Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2014 2015 (mill. kr) Noter 2015 2014
           
4.223 3.865 Renteinntekter 4,19 4.031 4.265
2.578 2.161 Rentekostnader  4,19 2.159 2.475
1.644 1.703 Netto renteinntekter   1.872 1.790
           
1.031 1.005 Provisjonsinntekter 4,20 1.245 1.281
104 103 Provisjonskostnader 4,20 135 113
47 220 Andre driftsinntekter 4,20 435 344
973 1.123 Netto provisjons- og andre inntekter   1.545 1.512
           
311 471 Utbytte 21,43 25 65
- - Netto resultat fra eierinteresser 21,39 448 527
197 -125 Netto resultat fra finansielle instrumenter 21 -14 128
508 346 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   459 720
           
3.125 3.172 Sum inntekter   3.876 4.021
           
645 588 Personalkostnader 22,23,24 1.093 1.002
620 629 Andre driftskostnader 23,33 838 787
1.265 1.217 Sum driftskostnader   1.931 1.789
           
1.860 1.955 Resultat før tap   1.945 2.232
           
83 159 Tap på utlån og garantier 11 169 89
1.777 1.796 Resultat før skatt    1.776 2.143
           
330 325 Skattekostnad 25 370 362
- - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt   -1 0
1.447 1.471 Resultat for regnskapsåret   1.406 1.782
           
    Kontrollerende eierinteressers andel av regnskapsårets resultat   1.410 1.772
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av regnskapsårets resultat   -4 10
           
    Resultat per egenkapitalbevis   7,00 8,87
    Utvannet resultat per egenkapitalbevis   7,02 8,82

 

Utvidet resultatregnskap

Morbank     Konsern
2014 2015 (mill. kr)  Noter 2015 2014
1.447 1.471 Resultat for regnskapsåret   1.406 1.782
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-111 109 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 24 115 -117
29 -27 Skatt på estimatavvik pensjon   -28 31
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   36 -9
-82 82 Sum    123 -94
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
- 75 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg  3,31 78 -2
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   1 0
- -1 Skatt   -1 -
- 74 Sum   78 -2
1.365 1.627 Totaltresultat for regnskapsåret   1.607 1.685
    Kontrollerende eierinteressers andel av totalresultat for regnskapsåret   1.611 1.676
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av totalresultat for regnskapsåret   -3 10
           
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN