Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-5

Erklæring fra styret og konsernsjef

Vi erklærer etter beste overbevisning at

  • årsregnskapet for morbanken og konsernet for 2015 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med de tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven
  • åegnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av morbanken og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet samt at
  • årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til morbanken og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor.

 

Trondheim, 7. mars 2016
 Styret i SpareBank 1 SMN
 
       
       
Kjell Bjordal Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen Arnhild Holstad
Styrets leder      
       
       
Aud Skrudland Janne Thyø Thomsen Morten Loktu Venche Johnsen
      Ansatterepresentant
       
       
       
      Finn Haugan
      Konsernsjef

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN