Analyse av regnskapet (konsern)

 

Resultatanalyse, mill kr 2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Renteinntekter 3.825 3.597 4.031 4.265 4.118 3.928 3.891 3.422 3.462 4.827
Rentekostnader 1.600 1.668 2.111 2.424 2.483 2.451 2.499 2.105 2.137 3.477
Rentenetto 2.225 1.929 1.920 1.841 1.635 1.477 1.392 1.317 1.325 1.350
Provisjonsinntekter 2.005 1.674 1.545 1.512 1.463 1.139 919 855 756 610
Resultat eierinteresser 437 423 448 527 355 244 248 276 349 393
Resultat finansielle investeringer 322 521 11 193 147 207 186 133 247 -186
Sum inntekter 4.989 4.547 3.924 4.073 3.599 3.067 2.746 2.582 2.677 2.167
Personalkostnader 1.426 1.159 1.093 1.002 914 924 810 583 725 623
Andre driftskostnader 943 844 838 787 807 730 672 557 528 571
Sum kostnader 2.369 2.003 1.931 1.789 1.722 1.654 1.482 1.140 1.253 1.194
Resultat før tap 2.621 2.544 1.993 2.284 1.877 1.413 1.264 1.441 1.424 975
Tap på utlån og garantier 341 516 169 89 101 58 27 132 277 202
Resultat før skatt 2.279 2.029 1.827 2.195 1.776 1.355 1.236 1.309 1.147 773
Skatt 450 352 383 376 393 295 255 260 210 156
Resultat virksomhet holdt for salg -1 4 -1 0 30 16 43 -27    
Overskudd 1.828 1.681 1.441 1.819 1.413 1.077 1.024 1.022 937 617
                     
Utbytte 571 389 292 292 227 195 190 285 201 116
                     
                     
Balanseutvikling, mill kr                    
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 7.527 4.207 5.677 5.965 5.984 4.091 4.075 2.532 1.260 4.548
Verdipapirer og derivater 31.672 29.489 30.282 27.891 26.358 25.614 21.485 22.948 19.302 12.035
Brutto utlån 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016
- Individuelle nedskrivninger utlån 765 632 183 172 173 144 172 222 219 215
- Gruppevise nedskrivninger utlån 347 339 376 295 295 295 290 290 289 245
Øvrige aktiva 3.096 3.030 2.540 2.080 2.938 3.766 3.251 3.182 2.704 4.540
Eiendeler 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997 84.541 84.679
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 9.607 10.509 8.155 9.123 6.581 7.410 9.118 13.062 11.310 9.000
Innskudd fra kunder 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 45.537 40.390 40.569 39.254 36.806 33.121 31.306 29.625 24.070 29.680
Øvrig gjeld 1.924 1.532 1.734 1.095 1.485 2.070 2.122 1.922 1.876 2.045
Ansvarlig lånekapital 2.201 2.228 2.509 2.417 2.365 3.040 2.690 2.756 3.875 3.156
Egenkapital 17.510 16.253 14.857 13.478 12.197 10.082 8.348 7.846 6.183 5.518
Gjeld og egenkapital 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997 84.541 84.679
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.919 101.455 97.997 84.541 84.679
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 145.948 137.060 128.355 117.794 111.843 105.500 98.465 91.317 86.679 75.820
Utlån (brutto) 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016
Brutto utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt 148.784 137.535 127.378 120.435 112.283 104.925 95.232 87.665 77.429 71.317
Brutto utlån til lønnstakere 98.697 89.402 80.725 74.087 68.591 62.587 55.034 49.619 45.157 42.679
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 50.087 48.133 46.653 46.348 43.692 42.322 40.198 38.046 32.272 28.638
Innskudd 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280
Innskudd fra lønnstakere 31.797 29.769 28.336 26.496 23.891 22.279 20.860 19.052 17.898 17.566
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 44.678 37.398 35.754 34.184 32.036 29.973 27.011 23.734 19.330 17.715
Innskuddsdekning (innskudd / utlån i balansen) 68 % 66 % 68 % 67 % 69 % 70 % 65 % 61 % 60 % 55 %
Innskuddsdekning (innskudd / utlån inkl SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt) 51 % 49 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 49 % 48 % 49 %
                     
Ren kjernekapital 13.938 13.229 12.192 10.679 9.374 8.254 6.687 6.177 4.938 4.356
Kjernekapital 15.824 15.069 13.988 12.382 10.989 9.357 7.856 7.286 6.730 4.967
Ansvarlig kapital 17.746 17.185 16.378 14.937 12.417 10.943 9.055 8.646 8.730 7.312
Risikoveid volum 93.474 88.788 89.465 95.317 84.591 82.446 75.337 66.688 64.400 61.538
Minimuskrav ansvarlig kapital 7.478 7.103 7.157 7.625 6.767 6.596 6.027 5.335 5.152 4.923
Ren kjernekapitaldekning 14,9 % 14,9 % 13,6 % 11,2 % 11,1 % 10,0 % 8,9 % 9,3 % 7,7 % 7,1 %
Kjernekapitaldekning 16,9 % 16,9 % 15,6 % 12,9 % 12,9 % 11,3 % 10,4 % 10,9 % 10,4 % 8,1 %
Kapitaldekning 18,9 % 19,4 % 18,3 % 15,6 % 14,7 % 13,3 % 12,0 % 12,9 % 13,5 % 11,9 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,24 % 7,42 % 6,69 % 6,03 %             
                     
Kostnader i % av inntekter 47 % 44 % 50 % 44 % 48 % 54 % 53 % 44 % 47 % 55 %
Tapsprosent utlån (inkl lån SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt) 0,23 % 0,39 % 0,14 % 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,16 % 0,31 % 0,21 %
Egenkapitalavkastning - etter skatt 11,5 % 11,3 % 10,7 % 15,1 % 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 % 16,2 % 11,9 %
Utlånsvekst (brutto utlån inkl overført SB1 Boligkreditt) 8,2 % 8,0 % 5,8 % 7,3 % 7,0 % 10,2 % 8,6 % 13,2 % 8,6 % 15,2 %
Innskuddsvekst 13,9 % 4,8 % 5,6 % 8,5 % 7,0 % 9,2 % 11,9 % 14,9 % 5,5 % 8,8 %
Antall ansatte 1.328 1.328 1.298 1.273 1.238 1.216 1.153 1.117 1.108 1.062
Antall årsverk 1.403 1.254 1.208 1.192 1.159 1.135 1.109 1.035 1.017 973
Antall bankkontor 48 48 49 49 50 51 54 54 55 56

 Resultat per år  

Resultat_egenkap_650

 

Kapitaldekning i prosent

Kapitaldekning

 

Utlån - innskudd (mrd kroner)

Utlån - innskudd

 

Årsverksutvikling

 Årsverksutvikling2

 

Tap på utlån

Tap på utlån

 

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis

Utbytte_resultatperegenkap_650

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN