Note 20 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
2014 2015 (mill. kr) 2015 2014
         
    Provisjonsinntekter    
73 80 Garantiprovisjon 80 73
- Meglerprovisjon 212 223
37 46 Porteføljeprovisjon spareprodukter 68 50
- Formidlingsprovisjon spareprodukter - 0
417 326 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 326 417
10 8 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 8 10
322 351 Betalingsformidling 344 328
138 156 Provisjon fra forsikringstjenester 156 138
34 38 Andre provisjonsinntekter 50 41
1.031 1.005 Sum provisjonsinntekter 1.245 1.281
         
    Provisjonskostnader    
88 92 Betalingsformidling 102 82
16 11 Andre provisjonskostnader 33 31
104 103 Sum provisjonskostnader 135 113
         
    Andre driftsinntekter    
28 30 Driftsinntekter fast eiendom 28 31
- Eiendomsforvaltning og -omsetning 108 82
1 0 Inntekter finansiell rådgivning (Corporate) 27 1
13 4 Verdipapiromsetning 58 13
- Regnskapsførerhonorarer 182 171
4 187 Andre driftsinntekter 32 45
47 220 Sum andre driftsinntekter 435 344
973 1.123 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 1.545 1.512

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN