Analyse av regnskapet (konsern)

Resultatanalyse, mill kr 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Renteinntekter 4.031 4.265 4.118 3.928 3.891 3.422 3.462 4.827 3.484 2.392
Rentekostnader 2.159 2.475 2.502 2.451 2.499 2.105 2.137 3.477 2.345 1.369
Rentenetto 1.872 1.790 1.616 1.477 1.392 1.317 1.325 1.350 1.139 1.024
Provisjonsinntekter 1.545 1.512 1.463 1.139 919 855 756 610 671 580
Resultat eierinteresser 448 527 355 244 248 276 349 393 233 190
Resultat finansielle investeringer 11 193 147 207 186 133 247 -186 99 229
Sum inntekter 3.876 4.021 3.580 3.067 2.746 2.582 2.677 2.167 2.142 2.022
Personalkostnader 1.093 1.002 914 924 810 583 725 623 583 512
Andre driftskostnader 838 787 807 730 672 557 528 571 519 478
Sum kostnader 1.931 1.789 1.722 1.654 1.482 1.140 1.253 1.194 1.103 990
Resultat før tap 1.945 2.232 1.859 1.413 1.264 1.441 1.424 975 1.039 1.032
Tap på utlån og garantier 169 89 101 58 27 132 277 202 -6 -84
Resultat før skatt 1.776 2.143 1.758 1.355 1.236 1.309 1.147 773 1.045 1.116
Skatt 370 362 388 295 255 260 210 156 200 219
Resultat virksomhet holdt for salg -1 0 30 16 43 -27        
Overskudd 1.406 1.782 1.400 1.077 1.024 1.022 937 617 846 898
                     
Utbytte 292 292 227 195 190 285 201 116 324 303
                     
Resultatanalyse Ift. gjennomsnittlig forvaltningskapital 128.355 117.794 111.843 105.500 106.996 99.023 89.796 76.102 68.038 57.296
Rentenetto 1,46 % 1,52 % 1,44 % 1,40 % 1,30 % 1,33 % 1,48 % 1,77 % 1,67 % 1,79 %
Provisjonsinntekter 1,20 % 1,28 % 1,31 % 1,08 % 0,86 % 0,86 % 0,84 % 0,80 % 0,99 % 1,01 %
Resultat eierinteresser 0,35 % 0,45 % 0,32 % 0,23 % 0,23 % 0,28 % 0,39 % 0,52 % 0,34 % 0,33 %
Resultat finansielle investeringer 0,01 % 0,16 % 0,13 % 0,20 % 0,17 % 0,13 % 0,28 % -0,24 % 0,15 % 0,40 %
Kostnader 1,50 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,39 % 1,15 % 1,40 % 1,57 % 1,62 % 1,73 %
Resultat før tap 1,52 % 1,89 % 1,66 % 1,34 % 1,18 % 1,45 % 1,59 % 1,28 % 1,53 % 1,80 %
Tap på utlån og garantier 0,13 % 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,13 % 0,31 % 0,27 % -0,01 % -0,15 %
Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 1,38 % 1,82 % 1,57 % 1,28 % 1,16 % 1,32 % 1,28 % 1,02 % 1,54 % 1,95 %
Skatt 0,29 % 0,31 % 0,35 % 0,28 % 0,24 % 0,26 % 0,23 % 0,21 % 0,29 % 0,38 %
Resultat virksomhet holdt for salg 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,02 % 0,04 % -0,03 %        
Overskudd 1,10 % 1,51 % 1,25 % 1,02 % 0,96 % 1,03 % 1,04 % 0,81 % 1,24 % 1,57 %
                     
Balanseutvikling, mill kr                    
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 5.677 5.965 5.984 4.091 4.075 2.532 1.260 4.548 3.878 2.323
Verdipapirer og derivater 30.282 27.891 26.358 25.614 21.485 22.948 19.302 12.035 7.246 5.602
Brutto utlån 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178 52.819
- Individuelle nedskrivninger utlån 183 172 173 144 172 222 219 215 116 147
- Gruppevise nedskrivninger utlån 376 295 295 295 290 290 289 245 185 184
Øvrige aktiva 2.540 2.080 2.938 3.766 3.251 3.182 2.704 4.540 1.502 2.765
Eiendeler 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997 84.541 84.679 71.503 63.178
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 8.155 9.123 6.581 7.410 9.118 13.062 11.310 9.000 5.346 2.766
Innskudd fra kunder 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434 30.136
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 40.569 39.254 36.806 33.121 31.306 29.625 24.070 29.680 23.950 21.911
Øvrig gjeld 1.734 1.095 1.485 2.070 2.122 1.922 1.876 2.045 2.265 1.799
Ansvarlig lånekapital 3.463 3.371 3.319 3.040 2.690 2.756 3.875 3.156 2.648 2.383
Egenkapital 13.904 12.524 11.242 10.082 8.348 7.846 6.183 5.518 4.860 4.183
Gjeld og egenkapital 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997 84.541 84.679 71.503 63.178
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 131.914 126.047 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 128.355 117.794 111.843 105.500 98.465 91.317 86.679 75.820 67.202 56.434
Utlån (brutto) 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178 52.819
Brutto utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt 127.378 120.435 112.283 104.925 95.232 87.665 77.429 71.317 61.910 52.819
Brutto utlån til personmarkedet 80.725 74.087 68.591 62.587 55.034 49.619 45.157 42.679 38.872 33.808
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 46.653 46.348 43.692 42.322 40.198 38.046 32.272 28.638 23.038 19.011
Innskudd 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434 30.136
Innskudd fra privatmarkedet 28.336 26.496 23.891 22.279 20.860 19.052 17.898 17.566 16.070 15.408
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 35.754 34.184 32.036 29.973 27.011 23.734 19.330 17.715 16.363 13.967
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån i balansen) 68 % 67 % 69 % 70 % 65 % 61 % 60 % 55 % 55 % 57 %
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån inkl SpareBank 1 Bolig og Næringskreditt) 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 49 % 48 % 49 % 52 % 57 %
                     
Kapitaldekning                    
Ren kjernekapital 12.192  10.679  9.374  8.254  6.687  6.177  4.938  4.356  3.291  3.043 
Kjernekapital 13.988 12.382 10.989 9.357 7.856 7.286 6.730 4.967 3.703 3.498
Ansvarlig kapital 16.378 14.937 12.417 10.943 9.055 8.646 8.730 7.312 5.560 4.809
Risikoveid volum 89.465 95.317 84.591 82.446 75.337 66.688 64.400 61.538 47.775 40.473
Minimuskrav ansvarlig kapital 7.157 7.625 6.767 6.596 6.027 5.335 5.152 4.923 3.822 3.238
Ren kjernekapitaldekning 13,63 % 11,20 % 11,08 % 10,01 % 8,87 % 9,27 % 7,67 % 7,13 % 7,41 % 7,52 %
Kjernekapitaldekning 15,63 % 12,99 % 12,99 % 11,35 % 10,43 % 10,93 % 10,45 % 8,07 % 8,41 % 8,64 %
Kapitaldekning 18,31 % 15,67 % 14,68 % 13,27 % 12,02 % 12,97 % 13,56 % 11,88 % 12,06 % 11,88 %
                     
Kostnader i % av inntekter 50 % 44 % 48 % 54 % 53 % 44 % 47 % 55 % 51 % 49 %
Tapsprosent utlån (inkl lån boligkredittselskapet) 0,14 % 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,16 % 0,31 % 0,21 % -0,01 % -0,16 %
Egenkapitalavkastning - etter skatt 10,7 % 15,1 % 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 % 16,2 % 11,9 % 18,9 % 23,7 %
                     
Egenkapitalbeviskurs pr 31. desember 50,50 58,50 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28 56,72
Utlånsvekst (brutto utlån inkl overført SB1 Boligkreditt) 5,8 % 7,3 % 7,0 % 10,2 % 8,6 % 13,2 % 8,6 % 15,2 % 17,2 % 16,6 %
Innskuddsvekst 5,6 % 8,5 % 7,0 % 9,2 % 11,9 % 14,9 % 5,5 % 8,8 % 7,6 % 11,4 %

Ordinært driftsresultat

 

Periodens resultat3

Rentenetto og provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt

 

graf1455619701019

Driftskostnader

 

Driftskostnader2

 Kapitaldekning i prosent

 

 Kapitaldekning i prosent

 Utlån og innskudd

 

Utlån og innskudd

Tap på utlån

graf1455619841682

Årsverksutvikling

 

ÅrsverksutviklingÅrsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN