Redegjørelse fra konsernsjefen

2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Både bankens kjernevirksomhet, bankens datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen samt øvrige tilsluttede selskaper har hatt en god utvikling fra 2013.

SpareBank 1 SMN oppnådde et resultat etter skatt på 1.782 millioner kroner, en økning på 382 millioner fra året før. Egenkapitalavkastningen ble 15,1 prosent, en forbedring på 1,8 prosentpoeng fra 2013. Dette er det beste resultatet målt i kroner noensinne for banken.

Årsregnskapet preges av styrket kjernevirksomhet med økt rentenetto og begrenset kostnadsvekst, lave tap på utlån og mislighold, høy vekst i innskudd og utlån, god avkastning på finansielle investeringer og godt resultat i SpareBank 1 Gruppen.

Stadig flere kunder velger å løse sine finansielle behov hos oss. I fjor fikk vi 9700 nye personkunder og 1300 nye bedriftskunder. Veksten i bedriftsmarkedet er noe over det bankens vedtatte kapitalplan gir rom for. I 2015 vil vi legge opp til en lavere vekst som bedre reflekterer den generelle etterspørselen blant bankens SMB-kunder.

Samtidig har vi etterlevd ambisjonen om å være beste bank på tap. I tillegg til å være blant norske banker med aller lavest tap og mislighold, innebærer ambisjonen at vi også skal finne gode, samfunnsansvarlige løsninger i krevende situasjoner for våre kunder. Vi har siden finanskrisen i 2008 fokusert enda sterkere på kredittkvalitet fordi vi ønsker å være godt forberedt hvis svekkede konjunkturer skulle ramme vårt markedsområde. Vi ser fortsatt ikke tydelige tegn til endring i bankens misligholdstall, men vi vil forsterke porteføljeovervåkingen.

Styret og ledelsen har i 2014 fokusert på bankens kapitalplan som målsetter en ren kjernekapital på minimum 13,5 prosent innen 30. juni 2016. Nivået var ved utgangen av 2014 på 11,2 prosent. Planen står fast om at målet skal nås uten gjennomføring av ordinær emisjon. Finanstilsynet meddelte 24. februar i år at banken gis tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for beregning av regulatorisk kapitalkrav for kredittrisiko for bedriftsmarkedet. Med denne tillatelsen vil SpareBank 1 SMN kunne bruke interne modeller for å beregne nødvendig krav til kapitalbinding. Dette er et kvalitetstegn og utgjør i seg selv en vekst i bankens rene kjernekapital på 0,8 prosentpoeng.

Styret vedtok høsten 2014 nye mål for kostnadsutviklingen i banken. Dette for å tilpasse banken til en digital verden samt for å styrke bankens konkurransekraft. Vår nye kostnadsstrategi innebærer at vi skal ha nullvekst i bankens nominelle kostnader i 2015 og 2016. Dette forutsetter en effektivisering av banken. Arbeidet med kontinuerlig forbedring intensiveres, og vi har i løpet av 2014 fått verifisert at de fleste arbeidsintensive prosesser internt kan digitaliseres. Effektiviseringen forutsetter også lavere bemanning, og vi er i ferd med å utrede en ny distribusjonsmodell.

I en stadig mer teknologibasert virkelighet holder banken fast ved strategien om å være langt fremme i utviklingen av nye digitale løsninger samtidig som at vi opprettholder et nettverk av bankkontor med dyktige og tjenestevillige rådgivere. Våre strategier og vår tenkning hviler på en viktig forutsetning: Kunden vil også i fremtiden foretrekke å ha tilgang på dyktige rådgivere når viktige livssituasjoner betinger det. Kombinasjonen av førsteklasses digital plattform og de beste rådgiverne lokalisert der våre kunder befinner seg vil være et vinnerkonsept.

Vår visjon for 2020 er at SpareBank 1 SMN har digitale løsninger minst på høyde med alle våre konkurrenter samtidig som vi tilbyr distribuert rådgiverkompetanse og fortsatt markerer at vi bryr oss om bedrifter, folk flest og samfunnet rundt oss. Slik kommer vi til å skille oss ut. Slik kommer vi fortsatt til å være ledende på å levere gode kundeopplevelser. Slik skal vi opprettholde og videreutvikle et godt inntjeningsnivå og god soliditet for SpareBank 1 SMN.

Det er krevende å arbeide i en virksomhet under kontinuerlig endring. Omstilling og nedbemanning oppleves smertefullt og kan ta bort fokus på kunde og salg. Det synes jeg i liten grad kjennetegner vårt konsern. Jeg vil berømme alle mine 1200 kolleger i morbank og døtre for en fantastisk innsats med en velutviklet tro på at SpareBank 1 SMN er og vil forbli den foretrukne finansaktøren i Trøndelag og Nordvestlandet.

Banken legger til grunn en viss konjunktursvekkelse i 2015, hovedsakelig drevet av redusert oljepris og svake internasjonale vekstimpulser. Vårt markedsområde synes å være mindre utsatt enn hva som er tilfelle for Norge som helhet. Banken har kun en begrenset kreditteksponering mot oljeservicerelatert virksomhet, i alt ca. fire prosent av samlede utlån. Etter en grundig gjennomgang av denne porteføljen er det ikke funnet grunnlag for å foreta verken individuelle tapsnedskrivinger på engasjementer i sektoren eller endringer i gruppevise nedskrivinger.

Vi er optimister for 2015, og jeg er trygg på at vi vil være måloppfyllende også i 2020.

  • Finn Haugan
    Finn Haugan
© SpareBank 1 SMN