Note 5 - Kapitaldekning og kapitalstyring

Finansdepartementet fastsatte 22. august 2014 endringer i forskrifter om kapitalkrav med virkning fra 30. september 2014. Gjennom forskriftsendringene er gjeldende norsk regelverk tilpasset EUs nye kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV-regelverket). Dette regelverket er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men de viktigste bestemmelsene er tatt inn i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Lovverket trådte i kraft fra 1. juli 2013, og innebærer at minstekrav til ren kjernekapital vil øke gradvis frem til 1. juli 2016. 

Per 31. desember 2014 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent og kravet til systemrisikobuffer 3 prosent. Systemrisikobufferen økte med 1 prosentpoeng fra 1. juli 2014. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er på 10 prosent. Per 30. juni 2015 vil motsyklisk bufferkrav på 1 prosentpoeng bli gjort gjeldende. Samlet minstekrav til ren kjernekapital blir da 11 prosent.

Norske myndigheter har valgt å videreføre Basel I-gulvet som et gulv på beregningsgrunnlaget.

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. I juni 2013 søkte banken om overgang til Avansert IRB for de foretaksporteføljene som i dag rapporteres etter IRB Foundation.

De mest sentrale endringene i forbindelse med nytt regelverk implementert fra 30. september 2014:

  • Fradrag i ansvarlig kapital vil primært redusere ren kjernekapital, mens man tidligere foretok justering med 50/50-fordeling mellom ren kjernekapital og tilleggskapital
  • Endringer i fradrag for eierandeler i andre finansinstitusjoner. Det skilles mellom  vesentlige og ikke vesentlige eierandeler, og fradragene skal tas i samme kapitalklasse som det instrumentet man eier tilhører. Grensen for fradrag for eierandeler i andre finansinstitusjoner heves fra 2 prosent av den andre institusjonens ansvarlige kapital til nå 10 prosent eierskap. Fradragene er begrenset til 10 prosent av egen ren kjernekapital, og alt under 10 prosent inngår i beregningsgrunnlaget. Tidligere kapitaldekningsreserve bortfaller
  • Utsatt skattefordel relatert til midlertidige forskjeller innenfor 10 prosent av egen ren kjernekapital skal nå ikke gå til fradrag, men i stedet risikovektes med 250 prosent. Utsatt skattefordel over 10 prosent går til fradrag i ren kjernekapital
  • Sum av utsatt skattefordel og vesentlige eierandeler som ikke blir tatt til fradrag i ren kjernekapital, kan i sum ikke utgjøre mer enn 17,65 prosent av egen ren kjernekapital
  • Innføring av Additional Value Adjustments (AVA-fradrag) - krav om forsvarlig verdsettelse
  • Innføring av Credit Value Adjustment (CVA) for derivatposisjoner
  • Endringer i regler for risikovekting av eksponeringer på ratede OMF'er og ratede institusjoner skal nå risikovektes etter den aktuelle institusjonens egen rating

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 30 prosent i 2015 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 31. desember 2014 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Fra andre kvartal 2013 er beregningsmetode på operasjonell risiko endret fra basismetode til sjablongmetode for morbank. På konsern beregnes fortsatt datterselskaper etter basismetoden.

Sammenligningstall er ikke omarbeidet.

Morbank   Konsern
2013 2014 (mill. kr) 2014 2013
2.597 2.597 Egenkapitalbevis 2.597 2.597
-0 -0  - Egne egenkapitalbevis -0 -0
895 895 Overkursfond 895 895
2.496 3.122 Utjevningsfond 3.122 2.496
3.276 3.619 Grunnfondskapital 3.619 3.276
227 292 Avsatt utbytte 292 227
124 160 Avsatt gaver 160 124
195 139 Fond for urealiserte gevinster 148 206
- - Annen egenkapital 1.620 1.354
- - Minoritetsinteresser 72 67
9.811 10.824 Sum balanseført egenkapital 12.524 11.242
-447 -447 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -566 -582
- - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 120 98
-352 -452 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -452 -361
-401 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -106
-240 - 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger - -214
- - 50 % kapitaldekningsreserve - -595
- - Minoritetsinteresser bokført i annen egenkapital -72 -
- - Minoritetsinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 35 -
-109 -4 Overfinansiering pensjonsforpliktelse - -107
- -31 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -45 -
- -325 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -419 -
- - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -451 -
8.262 9.565 Sum ren kjernekapital 10.674 9.374
1.431 1.449 Hybridkapital 1.716 1.615
- - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -9 -
9.693 11.014 Sum kjernekapital 12.382 10.989
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
- - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15 % - 31
1.873 1.906 Ansvarlig kapital 2.598 2.313
-401 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -106
-240 - 50 % fradrag i forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger - -214
- - 50 % kapitaldekningsreserve - -595
- -43 Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -43 -
1.231 1.864 Sum tilleggskapital 2.555 1.428
         
10.924 12.878 Netto ansvarlig kapital 14.937 12.417
         
    Minimumskrav ansvarlig kapital    
1.573 1.632 Engasjement med spesialiserte foretak 1.887 1.573
1.478 1.331 Engasjement med øvrige fortak 1.371 1.479
363 829 Engasjement med massemarked eiendom 1.280 628
70 149 Engasjement med massemarked SMB 159 74
28 49 Engasjement med massemarked øvrig 51 33
1.157 1.111 Egenkapitalposisjoner IRB 0 -
4.669 5.102 Sum kredittrisiko IRB 4.748 3.787
         
224 397 Gjeldsrisiko 397 224
8 - Egenkapitalrisiko 1 10
- - Valutarisiko 0 -
297 292 Operasjonell risiko 416 398
560 849 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 1.971 2.151
-67 - Fradrag - -119
- 42 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 92 -
- - Overgangsordning - 316
5.690 6.682 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.625 6.767
         
71.130 83.523 Beregningsgrunnlag 95.317 84.591
         
  3.759 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 % 4.289  
         
    Bufferkrav     
  2.088 Bevaringsbuffer, 2,5 % 2.383  
  2.506 Systemrisikobuffer, 3,0 % 2.860  
  4.594 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 5.242  
  1.212 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 1.143  
         
    Kapitaldekning    
11,6 % 11,5 % Ren kjernekapitaldekning 11,2 % 11,1 %
13,6 % 13,2 % Kjernekapitaldekning 13,0 % 13,0 %
15,4 % 15,4 % Kapitaldekning 15,7 % 14,7 %

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN