Eierinteresser

Tilknyttede selskap og datterselskap

SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen og Alliansesamarbeidet SpareBank 1.

SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansgruppering. Alliansen består av selvstendige banker som er fullverdige leverandører av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter.

Kundene skal oppleve at SpareBank 1-alliansen er den beste på nærhet, lokal forankring og kompetanse. Totalt har alliansen ca. 6500 medarbeidere, hvorav ca. 1200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper.

SpareBank 1 Gruppen og Alliansesamarbeidet SpareBank 1 utgjør Alliansesamarbeidet. Hensikten med Alliansesamarbeidet er å levere attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser for å bidra til SpareBank 1-bankenes konkurransekraft og lønnsomhet, slik at de forblir sterke og selvstendige. Alliansesamarbeidets visjon er: Attraktiv for kundene og bankene!       

Om SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen eies av SpareBank 1 SR-Bank (19,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 prosent), SpareBank 1 SMN (19,5 prosent), Sparebanken Hedmark (11 prosent), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 prosent) samt Landsorganisasjonen (LO) og fagforbund tilknyttet LO (9,6 prosent) og Bank 1 Oslo Akershus (1,4 prosent).

SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i:

• SpareBank 1 Forsikring   • SpareBank 1 Medlemskort
• SpareBank 1 Skadeforsikring • SpareBank 1 Gruppen Finans
• ODIN Forvaltning     • Conecto

Om SpareBank 1 Banksamarbeidet

SpareBank 1 Banksamarbeidet eies av SpareBank 1-bankene og SpareBank 1 Gruppen. Dette selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. I dette selskapet inngår også to kompetansesentre: Betaling i Trondheim og Kreditt i Stavanger. I tillegg inngår disse datterselskapene:

• EiendomsMegler 1 Norge  
• SpareBank 1 Kundesenter  
• SpareBank 1 Verdipapirservice  

Selskaper direkte eiet av de fleste av bankene og LO med ulike eierandeler:

• Bank 1 Oslo Akershus • SpareBank 1 Kredittkort
• BN Bank • SpareBank 1 Næringskreditt
• SpareBank 1 Boligkreditt         • SpareBank 1 Markets

SpareBank 1-alliansen består av følgende banker: 

• SpareBank 1 Nord-Norge • SpareBank 1 Nordvest
• SpareBank 1 SMN • SpareBank 1 Telemark 
• SpareBank 1 SR-Bank • SpareBank 1 Modum
• Sparebanken Hedmark • SpareBank 1 Lom og Skjåk
• SpareBank 1 Ringerike Hadeland • SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg
• SpareBank 1 Østfold Akershus • SpareBank 1 Søre Sunnmøre
• SpareBank 1 Hallingdal Valdres • Bank 1 Oslo Akershus
• SpareBank 1 BV • BN Bank
• SpareBank 1 Gudbrandsdal  

BN Bank

SpareBank 1 SMN er største aksjonær i BN Bank med 33 prosent av aksjene. Øvrige eiere er SpareBank 1 SR-Bank (23,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (23,5 prosent) og Samspar (20 prosent).

BN Bank er en landsdekkende bank for bedrifts- og privatkunder. Strategien er å være en enkel og effektiv bank i utvalgte segmenter. I bedriftsmarkedet er BN Bank en spesialist i finansiering av næringseiendom. BN Bank oppleves som kompetent, rask og forutsigbar. Denne strategien gjør BN Bank til landets mest kostnadseffektive bank, og gir kundene konkurransedyktige betingelser og eierne god avkastning over tid.

Per 31. desember 2014 hadde BN Bank 112 årsverk, innskudd på 14,4 milliarder kroner og utlån på 49 milliarder (inklusive lån overført til SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt). Forvaltningskapitalen i konsernet var på samme tidspunkt 35,8 milliarder kroner. Grunnet god kreditt- og risikokompetanse fikk BN Bank i 2014 tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for foretaksengasjementer i BN Bank og Bolig- og Næringskreditt.

Datterselskapene

EiendomsMegler 1 Midt-Norge

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder på megling av nye og brukte boliger i Trøndelag og på Nordvestlandet, og har i 2014 befestet denne posisjonen.

Selskapet leverte i 2014 et resultat på 50,9 millioner kroner før skatt.

Selskapet kom i 2014 på andreplass på Great Place to Work sin liste over landets beste arbeidsplasser. Selskapet har en meget høy målt kundetilfredshet, en høy preferanse blant boliginteressenter, og kan stå inne for visjonen om å være Norges mest lønnsomme meglerforetak for sine kunder, ansatte og eiere.

EiendomsMegler 1 Midt-Norges strategi om å ansette, utvikle og beholde de beste medarbeiderne i bransjen er forsterket gjennom 2014, og antall årsverk har i tråd med en vekststrategi økt betydelig i løpet av året.

Selskapet er en spesialisert virksomhet, blant annet med egne avdelinger for prosjekt- og næringsmegling. Dette i tillegg til at den tradisjonelle boligmeglingen i større grad skal ivareta en spesialistfunksjon gjennom lokal tilstedeværelse, samlokalisert med bank i bydeler og i distriktet.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge omsatte 6383 eiendommer i 2014. Dette gir for vår region en markedsandel på  38,7 prosent. Selskapet er rustet for fortsatt vekst i både resultat og markedsandeler. Selskapet eies av SpareBank 1 SMN (87 prosent), SpareBank 1 Nordvest (7,6 prosent) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (5,4 prosent).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge

SpareBank 1 Finans Midt-Norge er regionens ledende finansieringsselskap og en aktiv samarbeidspartner for næringslivet og privatmarkedet. Virksomheten vektlegger lokal kompetanse og arbeider for økt verdiskapning i Trøndelag og på Nordvestlandet.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge tilbyr lån og leasing til bedrifter samt billån (salgspantlån) og forbrukslån til privatpersoner. Selskapet betjener markedet gjennom eget salgsapparat, eierbankenes kontorer og øvrige samarbeidspartnere.

Selskapets verdier er tilgjengelighet og respons, aktiv og løsningsorientert samt ordentlig.

Selskapet forvaltet ved årsskiftet leasing og låneavtaler for 3,6 milliarder kroner. Selskapet har 33 ansatte i Trondheim, Steinkjer, Kristiansund, Molde og Ålesund. Selskapets resultat for 2014 ble 67,9 millioner kroner før skatt.

Et strukturert samarbeid med banken gir resultater. Selskapet har i 2014 økt porteføljen av salgspantlån betydelig, og andelen av kunder som benytter våre selvbetjeningsløsninger har økt kraftig. Leasingporteføljen mot bedriftsmarkedet er også i vekst gjennom tilfang av flere store kontrakter i 2014.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge har etablert et tydelig visjons- og strategigrunnlag som vil være retningsgivende for perioden frem mot 2019.

Selskapet eies av SpareBank 1 SMN (90,1 prosent), SpareBank 1 Nordvest (4,95 prosent) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (4,95 prosent). 

SpareBank 1 Bilplan

SpareBank 1 Bilplan leverer biladministrasjonsløsninger til offentlig sektor og privat næringsliv over hele landet. Selskapet betjener markedet gjennom eget salgsarbeid og samarbeid med SpareBank 1 Finans Midt-Norge, SpareBank 1 SR-Finans, SpareBank 1 Finans Nord-Norge samt bankens kontorer.

Organisasjonen har fokus på å være nær og tilgjengelig for kundene. Hovedmålsetningen for SpareBank 1 Bilplan er at kunden skal oppleve et problemfritt bilhold. SpareBank 1 Bilplans løsninger gir kunden løpende oversikt og tilgang til rapportering fra overordnet nivå ned til hver enkelt bil. 

Selskapet har tolv ansatte som alle arbeider fra Trondheim. Virksomheten har god kompetanse og motiverte ansatte. Selskapet fikk et resultat for 2014 på 24.000 tusen kroner før skatt. Selskapet er i sin helhet eid av SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i 2014 et resultat på 40,5 millioner kroner før skatt av en omsetning på 182 millioner. Med en omsetningsvekst på 37 prosent har virksomheten en markedsandel på 11 prosent i Midt-Norge. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er nå en av de tre største aktørene i regnskapsbransjen i Norge og teller ved årsskiftet 210 medarbeidere.

Virksomheten opplever økt tilgang på nye kunder. I 2014 er det inngått 204 nye kundeavtaler. Veksten kommer særlig innenfor bedriftsmarkedet, men det er også tilgang i kundesegmentene landbruk, borettslag/sameier og lag/foreninger.

Ledelsen i selskapet er i løpet av 2014 styrket, og selskapet har økt sin utviklingskapasitet. Selskapet har en sterk ambisjon om ytterligere vekst fram mot 2020, og har i 2014 utarbeidet en ny visjon om å bli fremtidens regnskapshus. Nye kjerneverdier for selskapet er implementert.

I 2014 har det oppkjøpte selskapet GWG Regnskap & Admin AS blitt fusjonert inn i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Selskapet har inneværende år overtatt kundeportefølje og ansatte i virksomheten Trønder Regnskap & Data samt overtatt samtlige aksjer i Merkantilservice, Vekstra Rørvik og Økopartner Ålesund. Disse virksomhetene integreres i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i 2015.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har i 2014 solgt sin 40 prosents eierandel i SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN eier 50 prosent av aksjene i Leksvik Regnskapskontor.

I samarbeid med de andre regionbankene i SpareBank 1-alliansen er selskapet godt i gang med å bygge opp en sterk nasjonal aktør i regnskapsbransjen.

Allegro Kapitalforvaltning

Allegro Kapitalforvaltning er det største forvaltningsselskapet i regionen og har sitt hovedkontor i Trondheim. Selskapet eies med 90,1 prosent av SpareBank 1 SMN og 9,9 prosent av Reitangruppen. Selskapet har konsesjon for aktiv forvaltning. Selskapet forvalter midler for eksterne offentlige, private og institusjonelle klienter. Selskapets forvaltningstjenester selges utelukkende gjennom eksterne distributører som har konsesjon for slik virksomhet. Selskapet har distribusjonsavtaler med en rekke banker i SpareBank 1-alliansen.

Selskapet har 11 ansatte og en forvaltningskapital på vel fire milliarder kroner.

Selskapet tilbyr i hovedsak forvaltningstjenester som har som formål å fange opp effekten av endrede markedsforhold. I porteføljespekteret er det derfor allokeringsporteføljene, hvor selskapet har størst forvaltningsvolum. Selskapets allokeringsporteføljer har utviklet seg bedre enn porteføljenes referanseindekser i 2014.

Regnskapet viser et overskudd på 2,6 millioner kroner før skatt.

SpareBank 1 SMN Card Solutions

SpareBank 1 SMN Card Solutions selger og administrerer forhåndsbetalte betalingskort basert på betalingsnettverkene Visa og MasterCard. Selskapet er et 100 prosent eid datterselskap av SpareBank 1 SMN og etablert med varemerket SpendOn i Norge og Sverige.

Selskapet selger hovedsakelig kort gjennom servicehandel og dagligvarebutikker i Norge og Sverige.

Selskapets resultat før skatt for 2014 ble 13.000 tusen kroner før skatt.

SpareBank 1 SMN Invest

SpareBank 1 SMN Invest sin visjon er å være en foretrukket partner ved kapitalisering av lokale egenkapitalfond og enkeltinvesteringer, og derved bidra til regional verdiskapning i det samme markedsområdet som banken. SpareBank 1 SMN Invest skal bidra med kapital, nettverk og kompetanse.

Selskapets strategi er å foreta investeringer i regionale såkorn-, venture- og private equityfond samt direkte investeringer i vekstselskaper med nasjonalt/internasjonalt markedspotensial i det samme markedsområdet. På den måten skal selskapet bidra til kompetansebaserte arbeidsplasser, attraktive nye kunder for banken samt regional verdiskapning. Selskapet skal i  tillegg medvirke til økt tilgang av risikokapital til regionen i samarbeid med forretningsområdet Næringsliv og SpareBank 1 SMN Markets samt posisjonering i forkant av børsnoteringer.

Selskapet har to ansatte i Trondheim. Virksomheten har god kompetanse med høyt kvalifiserte medarbeidere. Selskapet fikk et resultat for 2014 på 1,7  millioner kroner før skatt.

Eiendomsselskaper

SpareBank 1 SMN Kvartalet har som formål å eie, utvikle og forvalte fast eiendom. Selskapet var utbygger av nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN i Søndre gate, Trondheim. Bygget sto ferdig 20. oktober 2010. Bygget er et lavenergibygg sertifisert i energiklasse A.

SpareBank 1 Bygget Steinkjer har til formål å eie, utvikle og forvalte nytt bankbygg på Stasjonstomta i Steinkjer. Selskapet ferdigstilte i mai 2012 et nytt kontorbygg for konsernet i Steinkjer på ca 1800 kvm. Bygget leies ut til SpareBank 1 SMN som igjen fremleier til EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Brannstasjonen SMN har som formål å eie, utvikle og forvalte eiendom. Selskapet har kjøpt Trondheim Brannstasjon i Kongens gate 2 fra Trondheim kommune. Bygget er oppført over to byggetrinn i 1943 og 1948/49 med et totalt areal på 5733 kvm fordelt over åtte plan, hvorav to under bakken. Eiet tomt er 900 kvm etter fradeling. Brannstasjonen er klassifisert som bygning med høy antikvarisk verdi. Eiendommen skal rehabiliteres til et moderne kontor-/forretningsbygg. Det er inngått en totalentreprisekontrakt på rehabiliteringen med ferdigstillelse i august 2016.

St Olavs Plass SMN har som formål å eie, utvikle og forvalte eiendom. Selskapet kjøpte eiendommen St Olavs Plass 1 i Ålesund i oktober 2012. Bygget er på 3979 kvm over seks etasjer, hvorav en etasje under bakken. Bygget er oppført i 1907 og tilbygd i 1963 og 1996. Foruten SpareBank 1 SMN er Innovasjon Norge, Salmar Sales og Golden Energy Offshore Management leietakere i bygget.

Jernbanegata 19 SMN har som formål å eie, utvikle og forvalte eiendommen i Verdal. Selskapet kjøpte eiendommen i september 2013. Bygget er på 2407 kvm over fire etasjer, hvorav en etasje under bakken. Bygget er oppført i 1983. Foruten SpareBank 1 SMN er Advokat Marcus Amdahl, Tannlege Kjetil Kroglund, Tannlege Otto Indgul og Tannlege Unni Walberg leietakere i bygget.

SpareBank 1 Bygget Trondheim eier, drifter og leier ut deler av eiendommen i Søndre gate i Trondheim. Deler av bygget leies ut til SpareBank 1 SMN som igjen fremleier til EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 SMN Markets, SpareBank 1 Bygget Trondheim og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Selskapet driver et eget konferansesenter samt er ansvarlig for personalkantine og resepsjon ved hovedkontoret.

© SpareBank 1 SMN