Balanse

 

Morbank     Konsern
31.12.18 31.12.19 (mill. kr) Noter 31.12.19 31.12.18
           
    EIENDELER      
883 761 Kontanter og fordringer på sentralbanker 12,24 761 883
11.178 9.181 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,12,13,24,26 2.110 5.074
112.659 117.033 Netto utlån til kunder 4,8,9,10,11,12,13,24,25,26 125.279 119.728
20.428 23.195 Sertifikater og obligasjoner 12,13,24,25,27 23.115 20.348
3.914 2.872 Derivater 12,24,25,28,29 2.972 4.119
391 355 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 24,25,30 2.953 1.873
4.309 4.526 Investering i eierinteresser 39,40,41,44 6.468 6.098
2.610 2.309 Investering i konsernselskaper 39,41 - -
82 82 Virksomhet holdt for salg 30,39 40 43
533 512 Immaterielle eiendeler 31 872 851
733 1.241 Øvrige eiendeler 4,12,22,23,24,26,32,33 2.092 1.687
157.720 162.066 Sum eiendeler 14,15 166.662 160.704
           
    GJELD      
8.546 7.585 Innskudd fra kredittinstitusjoner 7,24,26 8.853 9.214
81.448 86.870 Innskudd fra og gjeld til kunder 4,24,26,35 85.917 80.615
44.269 43.014 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 24,26,29,36 43.014 44.269
2.933 3.159 Derivater 24,25,28,29 3.528 2.982
1.892 1.570 Annen gjeld 22,23,24,25,26,37 2.841 2.670
- - Virksomhet holdt for salg 39 0 1
2.224 2.047 Ansvarlig lånekapital 5,24,26,38 2.090 2.268
141.311 144.245 Sum gjeld 16 146.243 142.018
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.597 Eierandelskapital 43 2.597 2.597
-0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital 43 -11 -4
895 895 Overkursfond   895 895
5.602 6.144 Utjevningsfond   6.123 5.594
661 840 Avsatt utbytte   840 661
373 474 Avsatt gaver   474 373
5.126 5.432 Grunnfondskapital   5.432 5.126
155 189 Fond for urealiserte gevinster   189 155
- - Annen egenkapital   1.827 1.608
1.000 1.250 Hybridkapital 5,38 1.293 1.043
    Ikke-kontrollerende eierinteresser   761 637
16.409 17.822 Sum egenkapital 5 20.420 18.686
157.720 162.066 Sum gjeld og egenkapital 14,15 166.662 160.704

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN