Eierinteresser

Tilknyttede selskap og datterselskap

SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen og Alliansesamarbeidet SpareBank 1.

SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansgruppering. Alliansen består av selvstendige banker som er fullverdige leverandører av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter.

Kundene skal oppleve at SpareBank 1-alliansen er den beste på nærhet, lokal forankring og kompetanse. Totalt har alliansen ca. 6800 medarbeidere, hvorav ca. 1200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper.

SpareBank 1 Gruppen og Alliansesamarbeidet SpareBank 1 utgjør Alliansesamarbeidet. Hensikten med Alliansesamarbeidet er å levere attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser for å bidra til SpareBank 1-bankenes konkurransekraft og lønnsomhet, slik at de forblir sterke og selvstendige. Alliansesamarbeidets visjon er: Attraktiv for kundene og bankene.   

Om SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS er 100 prosent eid av SpareBank 1-banker og Landsorganisasjonen LO med følgende eierbrøker:

SpareBank 1 SR-Bank (19,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 prosent), SpareBank 1 SMN (19,5 prosent), Sparebanken Hedmark (12 prosent), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 prosent), SpareBank 1 Oslo Akershus (1,4 prosent) og Landsorganisasjonen og fagforbund tilknyttet LO (9,6 prosent).

SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i følgende datterselskaper:

• SpareBank 1 Forsikring • SpareBank 1 Medlemskort
• SpareBank 1 Skadeforsikring • SpareBank 1 Gruppen Finans 
• ODIN Forvaltning • Conecto 


SpareBank 1 Gruppen har i tillegg administrativt ansvar for samarbeidsprosesser og leveranser av tjenester til SpareBank 1-alliansen gjennom selskapet SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

SpareBank 1 Banksamarbeidet er et delt ansvarsselskap eid av SpareBank 1 Gruppen AS, Samarbeidende Sparebanker og SpareBank 1 Oslo Akershus med ulike eierandeler.

SpareBank 1 Banksamarbeidet utvikler og leverer felles IT/mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis-løsninger og innkjøp.

Selskapet driver også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentra innenfor Læring (Tromsø), Betaling (Trondheim) og Kreditt (Stavanger). SpareBank 1 Banksamarbeidet eier igjen disse datterselskapene:

• EiendomsMegler 1 Norge
• SpareBank 1 Kundesenter
• SpareBank 1 Verdipapirservice

SpareBank 1-alliansens banker og LO har direkte eierandeler i følgende selskaper:

• BN Bank • SpareBank 1 Markets
• SpareBank 1 Boligkreditt • Bank 1 Oslo Akershus*
• SpareBank 1 Næringskreditt • SpareBank 1 Mobilbetaling**
   
* I 2015 kjøpte Sparebanken Hedmark 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Oslo Akershus med virkning fra 2016
** SpareBank 1 Mobilbetaling ble etablert i 2015

BN Bank

SpareBank 1 SMN er største aksjonær i BN Bank med 33 prosent av aksjene. Øvrige eiere er SpareBank 1 SR-Bank (23,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (23,5 prosent) og Samspar (20 prosent).

BN Bank-styret vedtok i august 2015 å avvikle satsingen på finansiering av næringseiendom, hvor banken har vært en betydelig aktør i mange år. Grunnen til avviklingen er de særnorske kapitaldekningsreglene.

BN Bank rendyrkes som en landsdekkende, nett- og telefonbasert bank. Strategien er å være en enkel og effektiv bank i privatmarkedet samt tilby innskudds- og utlånstjenester for små- og mellomstore bedrifter, med pant i bolig.

BN Bank var en av vekstvinnerne i 2015, og fikk en boliglånsvekst på over 14 prosent.

Per 31. desember 2015 hadde BN Bank 117 årsverk, innskudd på 14,8 milliarder kroner og utlån på 46,5 milliarder (inklusive lån overført til SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt). Forvaltningskapitalen i konsernet var på samme tidspunkt 32,6 milliarder kroner.

Fra og med andre kvartal 2014 startet banken med rapportering etter avansert IRB-metode for foretaksengasjement, og i juni 2015 fikk banken tillatelse til å benytte IRB-metoden også for boliglånsporteføljen.

Datterselskapene

EiendomsMegler 1 Midt-Norge

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder på megling av nye og brukte boliger i Trøndelag og på Nordvestlandet, og har i 2015 befestet denne posisjonen.

Selskapet leverte i 2015 et resultat på 47 millioner kroner før skatt.

Selskapet kom i 2015 på fjerdeplass på Great Place to Work sin liste over landets beste arbeidsplasser. Selskapet har en meget høy målt kundetilfredshet, en høy preferanse blant boliginteressenter, og kan stå inne for visjonen om å være Norges mest lønnsomme meglerforetak for sine kunder, ansatte og eiere.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge sin strategi om å ansette, utvikle og beholde de beste medarbeiderne i bransjen er forsterket gjennom 2015, og antall årsverk har i tråd med en vekststrategi økt også i 2015.

Selskapet er en spesialisert virksomhet, blant annet med egne avdelinger for prosjekt- og næringsmegling. Dette i tillegg til at den tradisjonelle boligmeglingen i større grad skal ivareta en spesialistfunksjon gjennom lokal tilstedeværelse, samlokalisert med bank i bydeler og i distriktet.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge omsatte 6.615 eiendommer i 2015. Dette gir for vår region en markedsandel på 40 prosent.

Selskapet er rustet for fortsatt vekst i både resultat og markedsandeler. Selskapet eies av SpareBank 1 SMN (87 prosent), SpareBank 1 Nordvest (7,6 prosent) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (5,4 prosent).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge

SpareBank 1 Finans er regionens ledende finansieringsselskap og en aktiv samarbeidspartner for næringslivet og privatmarkedet. Selskapet tilbyr lån og leasing til bedrifter samt salgspantlån og forbrukslån til privatpersoner. Selskapet betjener markedet gjennom eierbanker, øvrige samarbeidspartnere og eget salgsapparat.

SpareBank 1 Finans er tilstede i ti fylker spredt i Midt- og Sør-Norge; Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Buskerud, Telemark, Akershus, Vestfold og Østfold.

Selskapet forvaltet ved årsskiftet leasing og låneavtaler for 4,3 milliarder kroner. Selskapet har 35 ansatte i Trondheim, Steinkjer, Kristiansund, Molde og Ålesund. Selskapets resultat for 2015 ble 83,1 millioner kroner før skatt.

SpareBank 1 Finans sine verdier er tilgjengelighet og respons, aktiv og løsningsorientert samt ordentlig.

Selskapet har utviklet et ledende konsept for distribusjon via eierbanker. Dette har gitt betydelige resultater i 2015 hvor det i juni ble inngått samarbeidsavtaler med ytterligere åtte SpareBank 1-banker for distribusjon av selskapets produkter. Avtalen innebar at nevnte banker kjøpte en eierandel på 20 prosent i SpareBank 1 Finans. Utvidelsen av distribusjonskapasiteten har resultert i en kraftig økning i porteføljen av salgspantlån og leasing.

Ved årsskiftet eies selskapet av SpareBank 1 SMN (72,08 prosent), SpareBank 1 Buskerud-Vestfold (4,98 prosent), SpareBank 1 Telemark (4,22 prosent), SpareBank 1 Østfold-Akershus (4,10 prosent), SpareBank 1 Nordvest (3,96 prosent), SpareBank 1 Søre Sunnmøre (3,96 prosent), SpareBank 1 Hallingdal Valdres (1,71 prosent), SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg (1,51 prosent), SpareBank 1 Modum (1,37 prosent), SpareBank 1 Gudbrandsdal (1,17 prosent) og SpareBank 1 Lom og Skjåk (0,94 prosent). 

Det ble i november også inngått samarbeidsavtale med Sparebanken Sogn og Fjordane for salg av selskapets produkter. Avtalen innebærer at Sparebanken Sogn og Fjordane blir nest største eier i SpareBank 1 Finans med en eierpost på 7,5 prosent. Oppgjøret skjer gjennom salg av aksjer og gjennomføres i januar 2016. SpareBank 1 SMN forblir største aksjonær, nå med 64,6 prosent av aksjene.

SpareBank 1 Bilplan

SpareBank 1 Bilplan leverer biladministrasjonsløsninger til offentlig sektor og privat næringsliv over hele landet. Selskapet betjener markedet gjennom eget salgsarbeid og samarbeid med SpareBank 1 Finans Midt-Norge, SpareBank 1 SR-Finans, SpareBank 1 Finans Nord-Norge samt bankens kontorer.

Organisasjonen har fokus på å være nær og tilgjengelig for kundene. Hovedmålsetningen for SpareBank 1 Bilplan er at kunden skal oppleve et problemfritt bilhold. SpareBank 1 Bilplans løsninger gir kunden løpende oversikt og tilgang til rapportering fra overordnet nivå ned til hver enkelt bil. 

Selskapet er lokalisert i Trondheim. Virksomheten har god kompetanse og motiverte ansatte. Selskapet fikk et underskudd for 2015 på 485 tusen kroner før skatt. Selskapet er i sin helhet eid av SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i 2015 et resultat på 34,8 millioner kroner før skatt av en omsetning på 196 millioner. Med en omsetningsvekst på 7,4 prosent i 2015 har virksomheten en markedsandel på ti prosent i Midt-Norge. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er nå en av de tre største aktørene i regnskapsbransjen i Norge og teller ved årsskiftet 201 medarbeidere.

Virksomheten opplever økt tilgang på nye kunder. I 2015 er det inngått 367 nye kundeavtaler. Veksten kommer særlig innenfor bedriftsmarkedet, men det er også tilgang i kundesegmentene landbruk, borettslag/sameier og lag/foreninger.

Selskapet har en sterk ambisjon om ytterligere vekst fram mot 2020, og har i den sammenheng inngått en strategisk samarbeidsavtale med IT-selskapet Areto Solutions. Denne avtalen er et ledd i Regnskapshusets satsing på digitalisering. 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN kjøpte i 2015 datterselskapet Avito Regnskap, som sammen med datterselskapene SpareBank 1 Regnskapshuset Merkantilservice og SpareBank 1 Regnskapshuset Ålesund  ble innfusjonert i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

I samarbeid med de andre regionbankene i SpareBank 1-alliansen er selskapet godt i gang med å bygge opp en sterk nasjonal aktør i regnskapsbransjen.

Allegro Kapitalforvaltning

Allegro Kapitalforvaltning er det største forvaltningsselskapet i regionen og har sitt hovedkontor i Trondheim. Selskapet eies med 90,1 prosent av SpareBank 1 SMN og 9,9 prosent av Reitangruppen. Selskapet har konsesjon for aktiv forvaltning, og forvalter midler for eksterne offentlige, private og institusjonelle klienter. Selskapets forvaltningstjenester tilbys gjennom eksterne distributører, og selskapet har distribusjonsavtaler med en rekke banker i SpareBank 1-alliansen.

Selskapet har 12 ansatte og en forvaltningskapital på om lag 5,5 milliarder kroner.

Selskapet tilbyr i hovedsak forvaltningstjenester som har som formål å fange opp effekten av endrede markedsforhold. I porteføljespekteret er det derfor allokeringsporteføljene, hvor selskapet har størst forvaltningsvolum. Selskapets allokeringsporteføljer har utviklet seg bedre enn porteføljenes referanseindekser i 2015.

Regnskapet viser et overskudd på 1,4 millioner kroner før skatt.

SpareBank 1 SMN Card Solutions

SpareBank 1 SMN Card Solutions selger og administrerer forhåndsbetalte betalingskort. Selskapet er et 100 prosent eid datterselskap av SpareBank 1 SMN. Det er i hovedsak SpendOn kort selskapet selger og administrerer. I tillegg utføres en del tjenester for banken på bankens produkter innen lukket gavekortløsninger og Visa forhåndsbetalte kort.

Selskapet selger kort til bedriftsmarkedet og privatmarkedet i dagligvarebutikker i Norge.

Selskapets resultat for 2015 ble 1,5 millioner kroner før skatt.

SpareBank 1 SMN Invest

Selskapets strategi er å foreta investeringer i regionale såkorn-, venture- og private equityfond samt direkte investeringer i vekstselskaper med nasjonalt/internasjonalt markedspotensial i det samme markedsområdet som SpareBank 1 SMN har sin aktivitet. På den måten skal selskapet medvirke til kompetansebaserte arbeidsplasser og regional verdiskaping. SpareBank 1 SMN Invest bidrar med kapital, nettverk og kompetanse

Selskapet har to ansatte i Trondheim. Virksomheten har god kompetanse med høyt kvalifiserte medarbeidere. Selskapet fikk et resultat for 2015 på 38,9 millioner kroner før skatt.

Sparebank 1 Markets

SpareBank 1 Markets er et analysebasert verdipapirforetak. Selskapets ambisjon er å være et lønnsomt kapitalmarkedsmiljø som i samarbeid med eierbankene kan levere alle kapitalmarkedstjenester fra kunde- og egenhandel med renter, valuta, obligasjoner og aksjer, rådgivning og tilrettelegging av fremmed- og egenkapitalfinansiering samt verdipapiradministrative tjenester.

De største eierne i selskapet er SpareBank 1 SMN (73,4 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (9,9 prosent), Samarbeidende Sparebanker (9,9 prosent) og Sparebanken Hedmark (6,1 prosent).

Selskapet leverte i 2015 et resultat på minus 93 millioner kroner etter skatt. Det er 109 ansatte i selskapet. I SpareBank 1 SMNs markedsområde er selskapet det ledende kapitalmarkedsmiljøet. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim og Ålesund.

Kunder og markedsposisjon
SpareBank 1 Markets har hovedfokus på kunder hvor selskapet selv har en sterk konkurranseposisjon alene eller i samspill med eierbankene.

Virksomheten innen megling av verdipapirer har en egen kundebase som er bygget opp gjennom flere år samt at også kunder fra eierbankene betjenes.

Innen de andre produktområdene er kundeaktiviteter i samarbeid med eierbankenes øvrige forretningsområder hovedvirksomheten, og skal bidra til å kombinere spesialistkompetanse med lokal kunnskap og forståelse.  Egenhandelsvirksomhet skal støtte opp om kundebetjeningen med produkter og priser.

Eiendomsselskaper

SpareBank 1 SMN Kvartalet har som formål å eie, utvikle og forvalte fast eiendom. Selskapet var utbygger av nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN i Søndre gate, Trondheim. Bygget sto ferdig 20. oktober 2010. Bygget er et lavenergibygg sertifisert i energiklasse A.

SpareBank 1 Bygget Steinkjer har til formål å eie, utvikle og forvalte nytt bankbygg på Stasjonstomta i Steinkjer. Selskapet ferdigstilte i mai 2012 et nytt kontorbygg i Steinkjer på ca 1800 kvm. Bygget leies ut til SpareBank 1 SMN som igjen fremleier til EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Brannstasjonen SMN har som formål å eie, utvikle og forvalte eiendom. Selskapet har kjøpt Trondheim Brannstasjon i Kongens gate 2 fra Trondheim kommune i 2012. Bygget er oppført over to byggetrinn i 1943 og 1948/49 med et totalt areal på 680 kvm fordelt over åtte plan, hvorav to under bakken. Eiet tomt er 900 kvm etter fradeling. Brannstasjonen er klassifisert som bygning med høy antikvarisk verdi. Eiendommen skal rehabiliteres til et moderne kontor-/forretningsbygg. Det er inngått en totalentreprisekontrakt på rehabiliteringen med ferdigstillelse i august 2016.

St Olavs Plass SMN har som formål å eie, utvikle og forvalte eiendom. Selskapet kjøpte eiendommen St Olavs Plass 1 i Ålesund i oktober 2012. Bygget er på 3979 kvm over seks etasjer, hvorav en etasje under bakken. Bygget er oppført i 1907 og tilbygd i 1963 og 1996. Foruten SpareBank 1 SMN er Innovasjon Norge, Salmar Sales og Golden Energy Offshore Management leietakere i bygget.

Jernbanegata 19 SMN har som formål å eie, utvikle og forvalte eiendommen i Verdal. Selskapet kjøpte eiendommen i september 2013. Bygget er på 2407 kvm over fire etasjer, hvorav en etasje under bakken. Bygget er oppført i 1983. Foruten SpareBank 1 SMN er Advokat Marcus Amdahl, Tannlege Kjetil Kroglund, Tannlege Otto Indgul og Tannlege Unni Walberg leietakere i bygget.

SpareBank 1 Bygget Trondheim eier, drifter og leier ut deler av eiendommen i Søndre gate i Trondheim. Deler av bygget leies ut til SpareBank 1 SMN som igjen fremleier til EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 SMN Markets, SpareBank 1 Bygget Trondheim og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Selskapet driver et eget konferansesenter samt er ansvarlig for personalkantine og resepsjon ved hovedkontoret.

 

© SpareBank 1 SMN