Note 11 - Tap på utlån og garantier

Morbank  
  2015 2014
Tap på utlån (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 2 9 11 -4 18 14
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - 80 80 - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 7 58 65 10 41 51
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 8 4 12 12 16 28
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 6 3 9 12 -2 10
Sum tap på utlån og garantier  11 148 159 6 77 83
             
             
  31.12.15 31.12.14
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1. 25 139 164 28 122 150
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 7 58 65 10 41 51
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 2 40 43 6 13 19
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 21 22 1 0 2
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 10 86 96 11 72 83
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 31.12.  27 148 174 25 139 164
             
             
  31.12.15 31.12.14
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 188 278 90 188 278
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 80 80  -  - -
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier per 31.12. 90 268 358 90 188 278

 

Tap fordelt på sektor og næring (mill. kr) 2015 2014
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 0 5
Industri og bergverk 2 6
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 19 12
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 6 16
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 24 19
Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenestyting 15 14
Lønnstakere 12 11
Gruppenedskrivning næring 80  - 
Tap på utlån til kunder 159 83

 

  31.12.15 31.12.14
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager 133 38 171 134 90 224
- Individuelle nedskrivninger  15 8 23 18 45 63
Netto misligholdte utlån 119 30 148 116 45 162
Avsetningsgrad 11 % 22 % 13 % 13 % 50 % 28 %
             
  31.12.15 31.12.14
Andre tapsutsatte engasjement (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 45 341 387 15 193 208
- Individuelle nedskrivninger  13 138 151 7 95 101
Netto andre tapsutsatte engasjement 32 204 236 9 98 107
Avsetningsgrad 29 % 40 % 39 % 43 % 49 % 49 %

Inntektsførte renter på misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør for morbanken 40,2 millioner kroner (36,6 millioner kroner).

Realisasjonverdi av panteverdi knyttet til utlån som er individuelt nedskrevet er for morbanken per 31.12.15 er 195,2 millioner kroner (189,8 millioner kroner).

 

Konsern  
  2015 2014
Tap på utlån (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 3 9 11 -9 8 -1
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 2 80 82 - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 8 59 67 14 51 66
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 13 7 21 15 20 35
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 8 4 12 13 -2 11
Sum tap på utlån og garantier  18 151 169 8 81 89
             
             
  31.12.15 31.12.14
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1. 27 145 172 36 137 173
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 8 59 67 14 51 66
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 3 42 46 7 15 22
+Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 21 22 1 1 2
+Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 13 88 101 11 73 84
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 31.12.  30 153 183 27 145 172
             
             
  31.12.15 31.12.14
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 94 201 295 94 201 295
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 2 80 82  -  - -
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier per 31.12. 96 281 376 94 201 295

 

Tap fordelt på sektor og næring (mill. kr) 2015 2014
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 0 6
Industri og bergverk 4 6
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 19 13
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 4 15
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 26 21
Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenestyting 16 15
Utland og andre 2 -
Lønnstakere 12 13
Gruppenedskrivning næring 84 -
Gruppenedskrivning person 2 -
Tap på utlån til kunder 169 89

 

  31.12.15 31.12.14
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager 155 50 205 156 114 270
- Individuelle nedskrivninger  17 9 26 21 46 67
Netto misligholdte utlån 138 41 179 135 67 203
Avsetningsgrad 11 % 18 % 13 % 13 % 41 % 25 %
             
  31.12.15 31.12.14
Andre tapsutsatte engasjement (mill. kr) Privat-
marked
Næringsliv Totalt Privat-
marked
Næringsliv Totalt
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 49 350 399 16 201 216
- Individuelle nedskrivninger  14 142 156 7 98 105
Netto andre tapsutsatte engasjement 34 208 243 9 102 111
Avsetningsgrad 30 % 41 % 39 % 43 % 49 % 49 %

Inntektsførte renter på misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør for konsernet 45,0 millioner kroner (43,8 millioner kroner).

Realisasjonverdi av panteverdi knyttet til utlån som er individuelt nedskrevet er for konsernet per 31. desember 2015 er 200,7 millioner kroner (196,2 millioner kroner).

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN