Note 35 - Innskudd fra og gjeld til kunder

 

Morbank   Konsern
2013 2014 Innskudd fra og gjeld til kunder (mill. kr) 2014 2013
50.496 55.415 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 54.893 50.039
5.840 5.762 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 5.762 5.840
56.336 61.177 Sum innskudd fra og gjeld til kunder 60.655 55.879
         
2,2 % 2,1 % Gjennomsnittlig rente 2,1 % 2,2 %
         
Av totale innskudd utgjør fastrenteinnskudd 2,2 prosent (4,2 prosent).
         
         
2013 2014 Innskudd fordelt på sektor og næring 2014 2013
23.865 26.479 Lønnstakere o.l. 26.479 23.865
4.723 5.254 Offentlig forvaltning 5.254 4.723
2.059 2.353 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.353 2.059
406 402 Havbruk 402 406
1.239 2.357 Industri og bergverk 2.357 1.239
1.808 2.117 Bygg, anlegg, kraft og vannforskyning 2.117 1.808
4.313 4.220 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.220 4.313
2.150 2.346 Sjøfart og offshore 2.346 2.150
4.142 4.050 Eiendomsdrift  3.918 4.033
4.885 4.539 Forretningsmessig tjenesteyting og lignende 4.539 4.885
4.320 4.487 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.130 3.999
2.426 2.574 Øvrige sektorer 2.541 2.399
56.336 61.177 Sum innskudd fordelt på sektor og næring 60.655 55.879
         
         
2013 2014 Innskudd fordelt på geografiske områder 2014 2013
23.206 23.460 Sør-Trøndelag 22.938 22.750
14.273 14.358 Nord-Trøndelag 14.358 14.273
9.707 11.514 Møre og Romsdal 11.514 9.707
435 826 Sogn og Fjordane 826 435
323 388 Nordland 388 323
5.065 5.667 Oslo 5.667 5.065
3.327 4.966 Landet for øvrig 4.966 3.327
1 Utlandet 1
56.336 61.177 Sum innskudd fordelt på geografiske områder 60.655 55.879

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN