Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2013 2014 (mill. kr) Noter 2014 2013
           
4.092 4.223 Renteinntekter 4,20 4.265 4.118
2.604 2.578 Rentekostnader  4,20 2.475 2.502
1.487 1.644 Netto renteinntekter   1.790 1.616
           
970 1.031 Provisjonsinntekter 4,21 1.281 1.230
81 104 Provisjonskostnader 4,21 113 94
57 47 Andre driftsinntekter 4,21 344 327
946 973 Netto provisjons- og andre inntekter   1.512 1.463
           
371 311 Utbytte 22,43 65 41
- - Netto resultat fra eierinteresser 22,39 527 355
176 197 Netto resultat fra andre finansielle investeringer 22 128 106
547 508 Netto resultat fra finansielle eiendeler   720 502
           
2.981 3.125 Sum inntekter   4.021 3.580
           
592 645 Personalkostnader 23,24,25 1.002 923
605 620 Andre driftskostnader 24,33 787 798
1.197 1.265 Sum driftskostnader   1.789 1.721
           
1.783 1.860 Resultat før tap   2.232 1.859
           
82 83 Tap på utlån og garantier 11 89 101
1.701 1.777 Resultat før skatt    2.143 1.758
           
358 330 Skattekostnad 26 362 388
6 - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt   0 30
1.348 1.447 Resultat for regnskapsåret   1.782 1.400
           
    Majoritetsandel av regnskapsårets resultat   1.772 1.390
    Minoritetsandel av regnskapsårets resultat   10 10
           
    Resultat per egenkapitalbevis   8,87 6,97
    Utvannet resultat per egenkapitalbevis   8,82 6,92

Utvidet resultatregnskap etter IAS 1

Morbank   Konsern
2013 2014 (mill. kr) 2014 2013
1.348 1.447 Resultat for regnskapsåret                                                                                  1.782 1.400
         
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat    
-9 -111 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -117 -11
3 29 Skatt på estimatavvik pensjon 31 3
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet -9 11
-7 -82 Sum  -94 3
         
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat    
- - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg -2 -6
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet 0 14
- - Skatt - -
- - Sum -2 8
1.342 1.365 Totaltresultat for regnskapsåret 1.685 1.411
    Majoritetsandel av totalresultat for regnskapsåret 1.676 1.401
    Minoritetsandel av totalresultat for regnskapsåret 10 10
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN