Kontantstrømoppstilling

Morbank   Konsern
2013 2014 (mill. kr) 2014 2013
1.348 1.447 Resultat etter skatt 1.782 1.400
53 40 + Av- og nedskrivninger 109 118
82 83 + Tap på utlån/garantier 89 101
1.484 1.569 Tilført fra årets virksomhet 1.980 1.619
-587 -3.417 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -3.356 -652
-121 3.225 Økning/(reduksjon) annen gjeld 3.164 -244
-4.627 -13.926 Reduksjon/(økning) utlån -14.326 -5.433
1.620 3.837 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 4.102 1.824
3.344 6.193 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 6.127 3.822
-1.031 1.193 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 1.193 -1.031
277 2.777 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 2.777 277
358 1.451 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 1.660 182
-22 -33 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -83 -31
- - Avgang bygninger/driftsmidler - -
-58 -258 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -437 250
-137 235 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 322 -253
-217 -56 B) Netto likviditetsendring investeringer -198 -34
264 52 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 52 264
- - Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital - -
-195 -227 Utbetalt utbytte -227 -195
-30 -124 Besluttet gaveutdeling -124 -30
31 -82 Korrigert egenkapital -148 25
3.503 -1.130 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -1.130 3.503
3.573 -1.512 C) Netto likviditetsendringer finansiering -1.579 3.566
3.714 -117 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -117 3.714
1.079 4.793 Likviditetsbeholdning per 01.01 4.793 1.079
4.793 4.676 Likviditetsbeholdning per 31.12 4.676 4.793
3.714 -117 Endring -117 3.714

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN