Kontantstrømoppstilling

Morbank   Konsern 
2014 2015 (mill. kr) 2015 2014
1.447 1.471 Periodens resultat etter skatt 1.406 1.782
40 70 Av- og nedskrivninger 104 109
83 159 Tap på utlån/garantier 169 89
1.569 1.700 Tilført fra årets virksomhet 1.678 1.980
-3.395 224 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -190 -3.333
3.123 -782 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld -112 3.058
-9.733 -3.277 Reduksjon/(økning) utlån -3.472 -10.134
-362 -1.520 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -1.118 -97
4.819 3.889 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.410 4.753
2.542 -968 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstitusjoner -968 2.542
2.761 -1.575 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -1.575 2.761
1.324 -2.311 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -2.349 1.529
-32 -61 Investering i varige driftsmidler -50 -83
- 1 Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler 1 -
-258 -821 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og konsernselskaper -98 -498
235 -6 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -702 319
-55 -887 B) Netto likviditetsendring investeringer -849 -261
51 93 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 93 51
0 -1 Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis  -1 0
-227 -292 Utbetalt utbytte -292 -227
-124 -160 Besluttet gaveutdeling -160 -124
-1.085 2.153 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 2.153 -1.085
-1.385 1.792 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1.792 -1.385
-117 -1.405 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -1.405 -117
4.793 4.676 Likviditetsbeholdning per 1.1 4.676 4.793
4.676 3.270 Likviditetsbeholdning per utgangen av året 3.270 4.676
-117 -1.405 Endring i likviditetsbeholdning -1.405 -117

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN