Note 24 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning

Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer.  I tillegg ble det i styremøte i oktober 2016 besluttet at ansatte som var igjen i den sikrede ytelsesbaserte pensjonsavtalen må gå over til innskuddsbasert pensjonsordning fra 1.januar 2017.  Ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning  får ansatte som var med i ytelsesordningen fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen.  Endringen har medført reduksjon i pensjonsforpliktelsen.  Dette er behandlet som en avviklingsgevinst og har redusert pensjonskostnaden i 2016. 

Fripoliser forvaltes av pensjonkassen som fra 1.1.2017 blir en fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som blant annet omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Ved utgangen av 2016 er ordningen overfinansiert med 182 millioner.

Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltakere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen. I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom pensjonskassen, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som ikke kan dekkes av midlene i de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder personer som ikke er innmeldt i pensjonskassen, tilleggspensjoner utover 12 G, ordinære førtidspensjoner og førtidspensjoner etter AFP (Avtalefestet pensjon).

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 personalkostnader. 

 

    2016 2015
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser
Diskonteringsrente 2,7 % 2,6 % 2,3 % 2,7 %
Forventet avkastning på midlene 2,7 % 2,6 % 2,3 % 2,7 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 2,3 % 2,3 % 2,5 % 2,3 %
Forventet G-regulering 2,3 % 2,3 % 2,5 % 2,3 %
Forventet pensjonsregulering 0%/2,25% 0%/2,25% 0,0 % 0%/2,25%
Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
           
Dødelighetstabell  K2013BE      
Uførhet    IR73      

 

Morbank    Konsern 
1.1.15 1.1.16 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill kr) 1.1.16 1.1.15
737               662 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger                     711 768
-729 -753 Virkelig verdi av pensjonsmidler -797 -754
                  9 -12 Korrigering mot EK IB           -11                     8
         
16 -103 Netto pensjonsforpliktelse i balansen uten arbeidsgiveravgift -97 22
3 3 Arbeidsgiveravgift 4 4
0 -2 Planendring/ avkortning          -2 0
19 -102 Netto pensjonsforpliktelse i balansen inkludert arbeidsgiveravgift -96 26

 Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern

Konsern 1.1.16   1.1.15
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 689 22 711   746 22 768
Virkelig verdi av pensjonsmidler -797 - -797   -754 - -754
Korrigering mot EK IB -11 0 -11   8 - 8
                    
Netto pensjonsforpliktelse i balansen uten arbeidsgiveravgift -119 22 -97   0 22 22
Arbeidsgiveravgift 1 3 4   1 3 4
Planendring/ avkortning     -2 0 -2        
Netto pensjonsforpliktelse i balansen inkludert arbeidsgiveravg. -121 25 -96   1 25 26

 

2015 2016 Periodens pensjonskostnad  2016 2015
24 20 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  23 28
0 -2 Netto renteinntekt -2 0
24 17 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. 21 28
5 6 Periodisert arbeidsgiveravgift 6 5
- -74 Gevinst ved avvikling            -90 0
29 -51 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad *) -63 33
7 7 Avtalefestet pensjon, ny ordning 9 9
13 13 Innskuddsbasert pensjonskostnad 31 34
49 -30 Periodens pensjonskostnad -22 77
         
2 0 *) Herav avtalefestet pensjon gammel ordning, usikret 0 2

 

 Aktuarielle tap og gevinster ført over andre inntekter og kostnader 2016 2015
  Usikret  Sikret  Sum Usikret  Sikret  Sum
Endring diskonteringsrente 0 9 9 0 -46 -47
Endring i andre økonomiske forutsetningene - - - 0 -10 -10
Endring i dødelighetstabell - - - - - -
Endring i andre demografiske forutsetninger - - - - - -
Endring i andre forhold DBO 0 4 5 -1 -13 -14
Endring i andre forhold pensjonsmidler - 11 11 - -46 -46
Aktuarielle tap (gevinst) i perioden 0 24 24 -1 -115 -116

 

2015 2016 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 2016 2015
19 -100 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -94 26
-109 23 Aktuarmessige tap og gevinster gjennom året 24 -116
21 -51 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement -63 34
-1 -1 Utbetalinger over drift -1 -1
-30 -44 Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordninger -48 -36
-100 -172 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 -182 -94
         
         
31.12.15 31.12.16 Finansiell status 31.12.16 31.12.15
662 602 Pensjonsforpliktelse 641 711
-764 -778 Verdi av pensjonsmidler -827 -808
-103 -176 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -186 -97
3 4 Arbeidsgiveravgift 4 4
-100 -172 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * -182 -94
* Presenteres brutto i konsernregnskapet.

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern

 

Konsern 31.12.16   31.12.15
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 619 22 641   689 22 711
Verdi av pensjonsmidler -827 - -827   -808 - -808
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -208 22 -186   -120 22 -97
Arbeidsgiveravgift - 4 4   1 3 4
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift   -208 26 -182   -119 25 -94

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 2016 2015
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 711 768
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 23 28
Utbetaling/utløsning fra ordning -29 -30
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 18 17
Planendring/ avkortning            -94 -3
Aktuariell tap/(gevinst) 12 -69
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 641 711

 

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 2016 2015
IB pensjonsmidler 797 754
Innbetalinger  43 33
Utbetalinger/utløsning fra fond -29 -30
Forventet avkastning 21 17
Planendring/ avkortning            -6 -3
Aktuarielle endringer 0 38
UB markedsverdi av pensjonsmidler 827 808

 

Sensitivitet konsern   + 1 %-poeng diskonteringsrente  - 1 %-poeng diskonteringsrente  + 1 %-poeng lønnsjustering  - 1 %-poeng lønnsjustering  + 1 %-poeng pensjonsregulering
2016          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året -4 6 4 -3 3
Endring i pensjonsforpliktelse -82 103 0 0 105
           
2015          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året -5 8 6 -4 4
Endring i pensjonsforpliktelse -96 124 66 -54 84

 

2015 2016 Medlemmer 2016 2015
809 779 Antall personer som er med i pensjonsordningen 815 847
307 265 herav aktive 298 341
502 514 herav pensjonister og uføre 517 506

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2016 2015
Omløpsobligasjoner 21 % 21 %
Anleggsobligasjoner 19 % 23 %
Pengemarked 26 % 13 %
Aksjer 29 % 37 %
Eiendom 6 % 6 %
Annet 0 % 0 %
Sum 100 % 100 %

 

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen.  Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN