Note 4 - Segmentinformasjon

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene. For tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern 31.12.15  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1
Regnskaps- huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 907 922 -2 4 154 -0 -112 1.872
Renter av anvendt kapital 41 48 -89 -
Sum renteinntekter 948 971 -2 4 154 -0  -   -  -202 1.872
Netto provisjons- og andre inntekter 715 180 56 360 33 197  -  - 5 1.545
Netto avkastning på finansielle investeringer ***) 1 13 50 - - - 251 41 101 458
Sum inntekter *) 1.663 1.164 104 364 187 197 251 41 -96 3.876
Sum driftskostnader 779 353 188 317 97 162 35 1.931
Resultat før tap 884 810 -85 47 91 35 251 41 -131 1.945
 Tap på utlån, garantier m.v.  11 151 - - 8 - - - -2 169
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 873 659 -85 47 83 35 251 41 -129 1.776
EK avkastning **) 15,8 % 12,4 %               10,7 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 84.981 37.226 - - 4.376 - - - 796 127.378
Herav solgt SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt -32.061 -1.343 - - - - - - - -33.404
Individuell nedskrivning utlån -28 -146 - - -7 - - - -2 -183
Gruppenedskrivning utlån -95 -264 - - -18 - - - 1 -376
Andre eiendeler 140 3 1.456 281 4 144 1.509 1.157 33.803 38.499
Sum eiendeler 52.937 35.476 1.456 281 4.355 144 1.509 1.157 34.598 131.914
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 33.534 30.367 - - - - - - 188 64.090
Annen gjeld og egenkapital 19.402 5.108 1.456 281 4.355 144 1.509 1.157 34.410 67.824
Sum egenkapital og gjeld 52.937 35.476 1.456 281 4.355 144 1.509 1.157 34.598 131.914

 

Konsern 31.12.14  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1
Regnskaps- huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 873 840 -9 5 130 6  -   -  -55 1.790
Renter av anvendt kapital 40 67 -0 - - -  -   -  -107 -
Sum renteinntekter 913 906 -9 5 130 6  -   -  -162 1.790
Netto provisjons- og andre inntekter 762 159 19 359 -4 182  -   -  35 1.512
Netto avkastning på finansielle investeringer ***) 1 29 27 - - - 358 93 212 720
Sum inntekter *) 1.675 1.095 37 364 126 188 358 93 85 4.021
Sum driftskostnader 809 318 58 313 50 148 - - 93 1.789
Resultat før tap 867 777 -21 51 75 40 358 93 -7 2.232
 Tap på utlån, garantier m.v.  6 77 - - 8 - - - -2 89
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 861 699 -21 51 68 40 358 93 -6 2.144
EK avkastning **) 19,2 % 10,0 %               15,1 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 78.388 36.872 - - 3.637 -  -   -  1.537 120.435
Herav solgt SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt -28.490 -1.366 - - - -  -   -  -1 -29.857
Individuell nedskrivning utlån -25 -139 - - -8 -  -   -  -0 -172
Gruppenedskrivning utlån -90 -188 - - -16 -  -   -  -0 -295
Andre eiendeler 240 457 - 284 11 139 1.421 1.201 32.182 35.936
Sum eiendeler 49.987 35.636 - 284 3.625 139 1.421 1.201 33.754 126.047
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 31.589 28.463 - - - - - - 629 60.680
Annen gjeld og egenkapital 18.398 7.173 - 284 3.625 139 1.421 1.201 33.125 65.367
Sum egenkapital og gjeld 49.987 35.636 - 284 3.625 139 1.421 1.201 33.754 126.047
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på Privatmarked og Næringsliv.           
**) Regulatorisk kapital lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 13,5 prosent for å være i tråd med bankens kapitalplan         

 

 ***) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)     2015 2014
Kursgevinst/utbytte på aksjer 62 202
Obligasjoner og derivater -90 -66
Endret verdsettelsesmodell fastrentelån -64
Valuta- og renteforretninger Markets 102 57
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 11 193
SpareBank 1 Gruppen 251 358
SpareBank 1 Boligkreditt  80 38
SpareBank 1 Næringskreditt 30 41
BN Bank 41 93
SpareBank 1 Kredittkort 21 2
Selskaper eid av SpareBank 1 SMN Invest 27 31
Andre selskaper -2 -34
Sum avkastning på tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 448 527
Sum netto avkastning på finansielle investeringer 458 720

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN