Kontrollkomiteens melding

Til
Representantskapet i
SpareBank 1 SMN
 

 

Kontrollkomiteens melding for 2015


Kontrollkomiteen har utført sitt verv i henhold til Sparebankloven og instruks for komiteen. 

Bankens virksomhet i 2015 har vært i samsvar med Sparebankloven, bankens vedtekter og andre bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter.

Det fremlagte årsoppgjør er avgitt i samsvar med Sparebanklovens og Finanstilsynets bestemmelser.

Representantskapet kan fastsette resultatregnskapet og balanse som bankens regnskap for 2015.

 

 

Trondheim 4. mars 2016

Kontrollkomiteen i
SpareBank 1 SMN

 

 Terje Lium Anders Lian  Terje Ruud 
 leder nestleder  

 

 

Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN