Balanse

 

Morbank     Konsern
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) Noter 31.12.18 31.12.17
           
    EIENDELER      
3.313 883 Kontanter og fordringer på sentralbanker 4,26 883 3.313
9.543 11.178 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4,8,15,26,28 5.074 4.214
104.769 112.659 Netto utlån til kunder 4,5,9,10,11,12,15,26,28 119.728 110.959
19.895 20.428 Sertifikater og obligasjoner 4,15,26,27,29 20.348 19.736
4.328 3.914 Derivater 4,14,26,27,30 4.119 4.351
169 391 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 4,26,27,31 1.873 1.825
3.940 4.309 Investering i eierinteresser 39,40,41,44 6.098 5.760
3.120 2.610 Investering i konsernselskaper 39,41 - -
82 82 Virksomhet holdt for salg 31,33,39 43 649
522 533 Immaterielle eiendeler 32 851 793
703 733 Øvrige eiendeler 5,24,25,33,34 1.687 1.654
150.383 157.720 Sum eiendeler 13,16,17 160.704 153.254
           
    GJELD      
9.047 8.546 Innskudd fra kredittinstitusjoner 4,8,26,28 9.214 9.607
77.362 81.448 Innskudd fra og gjeld til kunder 4,5,26,28,35 80.615 76.476
42.194 44.269 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 4,26,28,36 44.269 42.194
3.341 2.933 Derivater 14,26,27,30 2.982 3.343
909 1.892 Annen gjeld 24,26,27,37 2.670 1.923
- - Virksomhet holdt for salg 39 1 1
2.159 2.224 Ansvarlig lånekapital 4,26,28,38 2.268 2.201
135.011 141.311 Sum gjeld 18 142.018 135.744
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.597 Eierandelskapital 43 2.597 2.597
-0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital 43 -4 -8
895 895 Overkursfond   895 895
5.079 5.602 Utjevningsfond   5.594 5.072
571 661 Avsatt utbytte   661 571
322 373 Avsatt gaver   373 322
4.831 5.126 Grunnfondskapital   5.126 4.831
126 155 Fond for urealiserte gevinster   155 126
- - Annen egenkapital   1.608 1.547
950 1.000 Hybridkapital 3,6 1.043 993
    Ikke-kontrollerende eierinteresser   637 565
15.372 16.409 Sum egenkapital 6,44 18.686 17.510
150.383 157.720 Sum gjeld og egenkapital 16,17 160.704 153.254

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN