Note 19 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
2014 2015 (mill. kr) 2015 2014
         
    Renteinntekter    
138 112 Renter av utlån til og fordringer på sentralbanker og kredittinstitusjoner 43 58
3.699 3.447 Renter av utlån til og fordringer på kunder 3.669 3.810
381 304 Renter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 304 381
5 1 Andre renteinntekter 16 17
4.223 3.865 Sum renteinntekter  4.031 4.265
         
    Rentekostnader    
189 147 Renter på gjeld til kredittinstitusjoner 148 91
1.240 968 Renter på innskudd fra og gjeld til kunder 949 1.216
931 840 Renter på utstedte verdipapirer 840 931
157 149 Renter på ansvarlig lånekapital 149 157
61 58 Andre rentekostnader 74 81
2.578 2.161 Sum rentekostnader  2.159 2.475
1.644 1.703 Sum netto renteinntekter  1.872 1.790

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN