Egenkapitalbevis

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2015 en egenkapitalbeviskapital på 2597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet en egenbeholdning på 128.620 kroner fordelt på 6431 egenkapitalbevis.

Utbyttepolitikk

Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer tilknyttet utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte.

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

  • SpareBank 1 SMNs mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.
  • Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.
  • SpareBank 1 SMN legger til grunn at inntil halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Overskuddsdisponering

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på minus 66 millioner kroner. Samlet beløp til disponering er med dette 1405 millioner kroner.

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utbytteutjevningsfond utgjør 64,6 prosent av det disponerte resultatet.

Styret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på 2,25 kroner per egenkapitalbevis, totalt 292 millioner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviseierne på 32 prosent av konsernresultatet. Videre foreslår styret at bankens representantskap avsetter 40 millioner kroner i gaver til allmennyttige formål, som representerer en utdelingsgrad på 8 prosent. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 616 millioner kroner og 457 millioner. Styret fraviker prinsippet om lik utdelingsandel mellom eierkapitalen og grunnfondet for å styrke soliditeten og som følge av at kursen på bankens egenkapitalbevis er under bokført verdi. Foreslått disponering reflekterer behovet for å styrke bankens kjernekapital. En økning av utdelingsgraden til egenkapitalbeviseierne til 32 prosent (25 prosent) er i tråd med kapitalplanen. 

Etter disponering av resultatet for 2015 er egenkapitalbevisbrøken 64,0 prosent.

Overskuddsdisponering 2015 2014
Årsoverskudd morbank  1.471  1.447
Overført fond for urealiserte gevinster -66 57
Årsoverskudd til disponering 1.405 1.503 
Utbytte 292  292
Utjevningsfond 616  679
Grunnfondskapital 457  372
Gaver 40  160
Sum disponert 1.405  1.503

Investorpolitikk

Banken legger vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere og investorer.

På smn.no/ir er det til enhver tid oppdatert informasjon for investorer, presse og meglerbransjen.

Finanskalender for 2016

  • 1. kvartal: 29. april
  • 2. kvartal: 11. august
  • 3. kvartal: 28. oktober

Eierforhold

SpareBank 1 SMN har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå en god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer samt norske og utenlandske institusjoner.

Antall eiere er i løpet av 2015 redusert med 339 til 8059. Bankens 20 største eiere kontrollerte 38 prosent av bankens egenkapitalbevis per 31.desember 2015, og det ble omsatt 38,8 millioner egenkapitalbevis MING ved Oslo Børs i 2015.

Andelen egenkapitalbevis eid av investorer i Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane utgjør 18,4 (18,5) prosent, øvrige norske investorer utgjør 60,3 (61,0) prosent og andel eiet av utenlandske eiere 21,3 (20,5) prosent. Antall utenlandske eiere utgjør 4,0 (3,0) prosent av samlet antall eiere per 31. desember 2015.

Skjermingsfradrag

For å hindre dobbeltbeskatning av banken og eierne gjelder regler om Fradrag for Skjerming (Skattelovens §10-12, erstattet tidligere regler om RISK-fradrag). Skjermingen beregnes for den enkelte aksje/egenkapitalbevis, og settes til aksjens/egenkapitalbevisets skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens/egenkapitalbevisets inngangsverdi. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av aksjen/egenkapitalbeviset 31. desember i inntektsåret

Markedsutvikling for bankens egenkapitalbevis i 2015

Markedskursen for SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 50,50 kroner per bevis. Per 31. desember 2014 var kursen 58,50 kroner. Med et kontantutbytte på 2,25 kroner for 2015 blir direkteavkastningen for egenkapitalbeviset 4,5 prosent.

Nøkkeltall  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Børskurs  50,50 58,50 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28 56,72
Antall utstedte EKB, mill 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78 82,41 76,65 71,70
Børsverdi (mill kr) 6.556 7.595 7.141 4.518 3.731 5.124 3.749 1.750 3.900 4.140
Egenkapitalbeviskapital
(mill kr)
2.597 2.597 2.597 2.597 2.373 2.373 1.734 1.445 1.349 1.262
Utjevningsfond (mill kr)         3.790 3.122 2.496 1.889 1.457 1.159 877 768 675 624
Overkursfond (mill kr)           895 895 895 895 183 182 0 236 138 0
Utbytte per EKB 2,25 2,25 1,75 1,50 1,85 2,77 2,10 2,77 3,90 3,04
Direkte avkastning 1 4,5 % 3,8 % 3,2 % 4,3 % 5,1 % 5,6 % 4,6 % 6,6 % 7,8 % 5,4 %
Effektiv avkastning 2 -4,1 % 10,5 % 63,1 % 0,0 % -23,5 % 16,3 % 124,5 % -55,4 % -4,5 % 9,7 %
Bokført verdi per EKB 3 67,65 62,04 55,69 50,09 48,91 46,17 42,11 38,07 36,43 33,31
Resultat per EKB 4 7,02 8,82 6,92 5,21 6,06 5,94 6,37 4,16 5,86 6,24
P/E (børskurs / resultat per EKB) 5 7,19 6,63 7,95 6,68 5,99 8,40 7,29 5,09 8,87 9,38
P/BV (børskurs / bokført EK per EKB) 6) 0,75 0,94 0,99 0,69 0,74 1,07 1,09 0,57 1,43 1,76
Utdelingsforhold 7 32 % 25 % 25 % 29 % 30 % 47 % 34 % 34 % 69 % 50 %
Egenkapitalbevisprosent 8 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 % 53,7 %


1) Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt. Nøkkeltallene(ekskl. egenkapitalbeviskapital og utjevningsfond) er korrigert for effekt av fondsemisjon og splitt. Fra 2005 er nøkkeltallene konserntall IFRS.
2) Kursstigning gjennom året pluss utbetalt utbytte i prosent av børskurs ved årets begynnelse. 
3) Bokført egenkapital (etter fradrag for egne egenkapitalbevis) multiplisert med egenkapitalbevisprosenten delt på antall egenkapitalbevis (fratrukket egne egenkapitalbevis) inkl. kontantutbytte.
4) Egenkapitalbevisenes andel av konsernets resultat (fratrukket egne egenkapitalbevis).
5) Børskurs/resultat per egenkapitalbevis.
6) Børskurs/bokført egenkapital per egenkapitalbevis.
7) Utbytte per egenkapitalbevis i prosent av fortjeneste per egenkapitalbevis. 
8) Bokført egenkapital til egenkapitalbeviseierne (etter fradrag av egne egenkapitalbevis) i prosent av morbankens egenkapital ved utgangen av året (etter fradrag for egne egenkapitalbevis og annen egenkapital). Satsene gjelder fra 1. januar året etter. 
9) Fra og med inntektsåret 2006 beregnes ikke RISK-beløp. RISK-regelverket er erstattet med regler om skjermingsfradrag.

 

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis (i kr) 

 

 Utbytte og resultat per bevis2

Børsverdi

 

 Børsverdi

Pris/resultat

 

Pris bok

Pris/bok

 

Pris/bok

 

 

Egenkapitalbeviskursen sammenlignet med hovedindeksen og egenkapitalbevisindeksen

 

   Kursutv_4_2015_NO_stor         
OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2014)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. jan 2014)

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN