP-vekst på i underkant av to prosent i første halvår 2020.

Kronekursen falt videre i 2019 og er svært svak, også historisk sett. Dette skyldes i hovedsak globale faktorer. Lav kronekurs har bidratt til oppgang i fastlandseksporten. Den svake kronekursen legger derimot press på importbedriftene, som ikke har klart å velte kostnadene fullt ut over på kundene i Norge. Kjerneinflasjonen har derfor holdt seg rundt prismålet på to prosent, tross fallet i kronekursen.

Norges Bank gikk mot strømmen av sentralbanker som satte ned renten i fjor. Etter at styringsrenten ble hevet tre ganger i 2019 til 1,5 prosent, satte bankene opp sine innskudds- og utlånsrenter. Dette, sammen med strammere reguleringer av forbruksbankene og opprettelsen av gjeldsregisteret, har sannsynligvis bidratt til å dempe kredittveksten og holde boligprisveksten i sjakk. Norges Bank signaliserer at renten vil holdes uendret i lengre tid fremover.

Regionalt: Trøndelag og Møre og Romsdal

Bedriftene i regionalt nettverk meldte om noe lavere, men fortsatt moderat vekst i både Trøndelag og Nordvestlandet i fjerde kvartal. Dette harmonerer også med funnene i SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer. Det forventes imidlertid ikke en ytterligere oppbremsing i første halvår i 2020, slik bedrifter i andre land har signalisert. Arbeidsledigheten er lav både i oljeregionene og ellers i landet. I Trøndelag er ledigheten blant de laveste i landet, med 2,2 prosent. De siste månedene har ledigheten vist tegn på utflating i Trøndelag, mens den fortsatt faller i Møre og Romsdal. Her er ledigheten nå nede på 2,6 prosent, på tross av at verftsnæringen i fylket fortsatt har utfordringer.

Boligprisene øker marginalt i Midt-Norge, og lavere enn i landet samlet.  Årsvekst er på om lag én prosent. I Trondheim er prisveksten på én prosent på årsbasis og i Ålesund på 1,7 prosent. I Ålesund har prisene falt marginalt de siste månedene, etter oppgang gjennom første halvår av 2019.

Møre og Romsdal er mer avhengig av aktiviteten i olje og skipsbygging enn resten av landet – og her er utsiktene de neste årene usikre og mange bedrifter orienterer seg mot nye markeder. Trøndelag er bedre diversifisert. For byggenæringen er sannsynligvis nedsiden større enn andre sektorer. Forventningsbarometrene melder om lavere optimisme, og boligbyggingen i Trøndelag har avtatt de siste månedene, etter lenge å ha vært på et høyere nivå enn normalt. Samtidig dempes befolkningsveksten i likhet med landet forøvrig, og inntekstveksten er lavere enn normalt. Kombinert med overkapasitet i handelsnæringen, skaper dette utfordringer for bedriftene i denne sektoren, også i Midt-Norge. 

Årsregnskap 2019

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter med dette at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. 

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 3.081 millioner kroner (2.450 millioner)
 • Resultat 2.563 millioner kroner (2.090 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,7 prosent (12,2 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent (14,6 prosent)
 • Vekst i utlån 4,7 prosent (7,8 prosent) og innskudd 6,6 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet 6,4 prosent siste 12 måneder (9,6 prosent). Privatmarkedslån utgjør 69 prosent (67 prosent) av totale utlån
 • Vekst i utlån til næringsliv 1,1 prosent siste 12 måneder (4,2 prosent)
 • Tap på utlån og garantier 299 millioner kroner (263 millioner), utgjør 0,18 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 12,14 kroner (9,97). Bokført verdi per egenkapitalbevis 90,75 kroner (83,87)

Hendelser i 2019

SpareBank 1 SMN er anbefalt samarbeidsbank i LO
LO inngikk i andre kvartal en treårig avtale med to prefererte samarbeidsbanker, nemlig SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet. Banken har store forventninger til denne avtalen, særlig i bankens eget markedsområde. Nye kundeforhold etableres gjennom digital markedsføring og høy aktivitet mot LO sine medlemmer lokalt. SpareBank 1 SMN har siden avtaleinngåelsen lyktes godt med å rekruttere nye kunder i LO segmentet, og dette innebærer i stor grad hele kundeforhold.

Krafttak for bekjemping av hvitvasking
Myndighetene krever at bankene har gode rutiner på å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. SpareBank 1 SMN har gjort nødvendige tilpasninger til den nye hvitvaskingsloven, og det er lagt ned et betydelig arbeid i oppdatering av legitimasjon og kundeinformasjon i hele kundeporteføljen iht. krav om løpende oppfølging av kundeforhold.

FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift 

FNs nye miljøinitiativ Principles for Responsible Banking ble lansert i New York 22. september. Formålet med de nye prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. SpareBank 1 SMN er en av 10 norske banker som er med på dette globale initiativet og som har undertegnet prinsippene for ansvarlig bankdrift. Nærmere informasjon om prinsippene finnes i bærekraftsbiblioteket på bankens hjemmesider.

Grønne obligasjoner

Banken utstedte i september sin første grønne seniorobligasjon i euro-markedet. Obligasjonen er knyttet til sertifiserte utlån i bankens næringslivsportefølje innen fiskeri, havbruk og næringseiendom. 

Grønne lån til privatkunder lansert
I desember ble tre låneprodukter for privatkunder lansert – grønt boliglån, grønt lån til energitiltak og grønt forbrukslån. Det grønne boliglånet er for kunder som bygger, kjøper eller totalrenoverer hus og kvalifiserer til god miljøstandard. Det grønne lånet til energitiltak er for kunder som ønsker å gjøre energirettede tiltak, og som har ledig sikkerhet i egen bolig. Det grønne brukslånet er et usikret lån for kunder som ønsker å gjøre energirettede tiltak, og som ikke har mulighet til å ta pant i boligen. Sparebank 1 Finans Midt-Norge har lansert lån til elbil til gunstige betingelser. 

PSD2 – nytt betalingsdirektiv for EU og EØS
1. april trådte det nye betalingsdirektivet for EU i kraft, og 14. september ble det operativt og funksjonaliteten tilgjengelig for kundene. Direktivet krever at alle banker som opererer i EU og EØS gir andre godkjente aktører tilgang til kunders kontoinformasjon og betalingstjenester. SpareBank 1 SMN har åpnet for alt direktivet krever, og banken har også gitt kundene muligheten til å se og bruke kontoer som ligger i andre banker direkte i SpareBank 1 SMNs nettbank og mobilbank.

Kjøp av DeBank
SpareBank 1 SMN kjøpte i første kvartal alle aksjer i DeBank. SpareBank 1 SMN Spire Finans (nytt navn fra 2020) er en rendyrket bank for små- og mellomstore bedrifter som spesialiserer seg på fordringsfinansiering. Gjennom dette oppkjøpet styrket konsernet sitt tjenestetilbud til små og mellomstore bedrifter

BN Bolig solgt ved årsskiftet
Konsernet solgte BN Bolig i fjerde kvartal. Selskapet var et fellesprosjekt mellom BN Bank og EiendomsMegler 1 Midt-Norge med sikte på å få en posisjon i markedet for eiendomsmegling i Oslo. Etter flere år med underskudd ble virksomheten solgt.

Forsikringsfusjon
Fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2019 med SpareBank 1 Skadeforsikring som overtagende selskap. Fremtind Forsikring fikk i september tillatelse av Finanstilsynet til å drive livsforsikringsvirksomhet gjennom sitt heleide datterselskap Fremtind Livsforsikring. Dette innebærer at de individuelle personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring og DNB Livsforsikring samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring, overføres til Fremtind Livsforsikring. Transaksjonen ble gjennomført 1. januar 2020. 

Ny konsernsjef
1. mai tiltrådte Jan-Frode Janson som konsernsjef i SpareBank 1 SMN etter Finn Haugan. Janson kom fra tilsvarende stilling i SpareBank 1 Nord-Norge

Konserndirektør teknologi og utvikling ansatt
Astrid Undheim ble i fjerde kvartal ansatt som konserndirektør med ansvar for teknologi og utvikling i SpareBank 1 SMN. Hun tiltrådte 1. mars 2020 og blir en del av SpareBank 1 SMNs konsernledelse. Hun kommer fra stilling som Vice President Analytics and Artificial Intelligence i Telenor.

Regnskap 2019

Resultatøkning på 474 millioner kroner
Resultat før skatt for 2019 ble 3.081 millioner kroner (2.450 millioner). Overskuddet var 2.563 millioner kroner (2.090 millioner) og avkastning på egenkapitalen 13,7 prosent (12,2 prosent).

Samlede driftsinntekter i 2019 utgjorde 4.976 millioner kroner (4.580 millioner). Det er en økning på 397 millioner kroner fra året før. Av inntektsveksten kom 247 millioner kroner fra bankdriften og 149 millioner fra bankens datterselskaper.

Resultatandelen av eierinteresser og tilknyttede selskaper var 879 millioner kroner (416 millioner) inklusiv gevinst ved etablering av Fremtind på 460 millioner. 116 millioner kroner er bankens andel av oppskriving av eiendommer i SpareBank 1 Forsikring. 

Avkastning på finansielle instrumenter ble 307 millioner kroner (334 millioner).

Driftskostnadene ble 2.797 millioner kroner (2.624 millioner) i 2019. Av økningen på 173 millioner kroner kommer 102 millioner fra bankdriften og 71 millioner fra økt aktivitet i datterselskapene.

Tap på utlån og garantier ble på 299 millioner kroner (263 millioner), i hovedsak innenfor oljerelatert virksomhet.

Veksten i utlån og innskudd fortsatte i 2019, og banken økte sin markedsandel i privatmarkedet. Samlede utlån økte med 4,7 prosent (7,8 prosent) og innskuddene med 6,6 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder.

Ren kjernekapitaldekning var per 31. desember 2019 17,2 prosent (14,6 prosent). Ny målsatt ren kjernekapitaldekning som følge av regelendringer er 16,9 prosent.

Resultat per egenkapitalbevis var 12,14 kroner (9,97). Bokført verdi var 90,75 kroner (83,87) per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2019 på 6,50 kroner

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 100,20 kroner (84,20).

Forslag til overskuddsdisponering
Det er morbankens regnskap som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet. Morbankens disponible resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, og er korrigert for rentekostnader på hybridkapital etter skatt.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet. 

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på 34 millioner kroner.

Samlet beløp til disponering er med dette 2.182 millioner kroner.

Forskjell konsern – morbank 2019 2018
Årsoverskudd konsern  2.563 2.090
Renter hybridkapital  -46,9 -36
Årsoverskudd konsern ekskl. renter hybridkapital 2.516 2.054
Resultat i datterselskaper -286 -165
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 162 151
Resultatandel tilknyttede selskaper -879 -416
Utbytte fra tilknyttede selskaper 704 355
Elimineringer konsern -2 -93
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 2.216 1.887
     
Overskuddsdisponering 2019 2018
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 2.216 1.887
Overført fond for urealiserte gevinster -34 -29
Årsoverskudd til disponering 2.182 1.857
Utbytte 840 661
Utjevningsfond 555 526
Grunnfondskapital 313 297
Gaver 474 373
Sum disponert 2.182 1.857

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utjevningsfond utgjør 64,0 prosent av det disponerte resultatet.

Resultat per egenkapitalbevis ble 12,14 kroner, av dette foreslår styret overfor bankens representantskap et kontantutbytte på 6,50 kroner, totalt 840 millioner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviseierne på 53,6 prosent av resultat per egenkapitalbevis. Videre foreslår styret at bankens representantskap avsetter 474 millioner kroner i samfunnsutbytte, også tilsvarende en utdelingsgrad på 53,6 prosent. Av dette beløpet foreslås 274 millioner kroner overført til Sparebankstiftelsen SMN og 200 millioner til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 555 millioner kroner og 313 millioner.

Etter disponering av resultatet for 2019 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 64,0 prosent. 

Økte netto renteinntekter
Netto renteinntekter økte i 2019 med 284 millioner kroner til 2.687 millioner (2.403 millioner). Økningen skyldes vekst i både utlån og innskudd til privatkunder og næringslivskunder, høyere innskuddsmarginer, samtidig som økte markedsrenter har gitt bedre forrentning på bankens egenkapital.  

Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR økte gjennom året med omtrent 80 punkter. Selv om det i perioden ble gjennomført fire generelle renteøkninger, ble marginene på utlån svekket med om lag 15 punkter, mens innskuddsmarginene ble styrket med om lag 30 punkter. Siste renteøkning på boliglån ble gjennomført med virkning fra 7. november 2019 etter Norges Bank økning av styringsrenten i september.  

Økte andre inntekter
Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte i 2019 med 113 millioner kroner til 2.290 millioner (2.177 millioner).

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde i 2019 samlet 365 millioner kroner (366 millioner). Svakere marginer på lånene solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt kompenseres av høyere solgt utlånsvolum.

Andre provisjonsinntekter ble 1.925 millioner kroner (1.811 millioner). Veksten på 114 millioner kroner er i hovedsak drevet av økte inntekter på betaling, eiendomsmegling, regnskapstjenester og verdipapirtjenester.

Høy produktdekning hos kundene er viktig for banken. Det gir høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for banken. 

Provisjonsinntekter (mill. kr) 2019 2018 Endring
Betalingstjenester 233 208 25
Kredittkort 59 60 -0
Sparing og forvaltning 100 102 -2
Forsikring 183 174 9
Garantiprovisjoner 51 60 -8
Eiendomsmegling 390 369 21
Regnskapstjenester 473 411 62
Markets 386 350 36
Øvrige provisjoner 49 78 -29
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1.925 1.811 114
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 349 350 -1
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 16 16 0
Sum provisjonsinntekter 2.290 2.177 113

Avkastning finansielle investeringer
Samlet avkastning på finansielle investeringer ble 307 millioner kroner (334 millioner) i 2019. Dette fordelte seg slik:

 • Finansielle derivater gav gevinster på 132 millioner kroner (187 millioner), og var i all hovedsak gevinster på renteinstrumenter og tilskrives renteoppgang gjennom 2019. Det var netto tap på obligasjonsporteføljen på 20 millioner kroner (tap 77 millioner)
 • Tap ved sikringsbokføring ble 9 millioner kroner (tap 4 millioner)
 • Gevinst på aksjer i banken og datterselskaper var 120 millioner kroner (96 millioner). Dette var i hovedsak gevinst på aksjer i Visa (42 millioner), badwill ved oppkjøpet av SpareBank 1 SMN Spire Finans – tidligere DeBank (31 millioner) og gevinster på aksjer i SpareBank 1 SMN Invest (47 millioner)
 • Øvrige finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi inkluderer verdiendring på bankens portefølje av fastrentelån og ga en gevinst på 9 millioner kroner (10 millioner)
 • Inntekter fra valutaforretninger på 22 millioner kroner (63 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets og resultat av kurssvingninger på bankens finansiering i utenlandsk valuta. I fjerde kvartal er det innregnet et agiotap på 18 millioner knyttet til en systemfeil som gjelder tidligere perioder. 
 • Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var samlet 54 millioner kroner (58 millioner) 
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2019 2018 Endring
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -20 -77 56
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 132 187 -55
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -9 -4 -6
Gevinst/(tap) på aksjer  120 96 24
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 9 10 -1
Gevinst/(tap) på valuta 22 63 -40
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 54 58 -5
Netto resultat fra finansielle instrumenter 307 334 -27

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper
Gjennom produktselskapene får bankens kunder tilgang til et bredere produktspekter, og banken mottar provisjonsinntekter. Produktselskapene gir også banken avkastning på investert kapital.

Samlet resultat i produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble 418 millioner kroner (416 millioner) i 2019. I tillegg hadde SpareBank 1 SMN en gevinst på 460 millioner kroner knyttet til etablering av Fremtind i første kvartal 2019.

SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 SMN sin eierandel i SpareBank 1 Gruppen er 19,5 prosent. SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Gruppen Finans. SpareBank 1 Gruppen eier 65 prosent av skadeforsikringsselskapet Fremtind som ble etablert per 1. januar 2019. DNB eier resten av selskapet.

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt for 2019 ble 1.503 millioner kroner (1.480 millioner). Resultat er løftet av oppskriving av eiendommer i livselskapet på samlet 597 millioner kroner. For øvrig er resultatet i 2019 preget av fusjonskostnader i Fremtind, økt skadeprosent og svakt administrasjonsresultat i SpareBank 1 Forsikring.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i 2019 ble 252 millioner kroner (289 millioner), hvor oppskrivinger av eiendom utgjorde 116 millioner kroner.

SpareBank 1 Boligkreditt
SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. desember 2019 har banken solgt lån på samlet 39,8 milliarder kroner (38,1 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 34,6 prosent (35,2 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt i er 20,9 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i 2019 ble 26 millioner kroner (minus 7 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt
SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. desember 2019 er utlån på 1,7 milliarder kroner (1,8 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel er 31,0 prosent av selskapet og bankens andel av resultatet for 2019 ble 21 millioner kroner (15 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank.

SpareBank 1 Kredittkort
Resultatet i 2019 ble 75 millioner kroner (131 millioner). SpareBank 1 Kredittkort eies av SpareBank 1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 17,3 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet for 2019 er 13 millioner kroner (23 millioner), og andel av porteføljen er 946 millioner (923 millioner).  Resultatnedgangen tilskrives lavere andel av saldo som rulleres og blir rentebærende.  

SpareBank 1 Kredittkort håndterer kredittkortprogrammet i LOfavør. Dette forsterker det forretningsmessige forholdet mellom LO og SpareBank 1-alliansen. 

BN Bank
SpareBank 1 SMN eier 35,0 prosent av BN Bank per 31. desember 2019.  

Resultatet i BN Bank i 2019 ble 305 millioner kroner (278 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen i 2019 på 8,0 prosent (7,5 prosent) inklusive andel av underskudd i BN Bolig. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank for 2019 ble 113 millioner kroner (97 millioner).

BN Bank skal primært være en privatmarkedsbank og hovedmarkedet er Oslo og Østlandet.

SpareBank 1 Betaling
SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps har mål om å være Nordens ledende finansteknologimiljø, og for SpareBank 1 SMN vil eierandel og tett samarbeid med Vipps være viktig for å holde på kunderelasjoner etter innføringen av PSD2. Vipps lanserte i 2019 flere tjenester som forenkler bankkundenes hverdag.

SpareBank 1 Betaling fikk i 2019 et underskudd på 58 millioner kroner (underskudd 56 millioner) som utgjør selskapets resultatandel fra virksomheten i Vipps. SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjorde 12 millioner kroner (underskudd 12 millioner). I starten av 2019 korrigerte selskapet det rapporterte resultatet for 2018 med 72 millioner. SpareBank 1 SMN hadde derfor en positiv resultatandel fra selskapet på 3 millioner kroner for 2019. 

Driftskostnader
Samlede kostnader per 31. desember 2019 ble 2.797 millioner (2.624 millioner), en økning på 174 millioner kroner tilsvarende 6,6 prosent. 

I banken har kostnadene økt med 102 millioner kroner til 1.364 millioner siste 12 måneder. 12 millioner kroner av veksten er kostnader ved tildeling av egenkapitalbevis til bankens ansatte. Eksklusive dette har kostnadene økt med 7,1 prosent. Veksten er knyttet til utvikling av nye kundeløsninger og økt ressursbruk for å møte regulatoriske krav. En del av denne ressursbruken var innleide ressurser som fases ut i løpet av første kvartal 2020.

Samlede kostnader i datterselskapene var 1.433 millioner kroner (1.362 millioner) og har økt med 71 millioner siste 12 måneder tilsvarende 5,2 prosent. Økningen var størst i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og SpareBank 1 Markets, og skyldes økt aktivitet som også har gitt resultatforbedring. I tillegg er SpareBank 1 SMN Spire Finans (tidligere DeBank) datterselskap av SpareBank 1 SMN fra 2019, noe som har økte konsernets kostnadsbase.  

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 45 prosent (49 prosent), i morbanken 32 prosent (33 prosent).

Konsernet er ikke tilfreds med kostnadsutviklingen og har derfor målsatt at kostnadsveksten skal begrenses til to prosent årlig for eksisterende virksomhet. I den forbindelse er det etablert et lønnsomhetsprosjekt under navnet Ett SMN. Prosjektet vil prioritere synergier mellom konsernets forretningsområder, digitalisering, prosesseffektivisering og generelle kostnadsreduksjoner i hele konsernet.  

Stabile tap og lavt mislighold
Netto tap på utlån i 2019 ble 299 millioner kroner (263 millioner). Netto tap på utlån utgjorde 0,18 prosent av totale utlån (0,17 prosent).

På utlån til konsernets næringslivskunder ble det tapsført 231 millioner kroner (223 millioner) i 2019, i hovedsak knyttet til utlån til oljerelatert virksomhet.

På utlån til privatmarkedskunder ble tapene 68 millioner kroner (40 millioner), hvor 32 millioner av tapene var knyttet til privatmarkedskunder i banken og 36 millioner til privatmarkedskunder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 31. desember 2019 utgjorde 1.121 millioner kroner (909 millioner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 2.110 millioner kroner (1.682 millioner) tilsvarende 1,26 prosent (1,0 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Alle lån klassifisert i trinn 3 i forventet tap-modellen er definert som problemlån. 

Mislighold over 90 dager var 429 millioner kroner (310 millioner). I prosent av brutto utlån var samlet mislighold 0,26 prosent (0,19 prosent). Økningen var i all vesentlighet i privatmarkedsporteføljen.

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 1.681 millioner kroner (1.372 millioner). Av brutto utlån utgjorde totale andre tapsutsatte engasjement 1,00 prosent (0,86 prosent). Økningen skyldes i hovedsak et fåtall engasjementer innenfor offshoreporteføljen.

Det er god kredittkvalitet i øvrig utlånsportefølje.

Forvaltningskapital på 167 milliarder
Bankens forvaltningskapital per 31. desember 2019 var 167 milliarder kroner (161 milliarder).

Ved årsskiftet er 42 milliarder kroner (40 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

God, men avtagende vekst i utlån til bolig
Totale utlån har økt med 7,5 milliarder kroner (11,5 milliarder), tilsvarende 4,7 prosent (7,8 prosent) i 2019 og var 167,8 milliarder (160,3 milliarder) per 31. desember 2019. 

 • Utlån til personkunder økte i 2019 med 6,9 milliarder kroner (9,4 milliarder) til 115,0 milliarder (108,1 milliarder). Vekst på 6,4 prosent (9,6 prosent). En del av veksten i siste del av 2019 er kommet i LO-segmentet. Dette er nærmere beskrevet i avsnittet om Privatmarked lenger bak i rapporten
 • Utlån til bedriftskunder økte i 2019 med 0,6 milliarder kroner (2,1 milliarder) til 52,7 milliarder (52,2 milliarder). Vekst på 1,1 prosent (4,2 prosent) 
 • Utlån til personkunder utgjorde 69 prosent (67 prosent) av totale utlån til kunder per 31. desember 2019

Nye utlån til bedriftskunder er i hovedsak til mindre bedrifter og er prioritert utfra lønnsomhetshensyn.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 4)

God vekst i innskudd
Innskudd fra kunder økte i 2019 med 5,3 milliarder kroner (4,1 milliarder) til 85,9 milliarder (80,6 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 6,6 prosent (5,4 prosent). 

 • Innskudd fra personkunder økte med 2,6 milliarder kroner (1,3 milliarder) til 35,7 milliarder (33,1 milliarder), tilsvarende 7,9 prosent (4,0 prosent) 
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 2,7 milliarder kroner (2,9 milliarder) til 50,3 milliarder (47,6 milliarder), tilsvarende 5,7 prosent (6,5 prosent) 
 • Innskuddsdekningen i SpareBank 1 SMN var 68 prosent (67 prosent) eksklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 51 prosent (50 prosent)

(Fordelt i henhold til sektor – se note 8). 

Investeringsprodukter
Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var 11,7 milliarder kroner (9,8 milliarder) per 31. desember 2019. Økningen på 1,8 milliarder kroner er et resultat av godt salg og verdiøkninger på aksjefond.  

Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 2019 2018 Endring
Aksjefond 7.437 5.932 1.505
Spareforsikring 740 755 -15
Aktiv forvaltning 3.501 3.147 354
Totalt 11.678 9.834 1.844

Forsikring
Bankens forsikringsportefølje har økt med 9,0 prosent i 2019. Det har vært tilfredsstillende vekst på alle produktgrupper.   

Forsikring, premievolum (mill. kr) 2019 2018 Endring
Skadeforsikring 888 812 76
Personforsikring 376 351 25
Tjenestepensjon 319 289 30
Totalt 1.583 1.452 131

Privatmarked
Totale utlån i privatmarkedet var 119 milliarder kroner (113 milliarder) og totale innskudd 42 milliarder kroner (40 milliarder) per 31. desember 2019. Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak i morbanken.

I privatmarkedet ble samlede driftsinntekter 2.177 millioner kroner (2.027 millioner) i 2019. Netto renteinntekter utgjorde 1.372 millioner kroner (1.234 millioner) og provisjonsinntektene 805 millioner (793 millioner). Inntektene har økt i hovedsak som følge av økte utlån og økte marginer på innskudd. Samlede inntekter økte med 150 millioner kroner. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 13,1 prosent (13,2 prosent). Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,0 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning.

Utlånsmarginen i 2019 var 1,50 prosent (1,67 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,61 prosent (0,27 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR har økt i 2019.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet i 2019 ble henholdsvis 5,9 prosent (9,3 prosent) og 4,0 prosent (7,7 prosent).

Konsernet inngikk i august 2019 en treårig avtale med LO om å være preferert samarbeidsbank for LOs medlemmer. Avtalen gir banken tilgang til en million LO medlemmer med tilbud om svært konkurransedyktige priser på boliglån.

SpareBank 1 SMN har siden avtaleinngåelsen lyktes godt med å rekruttere nye kunder i LO segmentet, og dette innebærer i stor grad hele kundeforhold. I løpet av fjerde kvartal 2019 hadde banken sterk vekst i antall nye boliglån blant LO-medlemmer, samtidig som salget av andre produkter har vært meget tilfredsstillende. Veksten har i hovedsak vært i eget markedsområde, og det er knyttet store forventninger til fortsatt vekst både i Midt-Norge og landet for øvrig.   

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom.

Bankens distribusjonsmodell for privatmarkedet skal sikre økt salgskraft og kostnadseffektivisering. Salget skal øke i alle kanaler med sterk vekt på økt andel digitalt salg. Nytt CRM-system har effektivisert og forbedret kundeopplevelsen og styrket samspillet mellom personlig og digital betjening. Banken skal opprettholde en sterk fysisk tilstedeværelse og samtidig fortsette kostnadseffektiviseringen.

Næringsliv
Totale utlån til næringslivskunder er 40 milliarder kroner (41 milliarder) og totale innskudd 43 milliarder (39 milliarder) per 31. desember 2019. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 1.388 millioner kroner (1.329 millioner) i 2019. Netto renteinntekter ble 1.171 millioner kroner (1.110 millioner) og provisjonsinntektene og avkastning på finansielle investeringer 217 millioner (219 millioner).

Samlede tap i næringslivssegmentet i 2019 var på samme nivå som i 2018 og var 213 millioner kroner (212 millioner) i 2019. Tapene er i all vesentlighet knyttet til utfordringene innen oljerelatert virksomhet.

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 11,7 prosent (11,3 prosent) i 2019. Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,0 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,57 prosent (2,69 prosent) og 0,07 prosent (minus 0,04 prosent) i 2019.

Utlånene ble redusert med 1,7 prosent (vekst 2,1 prosent) og innskuddene økte med 9,0 prosent (1,3 prosent) i 2019.

Datterselskaper
Samlet resultat i bankens datterselskaper i 2019 ble 346,5 millioner kroner (226,0 millioner) før skatt. 

Resultat før skatt (mill. kr) 2019 2018 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 31,5 17,8 13,6
BN Bolig -30,2 -40,7 10,5
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 108,3 70,6 37,7
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  149,9 148,5 1,4
SpareBank 1 Markets  43,4 15,1 28,3
SpareBank 1 SMN Invest  47,6 8,0 39,7
SpareBank 1 SMN Spire Finans -19,8 -19,8
Andre selskaper 16,0 6,0 10,0
Sum 346,8 225,4 121,4

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal med ambisjon om fortsatt å styrke markedsandelen. Driftsinntektene økte i 2019 og ble 403 millioner kroner (393 millioner), mens driftskostnadene var stabile med 373 millioner (372 millioner). Resultat før skatt i 2019 ble 31,5 millioner kroner (17,8 millioner). Antall solgte boligenheter i 2019 var 6.652 mot 6.633 i samme periode 2018. Selskapets markedsandel per 31. desember 2019 var 36,9 prosent (37,6 prosent).

Selskapet etablerte i 2016 BN Bolig i samarbeid med BN Bank, hvor EiendomsMegler 1 Midt-Norge og BN Bank eide 50 prosent hver. Resultatet i BN Bolig i 2019 ble et underskudd på 30,2 millioner kroner (underskudd 40,7 millioner). Selskapets resultater har ikke vært i tråd med forventningene, og selskapet ble i fjerde kvartal solgt. Det var også underskudd i oppstartsåret 2017, og satsingen på BN Bolig har samlet sett for begge eierne gitt et tap på 109 millioner kroner.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 149,9 millioner kroner i 2019 (148,5 millioner). Selskapet har hatt god inntektsvekst og inntektene ble samlet 386 millioner kroner (337 millioner). Det har også vært en viss kostnadsvekst og driftskostnadene i 2019 ble 184 millioner kroner (155 millioner). Tapene har økt på billån og forbrukslån i 2019 og ble 52 millioner kroner (34 millioner), noe som var i tråd med forventning. Selskapets forretningsområder er hovedsakelig leasing til SMB-markedet og billån til privatkunder. Selskapet har leasing- og billånsavtaler for til sammen 8,9 milliarder kroner (7,8 milliarder), der leasingavtalene utgjør 3,5 milliarder (3,3 milliarder) og billån 5,1 milliarder (4,2 milliarder). Selskapet tilbyr også forbrukslån, og denne porteføljen var ved kvartalsskiftet 257 millioner kroner (259 millioner).

Det har vært god vekst og spesielt på billån til privatkunder hvor veksten siste 12 måneder har vært 22 prosent. Veksten i leasing til SMB-markedet var sju prosent. SamSpar-bankene i SpareBank 1 hadde per 31. desember 2019 en eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 27,9 prosent og Sparebanken Sogn og Fjordane en eierandel på 7,5 prosent. SpareBank 1 SMN eier 61,2 prosent av aksjene i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i 2019 et overskudd før skatt på 108,3 millioner kroner (70,6 millioner), og med dette en resultatforbedring 53 prosent i forhold til 2018. Driftsinntektene økte til 502 millioner kroner, en vekst på 13,1 prosent fordelt på 5,4 prosent organisk vekst og 7,7 prosent vekst som følge av oppkjøp.

En sterk resultatforbedring skyldes hovedsakelig følgende:  

 • Igangsatte effektiviseringsprosjekter har bidratt til økte driftsinntekter per årsverk (andel personalkostnad er redusert fra 65,6 prosent til 63,0 prosent)
 • Fortsatt sterk kostnadsfokus har bidratt til en vesentlig reduksjon i driftskostnader (andel driftskostnader er redusert fra 14,9 prosent til 11,4 prosent)       

Med 13 prosent vekst i 2019 styrket selskapet markedsposisjonen til 25 prosent, som er en økning på nærmere to prosentpoeng. Dette er beregnet som selskapets omsetning av regnskapsbransjens totale omsetning i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal. Selskapet viste med dette til en vesentlig høyere vekst og lønnsomhet enn bransjesnittet. I tillegg er selskapet godt i gang med å skape nye inntektsstrømmer utover den tradisjonelle regnskapsbransjen.  

SpareBank 1 SMN Invest investerer i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et resultat før skatt i 2019 på 47,6 millioner kroner (8,0 millioner). Selskapet hadde aksjer til en verdi av 438 millioner kroner (591 millioner) per 31. desember 2019. Verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets aksjebeholdning utgjorde 56,6 millioner kroner (minus 1 million) av selskapets netto totale inntekter. 

SpareBank 1 Markets er datterselskap av SpareBank 1 SMN med eierandel på 66,7 prosent. Øvrige eiere er SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Østlandet og SamSpar-bankene. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 147 ansatte i selskapet. 

SpareBank 1 Markets eier SpareBank 1 Kapitalforvaltning 100 prosent. Selskapet er sentralt i SpareBank 1 Markets sin satsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på 17 milliarder kroner. Selskapet har 17 ansatte.

SpareBank 1 Markets' konsernresultat før skatt i 2019 ble 43,4 millioner kroner (15,1 millioner). Det ble høyere inntekter i 2019 for alle forretningsområder sammenlignet med 2018. Inntektsveksten har spesielt økt for emisjoner av egenkapital og obligasjoner. Samlede inntekter inklusive SpareBank 1 Kapitalforvaltning ble 609 millioner kroner (551 millioner)

I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet. SpareBank 1 Markets har hovedfokus på kunder hvor konsernet selv har en sterk konkurranseposisjon alene eller i samspill med eierbankene.

SpareBank 1 SMN Spire Finans (tidligere DeBank)
SpareBank 1 SMN kjøpte i første kvartal 2019 100 prosent av aksjene i DeBank. SpareBank 1 SMN Spire Finans (nytt navn fra 2020) er en rendyrket bank for små- og mellomstore bedrifter som spesialiserer seg på fordringsfinansiering. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og har 19 ansatte. Per 31. desember 2019 hadde selskapet en utlånskapital på 96 millioner kroner, driftsinntekter i 2019 på 20,6 millioner og resultat før skatt i 2019 på minus 19,8 millioner. Selskapet har mål om å gå med overskudd i løpet av to år. SpareBank 1 SMN Spire Finans vil drives som et datterselskap i SpareBank 1 SMN. Konsernet øker satsingen på små og mellomstore bedrifter og vil gjennom dette oppkjøpet styrke sitt tilbud innen fordringsfinansiering.  

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet
Banken følger en konservativ likviditetsstrategi som legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 26 milliarder kroner og er finansiert i 24 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Myndighetene stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR var 148 prosent per 31. desember 2019 (183 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. desember 2019 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 51 prosent (50 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 83 prosent (89 prosent) per 31. desember 2019.

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde og lån på samlet 40 milliarder kroner (38 milliarder) er solgt per 31. desember 2019.

Rating
Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A1 (outlook stable) og A- (outlook stable). Moody’s endret i mai 2019 utsiktene for SpareBank 1 SMN og andre norske banker fra «negative» til «stable» outlook.

Soliditet
Finanstilsynet har fattet vedtak om minimumskrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) for Sparebank 1 SMN. Sparebank 1 SMN-konsernet skal ha ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) som til sammen utgjør 33,3 prosent av et justert beregningsgrunnlag per 31. desember 2018, dvs. minimum 27,2 milliarder kroner. Kravet om lavere prioritet (etterstilt gjeld) skal være oppfylt innen 31. desember 2022. 

Per 31. desember 2019 økte motsyklisk buffer fra 2,0 prosent til 2,5 prosent, slik at krav til ren kjernekapital økte til 12,5 prosent inkludert kombinerte bufferkrav. Inklusive et pilar 2-krav på 1,9 prosent er det samlede myndighetskravet 14,4 prosent. Påslaget er hovedsakelig knyttet til eierrisiko, markedsrisiko og konsentrasjonsrisiko på kreditt. Dette tillegget er gjenstand for vurdering fra Finanstilsynet hvert andre år.

SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag én prosent over samlede pilar 1 samt pilar 2-krav til å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat. Finansdepartementet har varslet at systemrisikobufferen for IRB-banker øker med 1,5 prosent til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2020. Kravet til ren kjernekapital vil med dette være økt til 15,9 prosent. Med en ledelsesbuffer på én prosent er det nye målet til banken 16,9 prosent.

Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2019 ble 17,2 prosent (14,6 prosent) og i tråd med målsatt nivå. Myndighetskravet til ren kjernekapitaldekning er 14,4 prosent.

Ren kjernekapitaldekning har økt med 2,7 prosentpoeng i 2019. Risikoveid balanse (beregningsgrunnlaget) er redusert med tre prosent per 31. desember, på tross av utlånsvekst gjennom 2019. Bortfall av Basel I-gulvet samt innføring av SMB-rabatten per 31. desember 2019 reduserte isolert sett beregningsgrunnlaget med 15,4 milliarder kroner. Ren kjernekapital har økt med 7,0 prosent i 2019 som følge av et godt resultat og mottatt utbytte fra SpareBank 1 Gruppen i andre kvartal. Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 7,5 prosent (7,4 prosent) viser at banken er meget solid. Banken vil fortsatt arbeide med kapitaleffektivisering for å styrke lønnsomhet og soliditet.

Bankens egenkapitalbevis (MING)
Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. desember 2019 var 90,75 kroner (83,87), og resultatet per egenkapitalbevis ble 12,14 kroner (9,97).

Pris/Inntjening var 8,26 (8,44) og pris/bok 1,10 (1,00). Verdien av konsernets børsnoterte kapital var ved årsskiftet 13,0 milliarder kroner (10,9 milliarder), hensyntatt eierbrøken er verdien av konsernet 19,7 milliarder kroner.

Kursen ved årsskiftet var 100,20 kroner og det er i 2019 utbetalt 5,10 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2018.

SpareBank 1 SMNs vedtekter inneholder ikke begrensninger for eierne på omsetning av egenkapitalbevis.

Ved emisjoner rettet mot ansatte tilbys ansatte deltakelse etter gitte retningslinjer. I de tilfeller det gis rabatter i emisjoner rettet mot ansatte, vil bindingstid før eventuelt salg foreligge. Rettighetene til egenkapitalbevis utstedt ved emisjoner rettet mot ansatte kan ikke overdras.

SpareBank 1 SMN er ikke kjent med at det foreligger avtaler mellom egenkapitalbeviseierne som begrenser mulighetene til å omsette eller utøve stemmerett for egenkapitalbevis.

Se for øvrig kapittelet Eierstyring og selskapsledelse.

Risikoforhold
Konsernets problemlån preges av utfordringene knyttet til offshorenæringen. Lån til oljerelatert virksomhet utgjorde per 31. desember 2019 2,8 prosent av konsernets samlede utlån. Kredittkvaliteten i bankens øvrige utlånsportefølje er tilfredsstillende. Det har ikke vært smitteeffekter fra oljerelatert virksomhet til andre bransjer, og det foreligger ingen øvrige vesentlige konsentrasjoner i misligholdte og tapsutsatte engasjement.

I 2019 har veksten hos Norges handelspartnere vært svak, men det er forventing om moderat vekst fremover. Det er fortsatt usikkerhet om utviklingen internasjonalt. Norsk økonomi har hatt drahjelp av økte oljeinvesteringer, men det forventes at veksten i oljeinvesteringene blir lavere i 2020. Den norske kronen er på et relativt svakt nivå, noe som er positivt for norsk eksportnæring. Det forventes at kronen vil holde seg svak også fremover. Lønnsveksten forventes å holde seg stabil fremover. Kombinert med et fortsatt lavt rentenivå vurderer banken at tapsrisiko i bankens privatmarkedsportefølje vil være lav. Arbeidsledigheten er redusert i bankens markedsområde i løpet av 2019, og banken legger til grunn at nivået vil være lavt også fremover.

Gjeldsveksten blant norske husholdninger har avtatt de siste årene, og boligprisveksten har vært moderat. Renteøkninger vil kunne påvirke boligprisene negativt, og det vil sannsynligvis virke dempende på kredittetterspørselen. En situasjon med fallende boligpriser og forventingen om høyere renter vil sannsynligvis føre til økt sparerate i norske husholdninger, noe som vil kunne gi redusert omsetning for deler av norsk næringsliv.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene og særlig verdsettelse av basisswapper bidrar til volatilitet. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se avsnitt foran om finansiering og likviditet).

Styrket innsats for å bekjempe hvitvasking
Myndighetene krever at bankene forsterker innsatsen mot hvitvasking og terrorfinansiering. SpareBank 1 SMN har i året som har gått jobbet med å gjøre nødvendige tilpasninger til den nye hvitvaskingsloven. I tillegg har banken i 2019 lagt ned et betydelig arbeid i oppdatering av legitimasjon og kundeinformasjon i hele kundeporteføljen iht. krav om løpende oppfølging av kundeforhold. I overkant av 50 medarbeidere har i løpet av 2019 vært dedikert til oppgaver knyttet til bankens arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Forsikringsfusjon
Fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2019 med SpareBank 1 Skadeforsikring som overtagende selskap. SpareBank 1 Gruppen har en eierandel på 65 prosent og DNB 35 prosent i Fremtind Forsikring.  Det vises til vårt første kvartalsregnskap 2019 for de regnskapsmessige og likviditetsmessige konsekvensene av denne transaksjonen.

Fremtind Forsikring fikk 2. september 2019 tillatelse av Finanstilsynet til å drive livsforsikringsvirksomhet gjennom sitt heleide datterselskap Fremtind Livsforsikring. Personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring og DNB Livsforsikring samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring, ble overført til Fremtind Livsforsikring 1. januar 2020.

Fisjonen av SpareBank 1 Forsikring og DNB Livsforsikring med overføring til Fremtind Livsforsikring der vederlaget er utstedt av Fremtind Forsikring, er gjennomført med regnskapsmessige virkning per 1. januar 2020.

Det er lagt til en grunn en samlet verdi av personrisikoområdet på om lag 6,25 milliarder kroner. Fisjonen vil medføre en økt egenkapital for SpareBank 1 Gruppen på konsernnivå. Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen er ca. 1,7 milliarder kroner. SpareBank 1 SMNs andel av denne økningen (19,5 prosent) utgjør ca. 331 millioner kroner og vil inntektsføres i første kvartal 2020.

SpareBank 1 Gruppen (morselskapet) vil få en skattefri gevinst på 937 millioner kroner som følge av denne fisjonen. Selskapets utbyttegrunnlag øker tilsvarende denne gevinsten. SpareBank 1 SMNs andel av et eventuelt utbytte på 937 millioner kroner (19,5 prosent), utgjør 183 millioner.

DNB har opsjon på å kjøpe seg opp fra 35 prosent til 40 prosent i Fremtind Forsikring innen 31. mars 2020. Hvis DNB utøver opsjonen vi SpareBank 1 Gruppen (morselskapet) få en gevinst på om lag 890 millioner kroner. SpareBank 1 Gruppen sitt utbyttegrunnlag øker tilsvarende denne gevinsten.

Utøvelse av opsjonen vil også medføre en økt egenkapital for SpareBank 1 Gruppen på konsernnivå. Majoriteten (SpareBank 1- bankene og LO) sin andel av den økningen vil være om lag 590 millioner kroner. SpareBank 1 SMNs andel av denne økningen (19,5 prosent) utgjør om lag 115 millioner kroner og vil eventuelt inntektsføres i løpet av 2020.

Et eventuelt ekstraordinært eller ordinært utbytte fra SpareBank 1 Gruppen AS vil være betinget av kapitalsituasjonen, beslutninger i selskapets styrende organer og regelverket for ekstraordinært utbytte fra finansforetak på det aktuelle tidspunkt.

Ny strategi
Styret vedtok i desember ny strategi for konsernet. Strategien beskriver konsernets overordnede ambisjoner og prioriteringer frem mot 2023.

SpareBank 1 SMN skal være det ledende finanshuset i Midt-Norge, og blant de best presterende i Norden.  SpareBank 1 SMN skal skape finansielle verdier, bygge samfunnet og ta sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling.

Strategien fastsetter følgende mål for konsernet:

SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende i Norden.

 • Lønnsom med 12 prosent egenkapitalavkastning
 • Solid med ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent. Utdelingsgrad om lag 50 prosent
 • Effektiv. Årlig kostnadsvekst i konsernet skal begrenses til 2,0 prosent innenfor eksisterende virksomhet
 • Styrket markedsposisjon. Ambisjon om å være nummer 1 innen konsernets virksomhetsområder
 • Flere fornøyde kunder. Ambisjon om å ha de mest fornøyde kundene innen alle virksomhets- og markedsområder
 • Stolte og engasjerte ansatte. Ambisjon om å ha de mest engasjerte medarbeiderne i finansbransjen i Norge
 • Kvalitet i alt vi gjør

SpareBank 1 SMN skal bygge videre på sine sterke sider. Konsernet har levert høy avkastning over tid og har sterke kunderelasjoner. Kundetilbud og markedsposisjon skal styrkes, og effektiviteten i konsernet skal forbedres. Samspillet mellom konsernets ulike virksomheter skal forsterkes.

Fem strategiske prioriteringer løftes i strategiperioden

 • Skape Ett SMN
 • Øke digitalisering og bruk av innsikt
 • Lede an i utviklingen av sparebank-Norge
 • Integrere bærekraft i forretningen
 • Utnytte kraften i eiermodellen

For å realisere målene i konsernstrategien og øke konkurransekraften er det iverksatt et forbedringsprogram kalt Ett SMN. Dette er et omfattende program for lønnsomhetsforbedring gjennom økt synergiuttak, økte inntekter, kostnadseffektivisering og bedret kapitalutnyttelse.

Bærekraft
En av fem strategiske prioriteringer for SpareBank 1 SMN er å integrere bærekraft i forretningen. Som definisjon legges til grunn FNs 17 bærekraftsmål og FNs seks prinsipper for ansvarlig bankdrift, der SpareBank 1 SMN var en av de første aktørene i Norge til å gi sin tilslutning. Arbeidet med å integrere bærekraft i forretningen er i startfasen, og skal videreutvikles og konkretiseres i strategiperioden. Dette innebærer også fastsettelse av ambisjonsnivå innenfor prioriterte områder.

SpareBank 1 SMN har utarbeidet ny bærekraftsrapport som et eget kapitel i årsrapporten for 2019. Når det gjelder regnskapslovens krav til informasjon om arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering, påvirkning av det ytre miljø og samfunnsansvar henvises til bærekraftsrapporten.

Utsikter
Resultatet året sett under ett er godt med en egenkapitalavkastning på 13,7 prosent.

Tapene i 2019 er høyere enn i 2018. De er i hovedsak innenfor oljerelatert virksomhet. Tap på utlån er på et lavt nivå, og banken forventer at tapene fortsatt vil være det.

Utviklingen i regional økonomi er tilfredsstillende med lav ledighet og fortsatt vekst i økonomien, selv om mangel på arbeidskraft er en begrensende faktor. Bankens forventningsbarometer viser avtagende optimisme i næringslivet.

Konsernets nye strategi danner et godt grunnlag for styrket konkurransekraft og videreutvikling av konsernets forretningsområder. Konsernet er godt posisjonert med lønnsomme forretningsområder som gjennom samhandling i Ett SMN har et betydelig potensial, og gir et godt grunnlag for å nå konsernets finansielle mål.

Konsernet har gjennom mange år forbedret effektiviteten i eksisterende virksomheter. I 2019 har kostnadsveksten vært for høy. Styret er ikke fornøyd med utviklingen, og det er derfor målsatt at kostnadsveksten ikke skal overstige to prosent årlig for eksisterende virksomhet.

SpareBank 1 SMN har tatt en sentral rolle som pådriver i utviklingen av SpareBank 1-alliansen, Vipps og etableringen av Fremtind. Videre tilbyr SpareBank 1 SMN produkter og tjenester til en rekke sparebanker i og utenfor SpareBank 1-alliansen. Styret vurderer at banken er godt posisjonert ved strukturendringer. 

Samarbeidsavtalen med LO gir muligheter for ytterligere vekst i personkundemarkedet både i regionen og nasjonalt. Dette krever en betydelig salgsinnsats for å rekruttere nye kunder og sikre at kundene får dra nytte av konsernets brede produkttilbud.   

Konsernet skal fortsatt styrke posisjonen som den ledende banken for små bedrifter gjennom et bredt produktspekter, gode digitale løsninger og kompetente rådgivere. Vekstambisjonen i næringslivssegmentet er primært rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Ren kjernekapitaldekning er økt til 17,2 prosent, og er i tråd med nytt mål på 16,9 prosent. Uvektet kapitaldekning på 7,5 prosent viser at banken er solid. 

Styret vil foreslå at 53,6 prosent av konsernresultatet utbetales som kontantutbytte tilsvarende 6,50 kroner per egenkapitalbevis (kroner 5,10) og 474 millioner (373 millioner) som samfunnsutbytte. Av samfunnsutbyttet benyttes 200 millioner kroner (80 millioner) direkte til utdelinger og 274 millioner til Sparebankstiftelsen SMN. Dette er realisering av strategien om å styrke eiermodellen.

Styret er godt fornøyd med konsernets resultater i 2019. Nye strategiske initiativ vil ytterligere styrke konsernets konkurransekraft.  

 

Trondheim, 5. mars 2020
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Bård Benum Christian Stav
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Morten Loktu
     
     
     
Janne T. Thomsen Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef
Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN