Note 22 - Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte

Alle godtgjørelsesordninger i SpareBank 1 SMN utformes i samsvar med finansforetaksloven og verdipapirhandelloven med tilhørende forskrift om godtgjørelsesordninger i finansforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Godtgjørelsesutvalget skal foreta en årlig gjennomgang av praktiseringen av godtgjørelsesordningen, og det skal utarbeides en skriftlig rapport som oversendes styret for gjennomgang og godkjennelse. Godtgjørelsesutvalget skal besørge at praktiseringen av godtgjørelsesordningen minst en gang i året gjennomgås av uavhengige kontrollfunksjoner.

Styret skal godkjenne og vedlikeholde godtgjørelsesordningen, samt påse at dokumentasjonen som ligger til grunn for beslutninger er ivaretatt. I tillegg skal styret godkjenne enhver materiell endring eller unntak fra godtgjørelsesordningen.

Konsernets retningslinjer for variabel godtgjørelse skal sikre at ansatte, grupper eller virksomheten som helhet etterlever de risikostyringsstrategier, prosesser og verktøy konsernet har implementert for å beskytte verdier. Godtgjørelsesordningene utformes på en slik måte at ikke enkeltpersoner eller organisasjonen tar uakseptabel risiko for å maksimere den variable godtgjørelsen. Dette innebærer blant annet at grunnlaget for variabel godtgjørelse knyttet til foretakets risikojusterte resultat skal være en periode på minst ett år, og at opptjeningsperioden ikke skal være kortere enn ett år. SpareBank 1 SMN har ikke godtgjørelsesordninger for kundeenheter som stimulerer til adferd som utfordrer bankens risikotoleranse, etiske retningslinjer eller kan bidra til interessekonflikter. Konsernet har ikke godtgjørelsesordninger for kontrollfunksjoner som stimulerer til adferd som utfordrer habilitet.

Godtgjørelsesordningen i SpareBank 1 SMN inneholder også særskilte regler for ledende ansatte. For disse gruppene er grunnlaget for variabel godtgjørelse knyttet til foretakets risikojusterte resultat over en periode på minst to år. Minimum 50 prosent av den variable godtgjørelsen tildeles i form av egenkapitalbevis, som bindes og tildeles med en tredjedel per år over 3 år.

Vurderingen av hvem som er omfattet av bestemmelsene for ledende ansatte, er basert på de kriterier som er fastsatt i gjeldende lover, forskrifter og regelverk.

Det er etablert klausuler om avkorting dersom det avdekkes brudd på gjeldende regelverk eller retningslinjer. Grunnlag for avkorting bygger på konsernets sanksjonssystem.  

Morbank   Konsern
2014 2015 (mill. kr) 2015 2014
569                      496 Lønn 954 893
46                        49 Pensjonskostnader (Note 24) 77 62
31 43 Sosiale kostnader 63 47
                 645                      588 Sum personalkostnader 1.093 1.002
         
798 739 Gjennomsnittlig antall ansatte  1.922 1.241
753 645 Antall årsverk per 31.12. 1.208 1.192
789 689 Antall ansatte per 31.12. 1.298 1.273

 

 

Ytelser til konsernledelsen        
2015 (1.000 kr)        
Navn            Tittel Lønn mv. Herav bonus*) Herav aksjebasert bonus- avlønning Herav
pensjons-
tilskudd for
lønn utover
12G
Nåverdi pensjons- forpliktelse Opptjente pensjonsrettig- heter siste år Lån per 31.12. Antall egenkapital- bevis
Finn Haugan Konsernsjef 6.445 - 56 2.297 16.856 167 10.252 197.906
Kjell Fordal Konserndir. Finans 3.011 - 56 472 8.803 885 5.832 244.422
Wenche Margaretha Seljeseth **) 
Konserndir. Forretningsdrift og -utvikling
2.251 - - 231 - 66 2.271 -
Vegard Helland Konserndir. Næringsliv 2.677 - 56 318 1.897 169 352 33.312
Svein Tore Samdal **)
Konserndir. Privatmarked
2.853 - 56 350 - 66 7.948 22.618
Nelly Maske ** )
Konserndir. Organisasjon og utvikling
1.978 - 56 161 - 66 5.397 20.000
                   
                   
2014 (1.000 kr)                 
Navn            Tittel Lønn mv. Herav bonus *) Herav aksjebasert bonus- avlønning Herav pensjons-
tilskudd for lønn utover 12G
Nåverdi pensjons- forpliktelse Opptjente pensjonsrettig- heter siste år Lån per 31.12. Antall egenkapital- bevis
Finn Haugan Konsernsjef 6.609 399 200 2.297 16.156 640 10.619 177.906
Kjell Fordal Konserndir. Finans 3.073 243 121 460 8.138 744 6.438 224.422
Wenche Margaretha Seljeseth **) Konserndir. Forretningsdrift og -utvikling 2.335 180 90 223 - 65 2.696 8.139
Tina Steinsvik Sund **)  Konserndir.Prestasjonsutvikling/HR/Dig. kanaler til 31.03.14 937 189 95 59 - 16 6.713 11.606
Vegard Helland Konserndir. Næringsliv 2.733 206 103 307 1.946 130 2.357 13.312
Svein Tore Samdal **) 
Konserndir. Privatmarked
2.654 69 35 378 - 65 4.634 2.618
          
*) Gjelder utbetalt bonus opptjent i foregående regnskapsår. Bonus-ordningen ble avviklet i 2015, og erstattet med Aksjebasert bonusavlønning
**) Innskuddsbasert pensjonsordning, opptjente pensjonsrettigheter er årets innbetalte sparebeløp.         

Som følge av endringer i skattereglene for topp-pensjon besluttet styret å avvikle den kollektive pensjonsordningen for lønninger utover 12G fra første januar 2007. For de som var omfattet av tidligere topp-pensjon ble det  innført en individuell topp-pensjonsordning som tilsvarer 16 prosent av lønn utover 12G. Pensjonstilskuddet skal benyttes til pensjonssparing i produkter levert av SpareBank 1. For å sikre likeverdighet med den ordningen som ble avviklet, kompenseres også skatten på dette pensjonstilskuddet. I ettertid er 12G ordning etablert for en del nye ledere. Mottaker er forpliktet til ikke å disponere midlene før oppnådd pensjonsalder. Styret har til enhver tid rett til å kontrollere at 12 G-sparing skjer i henhold til forutsetningene.

Det er inngått førtidspensjonsavtale med konsernsjef ved fratredelse før fylte 67 år, med en pensjon på 68 prosent av pensjonsgivende lønn. Avtalen gjelder fram til utløpet av den måneden konsernsjefen fyller 67 år. I pensjonsforpliktelsen til konsernsjef inngår bankens kollektive pensjonsordning. Konsernsjef har i tillegg avtale om ytelse til etterlatte.

Konserndirektører har etterlønnsavtaler på 12 eller 24 måneder, med avkorting av lønn som opptjenes i annet ansettelsesforhold. I alle tilfeller er maksimal etterlønn uten avkorting 12 måneder.

Det er inngått en førtidspensjonsavtale med en av konserndirektørene, med rett til å fratre ved fylte 62 år. Pensjon er 68 prosent av pensjonsgivende lønn. Ytelsen knyttet til denne ordningen inngår i grunnlaget for opptjente pensjonsrettigheter i tabellen over.

Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i.

Ytelser til styret og kontrollkomiteen          
2015 (1.000kr)            
Navn Tittel Honorar Honorarer til
revisjons-,
risiko-, og
godtgjørelses-
utvalget
Andre godtgjørelser Lån per 31.12. Antall
egenkapital-
bevis
Kjell Bjordal Styreleder 425 32 49 - 110.000
Bård Benum Nestleder styret 225 75 1 3.269 -
Aud Skrudland Styremedlem  195 22 1 - 2.765
Arnhild Holstad Styremedlem 195 - 8 2.421 -
Paul E. Hjelm-Hansen Styremedlem 195 100 3 - 49.219
Venche Johnsen *) Styremedlem, ansatterepresentant 195 - 732 695 24.716
Janne Thyø Thomsen Styremedlem 195 75 1 - 3.000
Morten Loktu Styremedlem 195 22 1 - 5.000
             
Terje Lium Leder kontrollkomiteen  158 - 1 - -
Anders Lian Nestleder kontrollkomiteen 106 - 1 - -
Terje Ruud Medlem kontrollkomiteen  106 - 1 - -
*) Andre godtgjørelser inkluderer lønn i ansettelsesforhold
 
             
2014 (1.000 kr)           
Navn Tittel Honorar Honorarer til revisjons- og
godtgjørelses-
utvalget
Andre godtgjørelser Lån per 31.12. Antall
egenkapital-bevis
Kjell Bjordal Styreleder 370 30 8 - 100.000
Bård Benum Nestleder styret 200 76 2 - -
Aud Skrudland Styremedlem  173 20 2 - 2.765
Arnhild Holstad Styremedlem 173 41 3 2.507 -
Paul E. Hjelm-Hansen Styremedlem 173 95 2 - 49.219
Venche Johnsen *) Styremedlem, ansatterepresentant 173 - 689 108 24.716
Janne Thyø Thomsen Styremedlem fra 1. april 2014 130 36 1 - -
Morten Loktu Styremedlem 173 20 4 - 5.000
             
Terje Lium Leder kontrollkomiteen  150 - 2 - -
Anders Lian Nestleder kontrollkomiteen 100 - 2 - -
Terje Ruud Medlem kontrollkomiteen  100 - 2 - -
 *) Andre godtgjørelser inkluderer lønn i ansettelsesforhold   
 
Styrets leder har verken bonusavtale eller avtale om etterlønn. Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i.      

 

Honorar til representantskapet    
(1.000 kr) 2015 2014
Randi Dyrnes, representantskapets leder  86 78
Øvrige medlemmer 580 452

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN