Note 40 - Oppkjøp av virksomheter og virksomhetssammenslutning

Generelt

Ved oppkjøp av selskaper utarbeides oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet.

SpareBank 1 SMN har inngått avtale om at SpareBank 1 SMN Markets i Trondheim blir fullt integrert i SpareBank 1 Markets AS. Dette medfører at SpareBank 1 SMN øker sin eierandel i SpareBank 1 Markets fra 27,3 til 73,3 prosent. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av første kvartal 2015. Det tas forbehold om regulatorisk godkjenning og endelig styrebehandling. 

Oppkjøp av regnskapskontor

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS har  i 2014 overtatt kundeportefølje og ansatte i virksomheten Trønder Regnskap & Data AS, samt overtatt samtlige aksjer i SpareBank1 Merkantilservice AS (tidl. Merkantilsevice AS), Sparebank 1 Regnskapshuset Ålesund AS (tidl. Økopartner AS) og SpareBank 1 Regnskapshuset Rørvik AS (tidl. Vekstra Rørvik AS). Disse virksomhetene integreres fullt ut med SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS i 2015. GWG Regnskap & Admin AS er i 2014 fusjonert inn i Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS.

Det er utarbeidet oppkjøpsanalyser i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og bokført verdi av netto eiendeler er allokert til goodwill.

Med virkning fra 1. januar 2015 er det inngått avtale om oppkjøp av Avito Regnskap AS på Rørvik.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN