Noter til regnskapet

Note
1 Generell informasjon
Likviditetsrisiko
2 Regnskapsprinsipper
3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper
4 Overgangsnote IFRS 9
5 Segmentinformasjon
6 Kapitaldekning og kapitalstyring
7 Risikoforhold
Kredittrisiko
8 Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld
9 Utlån til og fordringer på kunder
10 Fraregning av finansielle eiendeler
11 Tap på utlån og garantier
12 Kreditteksponering for hver interne risikorating
13 Maksimal kreditteksponering
14 Finansielle instrumenter og motregning
15 Kredittkvalitet per klasse av finansielle eiendeler
Markedsrisiko
16 Markedsrisiko knyttet til renterisiko
17 Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering
Likviditetsrisiko
18 Likviditetsrisiko
Resultatregnskap
19 Netto renteinntekter
20 Netto provisjons- og andre inntekter
21 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser
22 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte
23 Andre driftskostnader
24 Pensjon
25 Skatt
Balanse
26 Klassifisering av finansielle instrumenter
27 Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter
28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost
29 Sertifikater og obligasjoner
30 Finansielle derivater
31 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser
32 Immaterielle eiendeler
33 Eiendom, anlegg og utstyr
34 Øvrige eiendeler
35 Innskudd fra og gjeld til kunder
36 Gjeld ved utstedelse av verdipapirer
37 Annen gjeld og forpliktelse
38 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån
39 Investering i eierinteresser
Øvrige opplysninger
40 Oppkjøp av virksomheter og virksomhetssammenslutning
41 Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper
42 Eierandelskapital- og eierstruktur
43 Resultat per aksje
44 Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN