Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Morbank   Konsern
2013 2014 (mill. kr) 2014 2013
    Utlån fordelt på fordringstype    
 -   -  Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877
11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter 12.523 11.547
3.277 2.855 Byggelån 2.855 3.274
62.207 71.309 Nedbetalingslån 73.025 63.619
77.030 86.687 Brutto utlån og fordringer på kunder 90.339 80.317
         
-428 -442 Nedskrivninger -467 -468
76.602 86.245 Utlån og fordringer på kunder 89.872 79.849
         
    Utlån fordelt på markeder    
36.632 43.959 Lønnstakere 45.610 38.724
40.129 42.448 Næringsfordelt 44.430 41.301
269 280 Offentlig  300 291
77.030 86.687 Brutto utlån og fordringer på kunder 90.339 80.317
         
-428 -442 Nedskrivninger -467 -468
76.602 86.245 Utlån og fordringer på kunder 89.872 79.849
         
    Herav ansvarlig lånekapital    
48 48 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner 48 48
48 48 Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 48 48
         
    Herav    
820 890 Utlån til ansatte 1.187 1.044
         
    I tillegg    
30.514 28.393 Utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt 28.393 30.514
765 830 - herav utlån til ansatte 1.052 972
1.221 1.463 Utlån overført til SpareBank 1 Næringskreditt 1.463 1.221

Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto. Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder.

Fordeling på risikogrupper

Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt. Misligholdssannsynligheten beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd. Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 12 Kreditteksponering for hver interne risikorating for inndeling av risikoklasser.

Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem.

Engasjement  inkluderer brutto utlån, remburser og ubenyttede garantier.

Engasjementsoppfølging gjøres ut fra engasjementets størrelse, risiko og migrering. Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement. Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap er beregnet for de neste tolv måneder. Forventet tap ligger innenfor de styrevedtatte rammene for maksimalt forventet tap. 

Gruppevise nedskrivninger beregnes med utgangspunkt i kunder som har migrert negativt siden innvilgelsestidspunket, men hvor det ikke er foretatt individuell nedskrivning.

Banken benytter makrobaserte stresstester for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet. Engasjement med individuell nedskrivning har risikogruppe mislighold.

Morbank   Konsern
2013 2014 Engasjement fordelt på risikogruppe (mill. kr) 2014 2013
46.680 52.394 Laveste risiko 52.724 46.927
22.631 24.969 Lav risiko 25.809 23.418
16.275 18.846 Middels risiko 20.520 17.831
3.644 3.972 Høy risiko 4.416 4.008
1.988 1.484 Høyeste risiko 1.868 2.321
457 432 Mislighold 520 543
91.676 102.098 Sum totalt engasjement fordelt på risikogruppe 105.858 95.047
         
         
Morbank   Konsern
2013 2014 Brutto utlån fordelt på risikogruppe (mill. kr) 2014 2013
40.120 45.760 Laveste risiko 46.077 40.363
19.132 20.934 Lav risiko 21.739 19.907
12.210 14.729 Middels risiko 16.381 13.709
3.108 3.429 Høy risiko 3.855 3.464
2.023 1.436 Høyeste risiko 1.801 2.352
438 399 Mislighold 487 523
77.030 86.687 Sum brutto utlån fordelt på risikogruppe 90.339 80.317
         
         
Morbank   Konsern
2013 2014 Forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på risikogruppe (mill. kr) 2014 2013
15 14 Laveste risiko 14 15
29 32 Lav risiko 33 30
79 90 Middels risiko 93 82
67 49 Høy risiko 51 69
46 32 Høyeste risiko 39 53
25 16 Mislighold 25 32
262 233 Sum forventet årlig gj.snittlig netto tap fordelt på risikogrupper 256 281

Historikk er omarbeidet på grunn av nye satser for reduksjonsfaktorer ved verdivurdering av sikkerhetsobjekter. Dette medfører økt misligholdssannsynlighet, og derigjennom økning i forventet årlig gjennomsnittlig tap.

Banken selger godt sikrede boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt og godt sikrede næringslån til SpareBank 1 Næringskreditt. Dette er et tiltak for å sikre langsiktig finansiering på konkurransemessige vilkår. Provisjonen (margin) av disse lånene blir inntektsført i resultatregnskapet under provisjonsinntekter. Tabellen nedenfor viser risikoklassifiseringen av disse engasjementene.

Morbank   Konsern
2013 2014 Engasjement solgt til SpareBank 1 Boligkreditt (mill. kr) 2014 2013
30.583 28.781 Laveste risiko 28.781 30.583
3.302 2.966 Lav risiko 2.966 3.302
1.029 927 Middels risiko 927 1.029
190 193 Høy risiko 193 190
182 124 Høyeste risiko 124 182
2 2 Mislighold 2 2
35.288 32.992 Sum totalt engasjement fordelt på risikogruppe 32.992 35.288
         
         
Morbank   Konsern
2013 2014 Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt (mill. kr) 2014 2013
25.845 24.212 Laveste risiko 24.212 25.845
3.278 2.943 Lav risiko 2.943 3.278
1.017 924 Middels risiko 924 1.017
190 188 Høy risiko 188 190
182 124 Høyeste risiko 124 182
2 2 Mislighold 2 2
30.514 28.393 Sum brutto utlån fordelt på risikogruppe 28.393 30.514

 

Morbank   Konsern
2013 2014 Engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt (mill. kr) 2014 2013
307 592 Laveste risiko 592 307
657 116 Lav risiko 116 657
257 754 Middels risiko 754 257
1.221 1.463 Sum totalt engasjement fordelt på risikogruppe 1.463 1.221
         
         
Morbank   Konsern
2013 2014 Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt (mill. kr) 2014 2013
307 592 Laveste risiko 592 307
657 116 Lav risiko 116 657
257 754 Middels risiko 754 257
1.221 1.463 Sum brutto utlån fordelt på risikogruppe 1.463 1.221

 

Fordeling på sektor og næring

Morbank   Konsern
     2013 2014 Engasjement fordelt på sektor og næring (mill. kr) 2014      2013
39.479 47.410 Lønnstakere o.l 49.102 40.867
805 594 Offentlig forvaltning 615 828
6.838 7.685 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 7.804 6.992
3.239 2.341 Havbruk 2.498 3.371
3.031 3.432 Industri og bergverk 3.699 3.229
4.698 5.534 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 6.044 5.228
3.695 3.646 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.812 3.864
7.712 7.410 Sjøfart og offshore 7.432 7.719
12.859 13.703 Eiendomsdrift 13.778 12.930
5.844 6.715 Forretningsmessig tjenesteyting 6.974 6.083
3.440 3.626 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.081 3.881
35 1 Øvrige sektorer 19 54
91.676 102.098 Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 105.858 95.047
         
         
Morbank   Konsern
2013 2014 Brutto utlån fordelt på sektor og næring (mill. kr) 2014 2013
36.632 43.959 Lønnstakere o.l 45.610 38.724
269 280 Offentlig forvaltning 300 291
6.208 7.021 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 7.137 6.455
2.334 1.212 Havbruk 1.366 2.238
1.946 2.060 Industri og bergverk 2.321 2.156
2.693 3.211 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.706 3.375
2.275 2.501 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.663 2.409
5.395 5.614 Sjøfart og offshore 5.636 5.626
10.957 12.497 Eiendomsdrift 12.570 11.602
3.646 3.435 Forretningsmessig tjenesteyting 3.671 4.670
2.284 2.648 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.093 2.719
2.391 2.249 Øvrige sektorer 2.267 51
77.030 86.687 Sum brutto utlån fordelt på sektor og næring 90.339 80.317
         
         
Morbank   Konsern
2013 2014 Individuelle nedskrivninger fordelt på sektor og næring (mill. kr) 2014 2013
37 36 Lønnstakere o.l 38 46
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 1 1
14 Havbruk 14
9 18 Industri og bergverk 18 10
32 36 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 36 33
8 20 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 22 11
19   Eiendomsdrift 0 19
22 2 Forretningsmessig tjenesteyting 2 22
8 52 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 53 16
150 164 Sum individuelle nedskrivninger fordelt på sektor og næring 172 173
         
         
Morbank   Konsern
2013 2014 Forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på sektor og næring (mill. kr) 2014 2013
48 52 Lønnstakere o.l 58 56
0 0 Offentlig forvaltning 1 0
24 17 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 20 25
4 3 Havbruk 3 5
12 11 Industri og bergverk 12 14
22 24 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 27 25
23 19 Hotell og handel 20 24
29 15 Sjøfart og offshore 15 29
57 50 Eiendomsdrift 51 58
32 32 Forretningsmessig tjenesteyting 33 34
10 11 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 15 13
0 0 Øvrige sektorer 0
262 233 Sum forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på sektor og næring 256 281

Historikk er omarbeidet på grunn av nye satser for reduksjonsfaktorer ved verdivurdering av sikkerhetsobjekter. Dette medfører økt misligholdssannsynlighet, og derigjennom økning i forventet årlig gjennomsnittlig tap. 

Fordeling på geografiske områder

Morbank   Konsern
2013 2014 Brutto utlån (mill. kr) 2014 2013
29.497 33.220 Sør-Trøndelag 34.627 30.791
17.998 20.410 Nord-Trøndelag 21.384 18.943
17.006 18.894 Møre og Romsdal 19.733 17.688
494 706 Sogn og Fjordane 752 534
658 1.212 Nordland 1.268 714
5.337 6.174 Oslo 6.222 5.375
5.153 5.654 Landet for øvrig 5.938 5.386
886 416 Utlandet 416 886
77.030 86.687 Sum brutto utlån 90.339 80.317

 

Morbank   Konsern
2013 2014 Brutto utlån solgt til SpareBank1 Boligkreditt (mill. kr) 2014 2013
14.966 14.371 Sør-Trøndelag 14.371 14.966
7.895 7.070 Nord-Trøndelag 7.070 7.895
4.626 4.104 Møre og Romsdal 4.104 4.626
127 166 Sogn og Fjordane 166 127
100 86 Nordland 86 100
1.128 1.024 Oslo 1.024 1.128
1.622 1.534 Landet for øvrig 1.534 1.622
50 39 Utlandet 39 50
30.514 28.393 Sum brutto utlån solgt til SpareBank1 Boligkreditt 28.393 30.514

 

Morbank   Konsern
2013 2014 Brutto utlån solgt til SpareBank1 Næringskreditt (mill. kr) 2014 2013
381 369 Sør-Trøndelag 369 381
332 338 Nord-Trøndelag 338 332
296 546 Møre og Romsdal 546 296
150 150 Oslo 150 150
63 61 Landet for øvrig 61 63
1.221 1.463 Sum brutto utlån solgt til SpareBank1 Næringskreditt 1.463 1.221

 

  Konsern
Utlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler (mill. kr) 2014 2013
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler    
- Inntil 1 år 178 157
- Mellom 1 og 5 år 1.378 1.512
- Over 5 år 381 208
Sum brutto fordringer 1.937 1.877
     
Ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler 65 47
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler 1.880 1.830
     
Netto investeringer i finasielle leieavtaler kan analyserers på følgende måte:    
- Inntil 1 år 138 124
- Mellom 1 og 5 år 1.357 1.499
- Over 5 år 385 207
Sum netto fordringer 1.880 1.830

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN