Balanse

 

 Morbank     Konsern
31.12.13 31.12.14 (mill. kr) Noter 31.12.14 31.12.13
           
    EIENDELER      
4.793 4.676 Kontanter og fordringer på sentralbanker   4.676 4.793
4.000 4.362 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,28 1.287 1.189
77.030 86.687 Brutto utlån til og fordringer på kunder 8,9,10,12,15,28 90.339 80.317
-150 -164 - Individuelle nedskrivninger 8,11 -172 -173
-278 -278 - Nedskrivninger på grupper av utlån 8,11 -295 -295
76.602 86.245 Netto utlån til og fordringer på kunder   89.872 79.849
16.887 14.110 Sertifikater og obligasjoner 15,27,28,29 14.110 16.887
3.051 6.766 Finansielle derivater 14,27,28,30 6.674 3.050
492 257 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 27,28,31 708 1.016
3.138 3.361 Investering i eierinteresser 39,40,41,43 5.129 4.624
2.442 2.490 Investering i konsernselskaper 39,41 - -
169 162 Eiendom, anlegg og utstyr 33 1.120 1.176
114 101 Virksomhet holdt for salg 31,39 45 113
447 447 Goodwill 32 526 495
1.940 1.642 Andre eiendeler 25,26,34 1.899 2.167
114.074 124.619 Sum eiendeler 13,16,17,19 126.047 115.360
           
    GJELD      
5.354 9.118 Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 7,28 9.118 5.354
1.220 - Innlån bytteordningen med staten 28 - 1.220
56.336 61.177 Innskudd fra og gjeld til kunder 28,35 60.655 55.879
33.762 32.632 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 27,28,36 32.632 33.762
2.295 5.722 Finansielle derivater 14,27,28,30 5.722 2.295
1.992 1.790 Annen gjeld og balanseført forpliktelse 25,37 2.040 2.303
3.304 3.356 Ansvarlig lånekapital 28,38 3.356 3.304
104.263 113.795 Sum gjeld 18,19 113.523 104.118
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.597 Eierandelskapital 42 2.597 2.597
-0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital 42 -0 -0
895 895 Overkursfond   895 895
2.496 3.122 Utjevningsfond   3.122 2.496
227 292 Avsatt utbytte   292 227
124 160 Avsatt til gaver   160 124
3.276 3.619 Grunnfondskapital   3.619 3.276
195 139 Fond for urealiserte gevinster   148 206
- - Annen egenkapital   1.620 1.354
    Minoritetsinteresser   72 67
9.811 10.824 Sum egenkapital 5,43 12.524 11.242
114.074 124.619 Sum gjeld og egenkapital 16,17 126.047 115.360

 

Trondheim, 3. mars 2015
Styret i SpareBank 1 SMN
       
       
Kjell Bjordal Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen Arnhild Holstad
Styrets leder Nestleder    
       
       
Aud Skrudland Janne Thyø Thomsen Morten Loktu  Venche Johnsen
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan
      Konsernsjef

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN