Note 21 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank    Konsern
2014 2015 (mill. kr) 2015 2014
    Vurdert til virkelig verdi over resultatet    
         
77 -247 Verdiendring på renteinstrumenter  -218 77
         
    Verdiendring på derivater/sikring    
1 -7 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -67 0
1 -56 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater -56 1
-64 181 Øvrige derivater 159 -101
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
- - Inntekter fra eierinteresser 448 527
299 454 Utbytte fra eierinteresser -
-13 -27 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser -10 -14
12 17 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 25 65
188 16 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 162 158
501 330 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 443 713
         
    Vurdert til amortisert kost    
         
    Verdiendring på renteinstrumenter    
-9 -3 Verdiendring på renteinstrumenter holdt til forfall -3 -9
4 Verdiendring på renteinstrumenter lån og fordring 4
-5 -3 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -3 -5
         
    Vurdert til virkelig verdi - tilgjengelig for salg    
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
0 0 Gevinst/tap ved realisasjon av finansielle eiendeler 0 0
0 0 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 0 0
         
12 19 Netto inntekter fra valutahandel 19 12
508 346 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 459 720

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN