Note 33 - Eiendom, anlegg og utstyr

2015            
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill. kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
128 234 362 Anskaffelseskost 1.1. 1.588 329 1.259
2 31 33 Tilgang 54 49 5
-11 -12 -23 Avgang -28 -17 -11
-2 -3 -5 Korreksjon -5 -3 -2
117 250 367 Anskaffelseskost 31.12. 1.609 358 1.251
             
53 146 200 Akkumulert av-og nedskrivning 1.1. 469 223 246
9 31 40 Årets avskrivning 100 44 56
0 1 1 Årets nedskrivning 4 1 3
-11 -11 -22 Avgang -22 -11 -11
-2 -3 -5 Reversering av akk. av- og nedskrivninger -5 -3 -2
50 164 214 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12. 546 254 292
68 85 153 Balanseført verdi 31.12. 1.064 104 959

 

2014    
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill. kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
124 206 329 Anskaffelseskost 1.1. 1.543 303 1.240
4 29 33 Tilgang*) 53 34 19
-0 -0 -0 Avgang*) 8 8 -0
128 234 362 Anskaffelseskost 31.12. 1.588 329 1.259
             
45 115 160 Akkumulert av-og nedskrivning 1.1. 369 181 188
8 31 39 Årets avskrivning 105 48 57
- 1 1 Årets nedskrivning 3 3 -
- - - Reversering av akk. av- og nedskrivninger*) 8 8 0
53 146 200 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12. 469 223 246
75 88 162 Balanseført verdi 31.12. 1.120 107 1.013
*) Deler av tilgang og avgang, samt reversering av akkumulerte av- og nedskrivninger skyldes at det er foretatt en omfordeling i noten mellom driftsmiddelgruppene

 

Avskrivning

Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene linieært over forventet levetid innenfor følgende rammer:
             Teknisk anlegg  10 år
             Maskiner  3 - 5 år
             Inventar  5 - 10 år
             IT-utstyr  3 - 5 år
             Transportmidler  10 år
             Bygg og annen fast eiendom  25 - 33 år

Sikkerhetsstillelse

Konsernet har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler med unntak av SpareBank 1 Markets som har sikkerhetsstilt blant annet driftsmidler til DNB Bank i forbindelse med banktjenester tilknyttet verdipapiroppgjøret.

Anskaffelseskost av avskrevne eiendeler

Anskaffelseskost av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk i konsernet i 2015 utgjør 98 millioner (90 millioner kroner).

Bruttoverdi av anleggsmidler som er midlertidig ute av drift.

Konsernet har ikke vesentlige anleggsmidler som midlertidig er ute av drift per 31. desember 2015.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN