Note 23 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
2014 2015 (mill. kr) 2015 2014
645 588 Personalkostnader 1.093 1.002
199 194 IT-kostnader 240 223
21 18 Porto og verditransport 22 25
44 55 Markedsføring 96 81
40 41 Ordinære avskrivninger (note 33) 104 109
119 123 Driftskostnader faste eiendommer 100 93
66 68 Kjøpte tjenester 105 78
131 129 Andre driftskostnader 171 178
1.265 1.217 Sum andre driftskostnader 1.931 1.789
         
    Godtgjørelse til revisor (1.000 kr)    
1.327 1.472 Lovpålagt revison 2.563 2.315
259 50 Andre attestasjonstjenester 143 389
22 9 Skatterådgivning 132 52
303 156 Andre tjenester utenfor revisjonen 387 627
1.911 1.686 Sum inklusive merverdiavgift 3.225 3.383

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN