Note 4 - Segmentinformasjon

Fra 1. januar 2014 er bankens SMB-portefølje splittet opp og fordelt på henholdsvis Privatmarked og Næringsliv. Aksjeselskaper  er overført til Næringsliv. Enkeltpersonforetak, landbrukskunder og lag og foreninger er overført til Privatmarked. Historikk er ikke omarbeidet da dette er vanskelig å rekonstruere på et presist nok nivå.

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

 

Konsern 31. desember 2014 
Resultatregnskap (mill. kr) PM Næringsliv Markets EM1 SB1
Finans
MN
SB1
Regnskaps-
huset SMN
SB1
Gruppen
BN
Bank
Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter  873 840 -9 5 130 6  -   -  -55 1.790
Renter av anvendt kapital 40 67 -0 - - -  -   -  -107 -
Sum renteinntekter 913 906 -9 5 130 6  -   -  -162 1.790
Netto provisjons- og andre inntekter 762 159 19 359 -4 182  -   -  35 1.512
Netto avkastning på finansielle investeringer ***)  1 29 27 - - - 358 93 212 720
Sum inntekter * 1.675 1.095 37 364 126 188 358 93 85 4.021
Sum driftskostnader 809 318 58 313 50 148 - - 93 1.789
Resultat før tap 867 777 -21 51 75 40 358 93 -7 2.232
 Tap på utlån, garantier m.v. 6 77 - - 8 - - - -2 89
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 861 699 -21 51 68 40 358 93 -6 2.144
EK avkastning **) 19,2 % 10,0 %               15,1 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  78.322 37.205 - - 3.637 -  -   -  1.032 120.196
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -28.490 -1.366 - - - -  -   -  -1 -29.857
Individuell nedskrivning utlån  -25 -139 - - -8 -  -   -  -0 -172
Gruppenedskrivning utlån  -90 -188 - - -16 -  -   -  -0 -295
Andre eiendeler  270 124 - 284 11 139 1.421 1.201 32.723 36.175
Sum eiendeler 49.987 35.636 - 284 3.625 139 1.421 1.201 33.754 126.047
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder  31.571 28.181 - - - - - - 902 60.655
Annen gjeld og egenkapital  18.416 7.454 - 284 3.625 139 1.421 1.201 32.852 65.392
Sum egenkapital og gjeld 49.987 35.636 - 284 3.625 139 1.421 1.201 33.754 126.047

 

Konsern 31. desember 2013 
Resultatregnskap (mill. kr) PM SMB Konsern-
kunder
Markets EM1 SB1
Finans
MN
SB1
Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 630 284 695 5 7 118 -0  -   -  -122 1.616
Renter av anvendt kapital 11 3 34 -1 - - -  -   -  -47 -
Sum renteinntekter 641 286 729 4 7 118 -0  -   -  -170 1.616
Netto provisjons- og andre inntekter 704 79 91 29 368 -3 133  -   -  62 1.463
Netto avkastning på finansielle investeringer ***) 1 1 49 40 - 0 -0 210 91 141 531
Sum inntekter * 1.346 366 869 73 375 116 132 210 91 33 3.610
Sum driftskostnader 641 156 257 85 314 45 118 - - 103 1.722
Resultat før tap 705 210 612 -13 61 70 14 210 91 -71 1.888
Tap på utlån, garantier m.v. 6 5 71 - - 20 - - - -1 101
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 699 205 541 -13 61 51 14 210 91 -70 1.788
EK avkastning **) 31,6 % 24,0 % 10,5 % 1,1 %             13,3 %
                       
Balanse                      
Utlån til kunder 64.156 9.055 31.920 - - 3.291 -  -   -  3.631 112.052
Herav solgt Boligkreditt -30.204 -421 -1.110 - - - -  -   -  0 -31.735
Individuell nedskrivning utlån -28 -15 -122 - - -23 -  -   -  15 -173
Gruppenedskrivning utlån -73 -30 -175 - - -16 -  -   -  -0 -295
Andre eiendeler 501 35 306 - 291 12 105 1.113 1.188 31.961 35.511
Sum eiendeler 34.351 8.623 30.818 - 291 3.264 105 1.113 1.188 35.607 115.360
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 24.459 8.734 21.544 - - - - - - 1.143 55.879
Annen gjeld og egenkapital 9.893 -111 9.274 - 291 3.264 105 1.113 1.188 34.464 59.481
Sum egenkapital og gjeld 34.351 8.623 30.818 - 291 3.264 105 1.113 1.188 35.607 115.360
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på Privatmarked og Næringsliv. 
**) Fra og med tredje kvartal 2014 er regulatorisk kapital lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 13,5 prosent for å være i tråd med bankens kapitalplan. Tall for 2013 er ikke korrigert som følge av dette.

 

***) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr).  31.12.14 31.12.13
Kursgevinst/utbytte på aksjer 202 114
Obligasjoner og derivater -66 -40
Valuta- og renteforretninger Markets 57 73
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 193 147
SpareBank 1 Gruppen 358 210
SpareBank 1 Boligkreditt  38 40
SpareBank 1 Næringskreditt 41 8
BN Bank 93 91
SpareBank 1 Markets -32 -1
SpareBank 1 Kredittkort    2 -
Selskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest    31 14
Andre selskaper -3 23
Sum avkastning på eierinteresser 527 384
Sum 720 531

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN