Egenkapitalbevis

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2014 en egenkapitalbeviskapital på 2.597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet en egenbeholdning på 128.620 kroner fordelt på 6.431 egenkapitalbevis.

Utbyttepolitikk

Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer tilknyttet utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte.

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

  • SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.
  • årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.
  • SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Overskuddsdisponering

Det er morbankens regnskap som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet. Morbankens resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet.

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på pluss 57 millioner kroner. Samlet beløp til disponering ble med dette 1.503 millioner kroner.

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utbytteutjevningsfond utgjør 64,6 prosent av det disponerte resultatet.

I tråd med bankens kapitalplan foreslår styret en lavere utdelingsgrad enn hva utbyttepolitikken gir rom for.

Styret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på 2,25 kroner per egenkapitalbevis, totalt 292 millioner. Dette gir en utdelingsgrad på 25,4 prosent av konsernresultatet. Videre foreslår styret at bankens representantskap avsetter 160 millioner kroner i gaver, samme utdelingsgrad som til egenkapitalbeviseierne. Av dette beløpet forutsettes 40 millioner kroner avsatt til allmennyttige formål og 120 millioner kroner donert til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 679 millioner kroner og 372 millioner. Utbytte- og gavenivået er forankret i konsernets kapitalplan og reflekterer behovet for å øke kjernekapitalen gjennom videreføring av en relativt lav utdelingsgrad

Etter disponering av resultatet for 2014 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 64,6 prosent.

Overskuddsdisponering (mill. kr) 2014 2013
Årsoverskudd morbank 1.447 1.348
Overført fond for urealiserte gevinster 57 -89
Årsoverskudd til disponering 1.503 1.259
Utbytte 292 227
Utjevningsfond 679 587
Grunnfondskapital 372 321
Gaver 160 124
Sum disponert 1.503 1.259

Investorpolitikk

Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere og investorer.

smn.no/ir er det til enhver tid oppdatert informasjon for investorer, presse og meglerbransjen.

Finanskalender for 2015

  • 1. kvartal: 8. mai 2015
  • 2. kvartal: 12. august 2015
  • 3. kvartal: 30. oktober 2015

Eierforhold

SpareBank 1 SMN har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå en god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer, samt norske og utenlandske institusjoner.

Antall eiere er i løpet av 2014 redusert med 346 til 8 395. Bankens 20 største eiere kontrollerte 35,3 prosent av bankens egenkapitalbevis per 31.desember 2014, og det ble omsatt 50,4 millioner egenkapitalbevis MING ved Oslo Børs i 2014.

Andelen egenkapitalbevis eid av investorer i Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane utgjør 18,5 (20) prosent, øvrige norske investorer utgjør 61 (60) prosent og andel eiet av utenlandske eiere 20,5 (20) prosent. Antall utenlandske eiere utgjør 3,0 prosent av samlet antall eiere per 31. desember 2014.

Skjermingsfradrag

For å hindre dobbeltbeskatning av banken og eierne gjelder regler om Fradrag for Skjerming (Skattelovens § 10-12, erstattet tidligere regler om RISK-fradrag). Skjermingen beregnes for den enkelte aksje/egenkapitalbevis, og settes til aksjens/egenkapitalbevisets skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens/egenkapitalbevisets inngangsverdi. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av aksjen/egenkapitalbeviset 31. desember i inntektsåret

Markedsutvikling for bankens egenkapitalbevis i 2014

Markedskursen for SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 58,50 kroner per bevis. Per 31. desember 2013 var kursen 55,00 kroner. Med et kontantutbytte på 2,25 kroner for 2014 blir direkteavkastningen for egenkapitalbeviset 3,8 prosent.

Nøkkeltall  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Børskurs  58,50 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28 56,72 54,46
Antall utstedte EKB, mill 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78 82,41 76,65 71,70 71,70
Børsverdi (mill kr) 7.595 7.141 4.518 3.731 5.124 3.749 1.750 3.900 4.140 3.951
Egenkapitalbeviskapital (mill kr) 2.597 2.597 2.597 2.373 2.373 1.734 1.445 1.349 1.262 1.262
Utjevningsfond (mill kr) 3.122 2.496 1.889 1.457 1.159 877 768 675 624 581
Overkursfond (mill kr) 895 895 895 183 182 0 236 138 0 0
Utbytte per EKB 2,25 1,75 1,50 1,85 2,77 2,10 2,77 3,90 3,04 3,34
Direkte avkastning 1)  3,8 % 3,2 % 4,3 % 5,1 % 5,6 % 4,6 % 6,6 % 7,8 % 5,4 % 6,1 %
Effektiv avkastning 2)  10,5 % 63,1 % 0,0 % -23,5 % 16,3 % 124,5 % -55,4 % -4,5 % 9,7 % 51,0 %
Bokført verdi per EKB 3)  62,04 55,69 50,09 48,91 46,17 42,11 38,07 36,43 33,31 30,26
Resultat per EKB 4)  8,82 6,92 5,21 6,06 5,94 6,37 4,16 5,86 6,24 5,35
P/E (Børskurs / resultat per EKB) 5)  6,63 7,95 6,68 5,99 8,40 7,29 5,09 8,87 9,38 10,52
P/BV (Børskurs / bokf EK per EKB) 6) 0,94 0,99 0,69 0,74 1,07 1,09 0,57 1,43 1,76 1,86
Utdelingsforhold 7)  25 % 25 % 29 % 30 % 47 % 34 % 34 % 69 % 50 % 65 %
Egenkapitalbevisprosent 8)  64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 % 53,7 % 56,1 %
RISK-beløp 9)                   2,39

Nøkkeltallene (ekskl. egenkapitalbeviskapital og utjevningsfond) er korrigert for effekt av fondsemisjon og splitt. Fra 2005 er nøkkeltallene konserntall IFRS.

1) Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt.
2) Kursstigning gjennom året pluss utbetalt utbytte i prosent av børskurs ved årets begynnelse.
3) Bokført egenkapital (etter fradrag for egne egenkapitalbevis) multiplisert med egenkapkitalbevisprosenten delt på antall egenkapitalbevis (fratrukket egne egenkapitalbevis) inkl. kontantutbytte.
4) Egenkapitalbevisenes andel av konsernets resultat (fratrukket egne egenkapitalbevis).
5) Børskurs/resultat per egenkapitalbevis.
6) Børskurs/bokført egenkapital per egenkapitalbevis.
7) Utbytte per egenkapitalbevis i prosent av fortjeneste per egenkapitalbevis.
8) Bokført egenkapital til egenkapitalbeviseierne (etter fradrag av egne egenkapitalbevis) i prosent av morbankens egenkapital ved utgangen av året (etter fradrag for egne egenkapitalbevis og annen egenkapital). Satsene gjelder fra 1. januar året etter.
9) Fra og med inntektsåret 2006 beregnes ikke RISK-beløp, RISK-regelverket er erstattet med regler om skjermingsfradrag.

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis (i kr) 

 

 Utbytte og resultat per bevis2

Børsverdi

 

 Børsverdi

Pris/resultat

 

Pris bok

Pris/bok

 

Pris/bok

 

Egenkapitalbeviskursen sammenlignet med hovedindeksen og egenkapitalbevisindeksen

 

   Kursutv_2013_NO         
OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2013)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. jan 2013)

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN