Analyse av regnskapet (konsern)

 

Resultatanalyse
(mill. kr)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Renteinntekter 4.265 4.118 3.928 3.891 3.422 3.462 4.827 3.484 2.392 1.929
Rentekostnader 2.475 2.502 2.451 2.499 2.105 2.137 3.477 2.345 1.369 955
Rentenetto 1.790 1.616 1.477 1.392 1.317 1.325 1.350 1.139 1.024 974
Provisjonsinntekter 1.512 1.463 1.139 919 855 756 610 671 580 537
Resultat eierinteresser 527 355 244 248 276 349 393 233 190 119
Resultat finansielle investeringer 193 147 207 186 133 247 -186 99 229 157
Sum inntekter 4.021 3.580 3.067 2.746 2.582 2.677 2.167 2.142 2.022 1.787
Personalkostnader 1.002 914 924 810 583 725 623 583 512 485
Andre driftskostnader 787 807 730 672 557 528 571 519 478 421
Sum kostnader 1.789 1.722 1.654 1.482 1.140 1.253 1.194 1.103 990 906
Resultat før tap 2.232 1.859 1.413 1.264 1.441 1.424 975 1.039 1.032 881
Tap på utlån og garantier 89 101 58 27 132 277 202 -6 -84 -38
Resultat før skatt 2.143 1.758 1.355 1.236 1.309 1.147 773 1.045 1.116 919
Skatt 362 388 295 255 260 210 156 200 219 199
Resultat virksomhet holdt for salg 0 30 16 43 -27          
Overskudd 1.782 1.400 1.077 1.024 1.022 937 617 846 898 720
                     
Utbytte 292 227 195 190 285 201 116 324 303 278
                     
Resultatanalyse Ift. gjennomsnittlig forvaltningskapital
Rentenetto 1,52 % 1,44 % 1,40 % 1,30 % 1,33 % 1,48 % 1,77 % 1,67 % 1,79 % 2,01 %
Provisjonsinntekter 1,28 % 1,31 % 1,08 % 0,86 % 0,86 % 0,84 % 0,80 % 0,99 % 1,01 % 1,11 %
Resultat eierinteresser 0,45 % 0,32 % 0,23 % 0,23 % 0,28 % 0,39 % 0,52 % 0,34 % 0,33 % 0,25 %
Resultat finansielle investeringer 0,16 % 0,13 % 0,20 % 0,17 % 0,13 % 0,28 % -0,24 % 0,15 % 0,40 % 0,32 %
Kostnader 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,39 % 1,15 % 1,40 % 1,57 % 1,62 % 1,73 % 1,87 %
Resultat før tap 1,89 % 1,66 % 1,34 % 1,18 % 1,45 % 1,59 % 1,28 % 1,53 % 1,80 % 1,82 %
Tap på utlån og garantier 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,13 % 0,31 % 0,27 % -0,01 % -0,15 % -0,08 %
Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 1,82 % 1,57 % 1,28 % 1,16 % 1,32 % 1,28 % 1,02 % 1,54 % 1,95 % 1,90 %
Skatt 0,31 % 0,35 % 0,28 % 0,24 % 0,26 % 0,23 % 0,21 % 0,29 % 0,38 % 0,41 %
Resultat virksomhet holdt for salg 0,00 % 0,03 % 0,02 % 0,04 % -0,03 %          
Overskudd 1,51 % 1,25 % 1,02 % 0,96 % 1,03 % 1,04 % 0,81 % 1,24 % 1,57 % 1,49 %
                     
Balanseutvikling
(mill. kr)
                   
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 5.963 5.981 4.091 4.075 2.532 1.260 4.548 3.878 2.323 2.123
Verdipapirer og derivater 26.622 25.577 26.100 21.485 22.949 19.302 12.035 7.246 5.602 4.133
Brutto utlån 90.339 80.317 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178 52.819 45.280
- Individuelle nedskrivninger utlån 172 173 144 172 222 219 215 116 147 236
- Gruppevise nedskrivninger utlån 295 295 295 290 290 289 245 185 184 278
Øvrige aktiva 3.590 3.952 3.224 3.251 3.177 2.704 4.540 1.502 2.765 3.304
Eiendeler 126.047 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178 54.327
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 9.118 5.354 5.137 6.232 8.743 11.310 9.000 5.346 2.766 1.029
Innskudd fra kunder 60.655 55.879 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434 30.136 27.048
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 38.354 37.277 35.322 34.192 33.943 24.070 29.680 23.950 21.911 18.036
Øvrig gjeld 2.040 2.303 2.126 2.122 1.917 1.876 2.045 2.265 1.799 2.876
Ansvarlig lånekapital 3.356 3.304 3.040 2.690 2.758 3.875 3.156 2.648 2.383 1.667
Egenkapital 12.524 11.242 10.042 8.348 7.846 6.183 5.518 4.860 4.183 3.671
Gjeld og egenakapital 126.047 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178 54.327
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 126.047 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178 54.327
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 117.794 111.843 105.500 98.465 91.317 86.679 75.820 67.202 56.434 47.753
Utlån (brutto) 90.339 80.317 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178 52.819 45.280
Brutto utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 120.196 112.038 104.909 95.232 87.665 77.429 71.317 61.910 52.819 45.280
Brutto utlån til personmarkedet 74.004 68.515 62.587 55.034 49.619 45.157 42.679 38.872 33.808 29.032
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 46.192 43.523 42.322 40.198 38.046 32.272 28.638 23.038 19.011 16.248
Innskudd 60.655 55.879 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434 30.136 27.048
Innskudd fra privatmarkedet 26.479 23.865 22.279 20.860 19.052 17.898 17.566 16.070 15.408 14.080
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 34.176 32.015 29.973 27.011 23.734 19.330 17.715 16.363 13.967 12.968
Innskuddsdekning 67 % 70 % 70 % 65 % 61 % 60 % 55 % 55 % 57 % 60 %
                     
Kjernekapital 12.382 10.989 9.357 7.856 7.286 6.730 4.967 3.703 3.498 3.073
Ansvarlig kapital 14.937 12.417 10.943 9.055 8.646 8.730 7.312 5.560 4.809 3.808
Risikoveid volum 95.317 84.591 82.446 75.337 66.688 64.400 61.538 47.775 40.473 34.873
Minimuskrav ansvarlig kapital 7.625 6.767 6.596 6.027 5.335 5.152 4.923 3.822 3.238 2.790
Kapitaldekning 15,67 % 14,68 % 13,27 % 12,02 % 12,97 % 13,56 % 11,88 % 12,06 % 11,88 % 10,92 %
Kjernekapitalandel eksklusive hybridkapital 11,20 % 11,08 % 10,01 % 8,87 % 9,27 % 7,67 % 7,13 % 7,41 % 7,52 % 7,48 %
Kjernekapitalandel 12,99 % 12,99 % 11,35 % 10,43 % 10,93 % 10,45 % 8,07 % 8,41 % 8,64 % 8,81 %
                     
Kostnader i % av inntekter 44 % 48 % 54 % 53 % 44 % 47 % 55 % 51 % 49 % 51 %
Tapsprosent utlån (inkl lån boligkredittselskapet) 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,16 % 0,31 % 0,21 % -0,01 % -0,16 % -0,08 %
Egenkapitalavkastning - etter skatt 15,1 % 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 % 16,2 % 11,9 % 18,9 % 23,7 % 23,3 %
                     
Egenkapitalbeviskurs pr 31. desember 58,50 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28 56,72 54,46
Utlånsvekst (brutto utlån inkl overført SB1 Boligkreditt) 7,3 % 6,8 % 10,2 % 8,6 % 13,2 % 8,6 % 15,2 % 17,2 % 16,6 % 32,3 %
Innskuddsvekst 8,5 % 7,3 % 9,2 % 11,9 % 14,9 % 5,5 % 8,8 % 7,6 % 11,4 % 30,5 %

 

Ordinært driftsresultat

 

Periodens resultat3

Rentenetto

 

Rentenetto3

Driftskostnader

 

Driftskostnader2

 Kapitaldekning i prosent

 

 Kapitaldekning i prosent

Utlån og innskudd

 

Utlån og innskudd

 Årsverksutvikling

 

ÅrsverksutviklingÅrsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN