Endring i egenkapital

Morbank

  Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eier-
andels-
kapital
Over-
kurs-
fond
Grunn- fonds-
kapital
Utjevnings-
fond
Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen
egen- kapital
Sum
egen- kapital
                   
Egenkapital per 1.1.13 2.597 895 2.944 1.889 195 30 106 38 8.694
Periodens resultat - - 321 587 227 124 89 - 1.348
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - - 11 20 - - - -38 -7
Sum utvidede resultatposter - - 11 20 - - - -38 -7
Totalresultat for perioden - - 332 607 227 124 89 -38 1.342
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2012 - - - - -195 - - - -195
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -30 - - -30
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 - - -0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 - - -0 -195 -30 - - -225
Egenkapital per 31.12.13 2.597 895 3.276 2.496 227 124 195 - 9.811
                   
                   
Egenkapital per 1.1.14 2.597 895 3.276 2.496 227 124 195 - 9.811
Periodens resultat - - 372 679 292 160 -57 - 1.447
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - - -29 -53 - - - - -82
Sum utvidede resultatposter - - -29 -53 - - - - -82
Totalresultat for perioden - - 343 627 292 160 -57 - 1.365
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2013 - - - 0 -227 - - - -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -124 - - -124
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 - -0 - - - - - -0
Sum transaksjoner med eierne -0 - -0 0 -227 -124 - - -351
Egenkapital per 31.12.14 2.597 895 3.619 3.122 292 160 139 - 10.824

 

Konsern        

  Majoritetsandel    
  Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-
andels-
 kapital
Over-
kurs-
fond
Grunn-
fonds- kapital
Utjevn- ings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Mino-
ritets- andel
Sum egen- kapital
                     
Egenkapital per 1.1.13 2.597 895 2.944 1.889 195 30 123 1.342 67 10.082
Periodens resultat - - 321 587 227 124 89 41 10 1.400
Utvidede resultatposter                    
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - - - -6 - - -6
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - 25 - 25
Estimatavvik pensjoner - - 11 20 - - - -39 - -8
Sum utvidede resultatposter - - 11 20 - - -6 -15 - 11
Totalresultat for perioden - - 332 607 227 124 84 27 10 1.411
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2012 - - - - -195 - - - - -195
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -30 - - - -30
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 - - -0 - - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -6 - -6
Pensjoner korr IB - - - - - - - 1 - 1
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -12 - -12
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - - -10 -10
Sum transaksjoner med eierne 0 - - -0 -195 -30 - -16 -10 -251
Egenkapital per 31.12.13 2.597 895 3.276 2.496 227 124 206 1.354 67 11.242

 

Konsern 

       
  Majoritetsandel    
  Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-
andels-
 kapital
Over-
kurs-
fond
Grunn-
fonds- kapital
Utjevn- ings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Mino-
ritets- andel
Sum egen- kapital
                     
Egenkapital per 1.1.14 2.597 895 3.276 2.496 227 124 206 1.354 67 11.242
Periodens resultat - - 372 679 292 160 -57 325 10 1.782
Utvidede resultatposter                    
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - - - - - - -
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -9 - -9
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - - - - - - -2 - - -2
Estimatavvik pensjoner - - -29 -53 - - - -3 - -85
Sum utvidede resultatposter - - -29 -53 - - -2 -12 - -96
Totalresultat for perioden - - 343 627 292 160 -59 313 10 1.685
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2013 - - - - -227 - - - - -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -124 - - - -124
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 - -0 - - - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -40 - -40
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -8 - -8
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - - -5 -5
Sum transaksjoner med eierne -0 - -0 - -227 -124 - -48 -5 -404
Egenkapital per 31.12.14 2.597 895 3.619 3.122 292 160 148 1.620 72 12.524

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN