Note 25 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning

Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer.

Innskuddsbasert ordning

Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at konsernet ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et årlig tilskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen vil avhenge av størrelsen på tilskuddet og den årlige avkastningen på pensjonssparingen. Konsernet har ingen ytterligere forpliktelser knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i slike ordninger. Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres direkte. I forbindelse med lukking av ytelsesordningen i 2007 etablerte konsernet innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. 

Avtalefestet førtidspensjon 

Bank- og finansnæringen har inngått avtale om avtalefestet pensjon (AFP). Ordningen dekker førtidspensjon fra 62 til 67 år. Bankens ansvar er 100 prosent av pensjonen som utbetales mellom 62 og 64 år og 60 prosent av pensjonen som utbetales mellom 65 og 67 år. Opptak av nye pensjonister opphørte med virkning fra 31. desember 2010.

Avtalefestet førtidspensjon ny ordning

Lov om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskuddsloven) trådte i kraft 19. februar 2010.  Arbeidstakere som tar ut AFP med virkningstidspunkt i 2011 eller senere, vil bli gitt ytelser etter den nye ordningen. Ny AFP-ordning utgjør et livsvarig påslag på Folketrygden og kan tas ut fra 62 år. Arbeidsgivernes premie skal fastsettes som en prosentandel av lønnsutbetalinger mellom 1G og 7,1G. I tråd med anbefalingen fra Norsk Regnskapsstiftelse er det i regnskapsåret ikke foretatt avsetning for konsernets reelle AFP-forpliktelse. Dette skyldes at Felleskontoret for LO/NHO så langt ikke har foretatt de nødvendige beregninger.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 Regnskapsprinsipper IFRS samt note 23 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte. 

IAS 19 Ytelser til ansatte

Fra første januar 2013 har konsernet anvendt IAS 19R Ytelser til ansatte og endret basis for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Alle estimatavvik skal etter IAS 19R føres i oppstilling over andre inntekter og kostnader.

Konsernet har per 31. desember 2014 benyttet nytt dødelighetsgrunnlag K2013 som fastsatt av Finanstilsynet 8. mars 2013 (K2013FT) som utgangspunkt for beregningen. Denne er deretter justert for startdødelighet og dødelighetsnedgang. Finanstilsynet benytter i sin tabell tolv prosent i startdødelighet, mens konsernet benytter fem prosent. Dødelighetsnedgangen er også noe justert i forhold til Finanstilsynets tabell, dog uten vesentlig påvirkning på forpliktelsen. Sikkerhetsmarginene i den benyttede dødelighetstabellen K2013BE er derved noe lavere enn K2013FT, men etter  konsernets vurdering gir den benyttede tabellen beste estimat på pensjonsforpliktelsen på balansedagen.

 

      2014 2013
Økonomiske forutsetninger Kostnader     Forpliktelser Kostnader    Forpliktelser
Diskonteringsrente 4,0 % 2,3 % 3,9 % 4,0 %
Forventet avkastning på midlene 4,0 % 2,3 % 3,9 % 4,0 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 3,5 % 2,5 % 3,3 % 3,5 %
Forventet G-regulering 3,5 % 2,5 % 3,3 % 3,5 %
Forventet pensjonsregulering 0,6 % 0,0 % 0,2 % 0,6 %
Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
             
Dødelighetstabell   K2013BE      
Uførhet      IR73      

 

Morbank    Konsern 
2013 2014 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill kr). Finansiell status 1.1 2014 2013
553 613 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 638 573
-630 -703 Virkelig verdi av pensjonsmidler -726 -649
- 4 Korrigering mot EK IB 5 -
         
-77 -85 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -83 -76
4 3 Arbeidsgiveravgift 4 5
-73 -82 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -79 -72

  

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1
 
Konsern 2014   2013
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 614 24 638   542 31 573
Virkelig verdi av pensjonsmidler -726 - -726   -649 - -649
Korrigering mot EK IB 5 0 5   - - -
               
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -107 24 -83   -107 31 -76
Arbeidsgiveravgift 0 3 4   0 4 5
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. -107 27 -79   -107 35 -72

 

2013 2014 Periodens pensjonskostnad  2014 2013
20 24 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  26 22
-3 -2 Netto renteinntekt -2 -4
         
17 21 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. 23 18
4 4 Periodisert arbeidsgiveravgift 4 4
21 25 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad *) 27 22
6 8 Avtalefestet pensjon, ny ordning 9 7
12 13 Innskuddsbasert pensjonskostnad 26 22
38 46 Periodens pensjonskostnad 62 52
         
3 2 *) Herav avtalefestet pensjon gammel ordning, usikret 2 3

 

Oppstilling over andre inntekter og kostnader - OCI i perioden Usikret ordning Sikret ordning Totalt
  2014 2013 2014 2013 2014 2013
Endring diskonteringsrente 1 0 207 -8 208 -8
Endring i andre økonomiske forutsetninger 0 0 -68 29 -68 29
Endring i dødelighetstabell - 0 - 47 - 47
Endring i andre demografiske forutsetninger - 0 - -6 - -6
Endring i andre forhold DBO -1 -3 -18 -6 -19 -9
Endring i andre forhold pensjonsmidler - - -8 -43 -8 -43
OCI tap (gevinst) i perioden 1 -2 112 13 113 10

 

2013 2014 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 2014 2013
-73 -82 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -79 -72
9 109 OCI postering gjennom året 113 10
21 25 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl. curtailment/settlement 27 22
-8 -5 Utbetalinger over drift -5 -8
-30 -28 Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordninger -30 -32
-82 19 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 26 -79
         
         
2013 2014 Finansiell status 31.12 2014 2013
613 737 Pensjonsforpliktelse 768 638
-698 -721 Verdi av pensjonsmidler -746 -721
-85 16 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  22 -83
3 3 Arbeidsgiveravgift 4 4
-82 19 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * 26 -79
* Presenteres brutto i konsernregnskapet.

 

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
 
Konsern 2014   2013
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 746 22 768   614 24 638
Verdi av pensjonsmidler -746 - -746   -721 - -721
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift 0 22 22   -107 24 -83
Arbeidsgiveravgift 1 3 4   0 3 4
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift   1 25 26   -107 27 -79

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 2014 2013
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 638 573
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 26 22
Utbetaling/utløsning fra ordning -45 -32
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 24 22
Aktuariell tap/(gevinst) 125 53
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 768 638

 

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 2014 2013
IB pensjonsmidler 726 649
Innbetalinger  31 36
Utbetalinger/utløsning fra fond -45 -32
Forventet avkastning 26 25
Aktuarielle endringer 8 43
UB markedsverdi av pensjonsmidler 746 721

 

Sensitivitet konsern  + 1 %-poeng diskonteringsrente  - 1 %-poeng diskonteringsrente  + 1 %poeng lønnsjustering  - 1 %-poeng lønnsjustering  + 1 %-poeng pensjonsregulering
2014          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter
i løpet av året
-4 6 4 -4 3
Endring i pensjonsforpliktelse -111 143 77 -67 93
           
2013          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter
i løpet av året
-4 5 4 -3 3
Endring i pensjonsforpliktelse -86 108 58 -52 71

 

2013 2014 Medlemmer  2014 2013
889 845 Antall personer som er med i pensjonsordningen  869 913
479 416 herav aktive  437 500
410 429 herav pensjonister og uføre  432 413

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2014 2013
Omløpsobligasjoner 17 % 20 %
Anleggsobligasjoner 27 % 31 %
Pengemarked 13 % 14 %
Aksjer 34 % 31 %
Eiendom 6 % 2 %
Annet 2 % 2 %
Sum 100 % 100 %

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen. Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert i norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN