Balanse

 Morbank     Konsern
31.12.14 31.12.15 (mill. kr) Noter 31.12.15 31.12.14
           
    EIENDELER      
4.676 3.270 Kontanter og fordringer på sentralbanker 26 3.270 4.676
4.364 5.883 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,15,26, 28 2.407 1.289
86.920 90.129 Brutto utlån til og fordringer på kunder 8,9,10,12,15,26, 28 93.974 90.578
-164 -174 - Individuelle nedskrivninger 8,11 -183 -172
-278 -358 - Nedskrivninger på grupper av utlån 8,11 -376 -295
86.478 89.596 Netto utlån til og fordringer på kunder   93.415 90.112
14.177 15.752 Sertifikater og obligasjoner 15,26,27,29 15.752 14.177
7.972 7.606 Finansielle derivater 14,26,27,30
7.524 7.877
257 337 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 26,27,31 1.485 708
3.361 3.624 Investering i eierinteresser 39,40,41,43 5.522 5.129
2.490 2.927 Investering i konsernselskaper 39,41 - -
162 153 Eiendom, anlegg og utstyr 33 1.064 1.120
101 222 Virksomhet holdt for salg 31,39 16 45
447 447 Goodwill 32 528 526
135 278 Andre eiendeler 24,25,34 933 389
124.619 130.095 Sum eiendeler 13,16,17 131.914 126.047
           
    GJELD      
9.123 8.155 Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 7,26,28 8.155 9.123
61.202 65.091 Innskudd fra og gjeld til kunder 26,28,35
64.090 60.680
33.001 35.154 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 26,28,36 35.154 33.001
6.252 5.366 Finansielle derivater 14,26,27,30
5.414 6.252
846 868 Annen gjeld og balanseført forpliktelse 24,27,37
1.734 1.095
- - Virksomhet holdt for salg 39 0 -
3.371 3.463 Ansvarlig lånekapital 26,28,38
3.463 3.371
113.795 118.097 Sum gjeld 18 118.010 113.523
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.597 Eierandelskapital 42 2.597 2.597
-0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital 42 -21 -0
895 895 Overkursfond   895 895
3.122 3.790 Utjevningsfond   3.790 3.122
292 292 Avsatt utbytte   292 292
160 40 Avsatt til gaver   40 160
3.619 4.105 Grunnfondskapital   4.105 3.619
139 279 Fond for urealiserte gevinster   290 148
- - Annen egenkapital   1.597 1.620
    Ikke-kontrollerende eierinteresser   318 72
10.824 11.998 Sum egenkapital 5,43 13.904 12.524
124.619 130.095 Sum gjeld og egenkapital 16,17 131.914 126.047

 

 

Trondheim, 7. mars 2016
Styret i SpareBank 1 SMN
       
       
Kjell Bjordal Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen Aud Skrudland
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Janne Thyø Thomsen Arnhild Holstad Venche Johnsen
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan
      Konsernsjef

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN