Note 43 - Utbytte fra datterselskaper

Utbytte (mill. kr) 2015 2014
     
Mottatt utbytte fra:    
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 36 33
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 32 37
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 25 10
Allegro Kapitalforvaltning 4 6
SpareBank 1 SMN Invest - 27
SpareBank 1 SMN Card Solutions 1 2
St. Olavs Plass 1 SMN - 0
SpareBank 1 Bygget Trondheim 3 -
SpareBank 1 Bygget Steinkjer 1 -
Sum utbytte 103 117
     
Disponeringer (mill. kr) 2015 2014
Årsoverskudd til disponering morbank 1.405 1.503
     
Avsatt til utbytte 292 292
Avsatt til gaver 40 160
Overført til utjevningsfond 616 679
Overført til grunnfondskapital 457 372
Totalt disponert 1.405 1.503

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN